سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*دهه ی «بصیرت» گرامی باد.*
صفحه اصلی > مدیریت حوزه علمیه قم 
اخبار > حضور درحماسه ۹ دی پای بندی به اطاعت از ولایت فقیه است


   مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه: ارسال به دوست     حماسه ۹ دی نشان داد که مردم به نگاه امام راحل به انقلاب همچنان پای بند هستند. معنای حمایت از ولایت فقیه یعنی در همه جا موافق رهبری و ولایت فقیه باشیم. نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه:

حضور درحماسه ۹ دی پای بندی به اطاعت از ولایت فقیه است 


 

 حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن  زمانی در گفت و گو باخبرنگارخبرگزاری «حوزه»، با اشاره به حماسه 9 دی گفت: برای ریشه یابی علل فتنه 88 باید نگاهی به گذشته این تاریخ کرد. از ابتدای پیروزی انقلاب شاهد دو جریان فکری بودیم. اولین جریان اسلام گرای اصیل و تمدن ساز بود. این نگاهی بود که امام راحل داشتند و معتقدبودند که همه نیازهای جامعه و بشر بدون وابستگی به سایرمکاتب اسلام اصیل می تواند پاسخ گو باشد.

 مسئول دفتر امور اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه افزود: این اولین نگاه بود و همین نگاه بر انقلاب و نظام حاکم شد و یکی از اولین شعارهایی که به ملت آموختند و مردم در آن زمان شعار می دادند «تأکید براسلامیت و تصریح بر عدم وابستگی به اندیشه شرق و غرب» بوده است. به همین دلیل شعار نه شرقی و نه غربی سر می دادند واین موضع بود و معنایش این است کشور ایران از نظر سیاسی و اندیشه ای نیازی به کمک شرق و غرب ندارد.

وی افزود: اما در همان اوائل انقلاب شاهد تفکر دومی از سوی افراد و صاحب نظرانی بودیم و عقیده ای به آرمانهای و اندیشه الهی سیاسی امام راحل نداشتند و معتقد بودند قوانین اسلام در شرایط فعلی نمی تواند مجری و حاکم باشد، بلکه باید تنزل قوانین داشته باشیم. گاهی تنزل این بود اگر بخواهیم از حقوق محرومین دفاع و حمایت کنیم باید به اندیشه کمونیستی وابسته باشیم و قوانین اسلام پاسخگو نیست. به همین دلیل جمعی از دانشجویان به سمت اندیشه کمونیستی و سوسیالیستی رفتند و رسما چریک فدایی خلق شدند و بعضی نیمه کمونیستی شدند که از آنها به عناوین مختلف مانند مجاهدین خلق و حزب توده می شود نام برد.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی گفت: در انقلاب شاهد بروز چهره های بودیم که در عین حفظ ظواهر اسلام مانند نماز و روزه، معتقد بودند، نباید از فرهنگ غرب به دلیل پیشرفت غافل شد و باید به آن سمت تمایل داشت مانند کاهش قوانین اسلام در مورد حجاب، آمدن توریسم و گردش گری و سخت گیری نکردن حجاب درباره این افراد و به رسمیت نشناختن فلسطین و درگیر نشدن با صهیونیزم و در این مواردو  مشابه آن، معتقد به کوتاه آمدن از قوانین الهی بودند چون بر این باور بودند که قوانین اسلام درهمه موارد پاسخ گوی نیاز های نیست برخلاف اندیشه امام راحل که چنین اعتقادی نداشتند.

 مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه افزود: اما اسلام این مسائل را قبول نمی کرد و دین به دنبال حمایت از مسئله فلسطین بود؛ ولی نگاه دوم که سکولار باشد این مسائل را قبول نمی کرد و حاضر به حمایت از فلسطین نشد.

 

سند2030 در ادامه همان اندیشه و نماد تفکر سکولاری است

وی افزود: حتی اخیرا تصویب سند2030 در ادامه همان اندیشه و نماد تفکر سکولاری است چون در این سند 17 محور از مسائل انحرافی ضد دینی وجود داردکه از سوی بعضی افراد و مسئولین کشور به امضاء می رسد، چون معتقد به تنزل قوانین اسلام در این مورد هستند. یکی از آنها مسئله سن ازدواج است که اسلام برای آن ازدواج دختر و پسر قوانینی خاصی تعیین کرده، ولی در این سند برای سن ازدواج دختر 18 سال معین می کند و قبل از آن را مشروع نمی داند.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی گفت:  در مسئله آموزش جنسی براساس آیات باید فرزندان را دور از اتاق والدین نگه داشت، ولی در این سند تأکید برآموزش جنسی دارد. اینها نماد تفکر لیبرالیسم  وسوسیالیسم  غربی است که از اول انقلاب در کشور وجود داشت.

وی ادامه داد: برخی ایرانیان که از فارغ التحصیلان دانشگاه های  آمریکا هستند، سردمدار همین تفکرات هستند و الان در مسند های مختلف در کشور حضوردارند و فعالیت می کنند. برخی از این دوملیتی ها  که بعضی می گویند چه اشکالی دارد در مسندهای حکومتی دو ملیتی یا دو تابعیتی باشد. باید گفت اشکالش این است که اینها دو تفکر و دو دیانت و دو فرهنگ به عنوان فرهنگ غربی و دیانت اسلام دارند. این آقا قسم خورده پای منافع غرب، آمریکا یا کاندا بایستد.

 مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه افزود: درحال حاضر شاهد دو نبرد از همان ابتدای انقلاب بودیم. امام راحل برای نظام پیشنهاد انتخاب اسم می دهند و از همان ابتدا افرادی برای انتخاب نام واسم برای نظام پیشنهادهای مختلفی دادند و افراد که اسم هایی مانند حکومت دمکراتیک اسلامی  را انتخاب می کنند، این نشان از نوع تفکرآنها به غرب و سکولار بود و امام راحل با واقف بودن این مسئله فرمودند« جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم ونه زیاد». نهی امام راحل عالمانه بود چون از نوع تفکر این دسته باخبر بودند.

وی افزود: این دو جریان در همه مسائل و انتخابات انقلاب در این 40سال خودش را نشان داد که از جمله انتخاب بنی صدر بود که با رسوایی برکنار شد و اوج این تنازع را در فتنه 88 می بینیم.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی گفت: این تنازع و نبرد دو تفکر بازهم در آینده ادامه خواهد داشت که ازجمله آن دلایل نوع نگرش صاحب نظران از پیروی ولایت فقیه است. که بعضی معتقد به پیروی مطلق و بعضی غیر مطلق یا مشروط هستند.

مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه افزود: اما کسانی که مخالف ولایت فقیه هستند اسم آنها را معتقدان به تبعیت مشروط از ولایت فقیه می توان نام گذاری کرد چون درجریان فتنه 88 طوماری از تعداد اندکی از طلاب و اساتید امضاء شد و این ها به نماد فتنه یعنی میر حسین موسوی رأی دادند در حالی که از نخبگان حوزه و خواص جامعه بوددن. ازآنها سؤال کردم چرا رأی دادید درحالی که رهبر انقلاب مخالف اندیشه این فرد است؟، گفتند بله می دانیم که ایشان مخالف هستند!، دوباره سؤال کردم! آیا شما معتقد به پیروی از ولایت فقیه هستید؟ گفتند معتقد به پیروی هستیم و در این رابطه کتابها نوشته ایم. دوباره سؤال کردم! اگر این موارد را می دانید پس چرا با نظر ولی فقیه مخالف هستید درحالی  که خود را معتقد به پیروی می دانید؟، گفتند لازم به تبعیت از مطلق نیست. هرجای که تشخیص دادیم نظر ایشان خطا است، از ایشان پیروی نمی کنیم. حرفهای این دسته از افراد  نشان از این واقعیت است که تابع پیروی ولایت مطلق نیست و پیروی را مشروط می دانند و خودشان هم تصریح به این سخن کردند که پیروی از ولایت فقیه را مشروط می دانیم.

وی افزود: گفتم اگر مشروط می دانید پس چه فرقی بین شما که پیروی را مشروط می دانید با کسانی که مخالف با پیروی از رهبر می باشند، است؟. گفتند، ما قبول داریم و دوستش داریم و آنها قبول ندارند و دوست هم ندارند! گفتم این حرف شما درست است اما سؤال من این است درعمل چه فرقی با منکرین ولی فقیه دارید؟  با این حرف نتوانستند جواب بدهند ولی پاسخ روشن بود چون منکرین ولی فقیه درعمل، دقیقا مانند معتقدین پیروی مشروط از ولی فقیه عمل می کنند چون هر جای که نظر ایشان را موافق خواسته و نظر خودشان بدانند به آن پای بند هستند و مخالفت نمی کنند. چون آن نظر را ولی فقیه گفته مخالفت نمی کنند؛ بلکه چون خودش تشخیص داده به آن عمل می کند و شما مشروطین هم همین کار می کنید یعنی جای که نظر شما با ولایت فقیه یکی باشد، عمل می کنید نه به دلیل اینکه چون ایشان گفتند، یعنی نظر ایشان را واجب نمی دانید، بلکه چون نظر ایشان عین نظر خودتان است عمل می کنید.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی گفت: در واقع هر جای که نظر ایشان با نظر شمایی که معتقد به پیروی مشروط از ولایت فقیه هستید، مخالف باشد به نظرشان عمل نمی کنید و این همان کاری است که مخالفین به ولایت فقیه انجام می دهند. در عمل هیچ ذره ای فرق بین منکرین و شمایی که معتقد به پیروی مشروط می دانید، نیست.

وی افزود: متأسفانه این تفکر در بخش اندکی از جامعه، مسئولین و حوزویان وجود دارد. در اطاعت از ولی فقیه معتقد به وجوب پیروی نیستند ، ولی آنچه دراسلام و فقه است وجوب تبعیت است، یعنی هر جای ولایت فقیه مخالف هستند، همه باید پیروی کنند و ولایت فقیه غیر از این نیست. این مسئله در آیات و عرف وجود دارد از جمله آیه «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا ... بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» است.

 مسئول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه افزود: این آیه صریحا تأکید دارد که نباید با پیامبر(ص) در هیچ شرایطی مخالفت کرد و این مسائل نه به خاطر اینکه چون ایشان پیامبر(ص) هستند؛ بلکه به دلیل حاکم بودن، ولایت و رهبری ایشان بر جامعه اسلامی است. ممکن است  زمانی حاکم، امام(ع) باشد باز همین است. 

وی افزود: حماسه 9 دی نشان داد که مردم به نگاه امام راحل به انقلاب همچنان پای بند هستند. معنای حمایت از ولایت فقیه یعنی در همه جا موافق رهبری و ولایت فقیه باشیم. اگر دربعضی مسائل مشکلاتی و انتقادات وجود دارد اینها ارتباط با پیروی مطلق از ولایت فقیه ندارد و ملت هم تا کنون این گونه عمل کردند و درهمه مراحل پیروی کردند.

حجت الاسلام والمسلمین زمانی گفت: اگر امام راحل از ملت تجلیل می کرد چون همیشه ملت بیدار بوده و امید است این بیداری درهمه اقشار نشر پیدا کند و شاهد حضور پررنگ تری از ملت باشیم.

 

 

شماره خبر:٤٠٤٧٢٠   /   يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧   /    ١٣:٠٥

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج