سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*دهه ی «بصیرت» گرامی باد.*
صفحه اصلی > مدیریت حوزه علمیه قم 
اخبار > بصیرت مردم کمر فتنه را شکسته و خواهد شکست


   آیت الله خاتمی در مراسم حماسه ۹دی در مدرسه فیضیه ارسال به دوست     عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: حماسه نهم دی قابل تشبیه با حرکت عاشورایی مردم در سال ۵۷ بوده و بصیرت این مردم کمر فتنه را شکسته و خواهد شکست، دشمنان باید بدانند که آرزوی جدایی حوزه علمیه از انقلاب و نظام اسلامی را به گور خواهند برد نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
آیت الله خاتمی در مراسم حماسه ۹دی در مدرسه فیضیه

بصیرت مردم کمر فتنه را شکسته و خواهد شکست 


 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، آیت‌الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت حماسه ۹دی،‌ روز بصیرت ملت ایران و پیروی از رهبر معظم انقلاب که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با قرائت اشعاری پیرامون وجود نعمت رهبری برای کشور عنوان کرد: حماسه نهم دیماه در سراسر کشور برپاست و با کیفیت‌ترین مراسم در کل کشور در مدرسه فیضیه برقرار است.

وی افزود: امام بزرگوار ما می‌فرمودند، یاران من در گهواره ها هستند و امروز آن یاران موردنظر امام (ره) این حماسه بزرگ را رقم زدند.

امام جمعه موقت تهران، حماسه نهم دی را دارای پنج ویژگی از جمله حماسه بیعت با ولایت، حماسه بصیرت، حماسه حضور، حماسه مقاومت در برابر دشمن، حماسه عشق به اباعبدالله الحسین(ع)، برشمرد و خاطرنشان کرد: در سال ۸۸ برخی از افراد به بیرون ریخته بودند که اصل ولایت را بزنند و مردمی که هویت خود را به ولایت فقیه می‌بینند در مقابل آنان ایستادند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» که در نهم دیماه سال ۸۸ توسط مردم با بصیرت سر داده شد، یک شعار مبنایی بوده و از پشتوانه قرآن، روایات و تاریخ را دارا می‌باشد و ما تا آخرین قطره خونمان حامی ولایت خواهیم ماند.

آیت الله خاتمی بیان کرد: حماسه نهم دی بیعت با ولایت از جنس بیعتی بود که در حدیبه با پیامبر(ص) صورت گرفت و این بیعت برکات زیادی داشت و یکی از برکات آن، مایوس شدن دشمنان انقلاب بود که در مقابل، آن‌ها راه تحریم را در پیش گرفتند.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: بیعت نهم دی از جنس بیعت یاران امام حسین(ع) با ایشان بود، من نمی‌خواهم ولایت فقیه را تشبیه به ولایت پیامبر(ص) بکنم، اما این ولایت در استمرار همان ولایت رسول‌الله (ص) است.

حماسه نهم دی باطل السحر تمام تلاش های هشت ماهه فتنه گران

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه ۶۹ سوره نور مطرح کرد: در هر امری که حضور مردم لازم باشد، امر جامع بوده و حماسه نهم دی باطل السحر تمام تلاش های هشت ماهه فتنه گران بود، فتنه گرانی که در طول هشت ما با ایجاد آشوب در اقسی نقاط کشور دشمن را امیدوار کردند.

آیت الله خاتمی ابراز کرد: از روز بعد نهم دی سال ۸۸ تحریم‌های غربی ها علیه ملت ایران آغاز شد، تحریم‌هایی که رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا آن را بی سابقه ترین تحریم می‌داند، با سربلندی ملت ایران آن را  پشت سر گذاشته خواهد شد.  این تحریم‌ها در دوران بعثت نیز بود، اما امروز مسلمانان بیشتری نسبت به آن دوران حضور دارند و از اول انقلاب شش جنگ علیه ما تحمیل شده.

برخی از روزنامه ها از واژه بصیرت می‌ترسند

وی با بیان اینکه از اوایل انقلاب جنگ‌های بی شماری بر ما تحمیل شد، ادامه داد: جنگ‌های نظامی، فرهنگی، رسانه ای، روانی و اقتصادی از جمله آن هستند.  از دیگر حماسه‌های نهم دی حماسه بصیرت بوده و برخی از روزنامه ها از واژه بصیرت می‌ترسند و از این واقعه به اعتراض یاد می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: تمامی دولت‌های فریبکار پیش از انقلاب رفتند و در تمام این حوادث، بصیرت مردم بود که نقش اصلی داشت و شاه پس از دیدن صحنه حماسه مردم از ایران فرار کرد.

وی تاکید کرد: دومین بصیرت در سال ۸۸ صورت گرفت، سالی که اوباما(رئیس جمهور سابق آمریکا) به اسم، از  یکی از سران فتنه تشکر کرد و این سبب شد که مردم به صورت عریان دشمن را در صحنه ببینند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: حماسه نهم دی قابل تشبیه با حرکت عاشورایی مردم در سال ۵۷ بوده و بصیرت این مردم کمر فتنه را شکسته و خواهد شکست.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حوزه علمیه ما بصیر بوده و این حوزه همان حوزه ای است که در پیدایش انقلاب و در کنار امام راحل نقش موثری داشت، امروز نیز همه در این تجمع حضور پیدا کردند که بگویند ما انقلابی بودیم، هستیم و خواهیم ماند.

آیت الله خاتمی با اشاره به توطئه دشمنان در ایجاد فتنه در حوزه علمیه، ابراز کرد: دشمنان باید بدانند که آرزوی جدایی حوزه علمیه از انقلاب و نظام اسلامی را به گور خواهند برد.

نقشه ها ی خائنانه  برای انتخابات ۱۴۰۰

وی با اشاره به آغاز هجمه ها علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت:‌ تبلیغات زیر سوال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان که جلوی ورود افراد نا سالم را می‌گیرد، از حالا آغاز شده و برای انتخابات ۱۴۰۰ با طرح شعارهای ساختارشکنانه برنامه ریزی شده است، اما تمامی این نقشه ها ناکامی در پی دارد.

استاد حوزه علمیه با بیان آیه‌ای از قرآن کریم گفت: حماسه نهم دی حماسه مقاومت بوده و دشمنان می‌خواهند ملت ایران را خسته نشان دهند، چون خودشان خسته شده‌اند، اما باید بدانند که ملت ایران دشمنانش را خسته کرده و خود خسته نمی‌شود.

صابون گرانی‌ها بر تن مردم

امام جمعه موقت تهران مطرح کرد: امروز مردم در حالی به صحنه آمده اند که صابون گرانی‌ها بر تن آنان مالیده شده، اما این ملت می‌دانند که بخشی از این گرانی‌ها که از ناحیه استکبار است، هزینه مقاومت و آزادگی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مردم در هشت ماه در هر مناسبت ملی و مذهبی دیدند که فتنه گران امنیت مردم را مخدوش می‌کنند، اما در نهایت مردم با ملاحظه اهانت به عاشورا به صحنه آمدند، در روز عاشورا برخی از افراد متدین و روحانیون مورد ضرب و شتم فتنه گران قرار گرفتند و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمود، عاشورا به کمک نظام اسلامی آمد و همه دشمنان باید بدانند که ما تا عاشورا و نهضت امام حسین(ع) را داریم شکست ناپذیر خواهیم بود.

 

 

شماره خبر:٤٠٤٧٢٦   /   يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧   /    ١٤:٣٣

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج