سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*دهه ی «بصیرت» گرامی باد.*
صفحه اصلی > مدیریت حوزه علمیه قم 
اخبار > مطرح کردن 9 دی از تکرار فتنه های آینده نیز جلوگیری می کند و موثر خواهد بود


   حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن نبوی: ارسال به دوست     باب فتنه بسته نیست ولی روش ها عوض می شود/مطرح کردن ۹ دی از تکرار فتنه های آینده نیز جلوگیری می کند نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن نبوی:

مطرح کردن 9 دی از تکرار فتنه های آینده نیز جلوگیری می کند و موثر خواهد بود 


 

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن  نبوی در گفت وگو با خبرگزاری«حوزه»، با اشاره به یوم الله ماندگار نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت،گفت: 9 دی از چند جهت قابل بررسی و دقت است؛ اول آنکه این حادثه در حقیقت، تیر خلاصی بر فتنه 88 بود؛ این فتنه، طراحی عجیبی داشت و نه دی آخرین تیر بر پیکره این فتنه بود.

دوم آنکه: در مورد فتنه و پیچیدگی آن باید توجه کرد. در این فتنه، سیستم­های اطلاعاتی کشور کاملاً به این نتیجه رسیده بود که توطئه براندازی در دست اقدام دشمن است؛ زیرا اطلاعات مختلفی در این زمینه به دست آورده بودند. سفرها به انگلیس و کشورهای عربی بسیار معنی دار شده بود و افرادی در این کشورها دوره های آموزشی دیده بودند.زیرا این انقلاب نظام­های سیاسی چند کشور را سرنگون کرده بود.

بنای دشمنان اجرای انقلاب مخملین در ایران بود

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه بیان کرد: به دلیل پیچیدگی این طراحی همه مردم می­دانستند چه اتفاقی در حال شکل گیری است؛ لیکن متخصصین فن می دانستند که چه جریانی در کار است.

سوم آنکه: مردم در طول چند ماه شورش­ها به نیت پلید دشمنان پی بردند. رؤسای جمهور کشورهای سلطه گر به طور مستمر از فتنه حمایت می­کردند؛ رئیس جمهور فرانسه هر روز در این زمینه مصاحبه می کرد و آمریکایی ها رسما آشوبها حمایت می­کردند. مردم در این مدت با اهداف فتنه آشناتر می­شدند و در نهایت نه دی مردم به جمع بندی کامل رسیدند.

وی اظهار داشت: وقتی بی بی سی به یک شبکه اطلاع رسانی برای فتنه مبدل می شود و محل های تجمع را به مردم می گوید، مشخص است که این جریان، یک جریان همه جانبه است؛ کلینتون اذعان کرد که در آن زمان شبکه های اجتماعی را برای ایران ساخته اند؛ به نحوی که زمانی که مخابرات اینترنت ها را در این قضایا قطع می کرد، این گروه ها به شدت دچار سردرگمی می شدند.

استاد حوزه علمیه گفت: اینکه اجانب پشت سر این ماجرا بودند و به مدیریت کار می پرداختند برای افراد متخصص مشخص بود و اهل دقت نیز از همان ابتدا متوجه این امر شده بودند؛ ولی پس از چند ماه جهت گیری ضد دینی آنها در حمله به تکایا و علائم عزاداری امام حسین(ع) برای مردم کاملاً آشکار شد.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی یادآورشد: هنگامی که مردم متوجه شدند که این گروه به دنبال مبارزه با اصل دین هستند به میدان آمدند و حماسه نه دی شکل گرفت. یکی از شاهدان عینی در آشوبهای تهران می گفت که یکی از فتنه گران به ماشین من حمله کرد و گفت تا نام امام حسین(ع) از ایران بر چیده نشود ما ایستادگی می کنیم؛ در این قضایا برخی از افرادی که دیرتر موضوعات را متوجه می شدند، فهمیدند که اصل ماجرا از چه قرار است.

 

عبرت ها و امتیازات 9 دی

وی گفت: در این قضایا چند نکته بسیار مهم وجود دارد؛ نخست نقش رهبری انقلاب است؛ اگر رهبری معظم ابطال انتخابات را می پذیرفتند و در برابر این بدعت ایستادگی نمی کردند امر بسیار مهم و مشکلی مشگل بزرگی برای نظام اسلامی بوجود می آمد گرچه که در یکی از جلسات به این افرادگفته شد :اگر دوباره انتخابات شود و شما پیروز نشوید چه می گویید گفتند که می گوییم تقلب شده است؛ این افراد به دنبال تحمیل یک جریان با زور و دیکتاتوری بر کل کشور بودند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اظهارکرد ؛ گرچه نیروهای حزب اللهی با صراحت و اطمینان از توطئه طراحی شده دشمنان سخن می گفتند و جریانات سیاسی منصف و حتی اصلاح طلبان منصف نیز بیان کردند که تقلب در ایران شدنی نیست؛ ولی آن زمان عدهای نمی توانستند بپذیرند که این جریانات توطئه دشمنان و اجانب است ؛ اما امروز این امر بر همگان آشکار شده است.

وی گفت: امروزه در حالی که با ادله و اسناد مختلف ثابت شده است که این افراد در خدمت اجانب بوده و به کشور خیانت کردند و مشخص است که آن زمان اجماعی از سوی کشورهای استکباری فتنه گران، سلطنت طلبان و منافقان برای نابودی نظام اسلامی شکل گرفته بود؛و طبق قانون و احکام شرع این افراد، باید اعدام می شدند

استاد حوزه افزود: اهل بصیرت با مشاهده نشانه ها به اهداف دشمن می رسند؛ امروزه دیگر بحث نشانه نیست، بلکه دلائل کاملا مشهود است؛ ؛ و این رافت اسلامی است که آنها را نگه داشته است؛ برخی از کسانی که از دادگاه سخن می گویند می خواهند این افراد کشته شوند تا پیراهن عثمانی از آنها بسازند، کسانی که از رفع حصر یا محاکمه سخن می گویند یا یا مغرضند و یا اینکه از نظر سیاسی عقب افتاده و یا کودن هستند چون بعد از آنهمه اعترافاتی که آمریکائیها و اروپائیها داشته اند هنوز متوجه اصل ماجرا نشده اند.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی اظهارکرد: اکنون بعد از حدود نه سال چند نتیجه مهم قابل طرح است ؛ اول آنکه بازتاب ایستادگی ایران آن بود که سلسله انقلاب های مخملین قطع و از بین رفت؛ یعنی مدل انقلاب های مخملین که حکومت های چندین کشور را تغییر داده بود از کارائی افتاد و در حقیقت عملکرد مردم ایران کشور های دیگر را بصیرت بخشید تا چنین الگویی در کشورشان اتفاق نیافتد و خوشبختانه 9 دی سلسله این بدعت را قطع کرد.

وی گفت: نکته دیگر آن است که در مواردی کشورهائی که این مدل های توطئه ای را برای ما طراحی کرده بودند خودشان در موارد مشابه گرفتار شدند؛ مانند کلینتون که اعتراف کرد شبکه های اجتماعی را برای مقابله با ایران ساخته و با این سیستم تلاش کردند اغتشاشات ایرن را جهت دهند، سالها بعد با همین شبکه های اجتماعی در انتخابات شکست خوردند.

این استاد حوزه بیان داشت: نکته دیگر و جالب توجه آن است که امروز در فرانسه تظاهرات گسترده مردمی در جریان است و این مردم بیان می کنند که از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و طرح هایی که علیه ما اجرا کردند؛ امروز علیه خودشان در حال اجرا است؛ از جمله اینکه در قضایای اخیر، بنا براین دارند که در یک نقطه تظاهرات نکنند تا سیستم های امنیتی نتوانند آنها را مهار کنند گرچه ایران به برکت لشکر 20 میلیونی بسیج این توطئه ها خنثی گردید؛ ولی امروز در پاریس عین همین مدل علیه آنها در حال اجراست.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی یادآورشد: بحث فتنه 88 برای مردم و گروه های سیاسی دلسوز نظام و حتی برای کشورهای منطقه و دنیا درس آموز است؛ یکی از درس های بزرگ انقلاب ایران اسلامی ظلم ستیزی و مقابله با قدرت های بزرگ است که در لبنان، سوریه و عراق و... به بار نشست و امروز در جهان نیزدرحال نهادینه شدن است.

این استاد حوزه یادآورشد: در همین قضیه خروج خفت بار از سوریه بیان می کنند که که تریلیون ها دلار در منطقه هزینه کردیم و امروز مجبوریم که این کشورها را به ایران تحویل دهیم.

 

نقش حوزه و روحانیت در 9 دی

وی گفت: نقش روحانیت در این زمینه از گذشته تا امروز نقشه تبیینی بوده است؛ روحانیت بنا به کاربرد زور و... ندارد؛ روحانیت به دنبال تبیین امور است؛ البته در بین روحانیون نیز افرادی بودند که ضریب فهم بالایی نداشتند؛ ولی بدنه غالب روحانیت به سرعت فتنه دشمن را فهمید و این امور را برای مردم تبیین کرد و زمانی که مشخص شد سران کفر و نفاق به دنبال فتنه گری هستند حادثه 9 دی توسط مردم به وجود آمد.

عبرت از 9 دی

حجت الاسلام والمسلمین نبوی گفت: بر اساس آموزه های قرآنی تاریخ ، درس آموز است؛ تاریخ انبیا نیز در قرآن بیان شده است که برای صاحبان لب و فکر، عبرت آموز است؛ قضایایی که امروز در حال رخ دادن است فوق العاده پیچیده تر از گذشته است؛ مطرح کردن 9 دی از تکرار فتنه های آینده نیز جلوگیری می کند و موثر خواهد بود؛ رهبر انقلاب نیز بر بحث فتنه و بصیرت افزایی تاکید دارند.

باب های فتنه جدید

معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور بیان کرد: بعید است که فتنه گران این مدل را پیاده کنند؛ ولی باب فتنه به هیچ وجه بسته نیست؛ جامعه ما نیز باید آمادگی خود را افزایش دهد که اگر فتنه به شکل دیگری مطرح شد فریب نخورند؛ تا زمانی که انسان و شیطان حضور دارند باب فتنه بسته نخواهد شد.

وی افزود: اگر بخواهیم در این عرصه برنامه ریزی کنیم باید از دستورات مقام معظم رهبری تبعیت کنیم؛ ایشان روی بحث بصیرت افزایی بین مردم تاکید دارد؛ بیان عبرت ها و درس های فتنه بسیار مهم است؛ بهترین راه آن است که حوزه های علمیه نیز با حضور خود در کشور و با مقدورات اندکی که دارند در این عرصه پیشگام باشند.

معاون تبلیغ حوزه های علمیه کشور بیان کرد: غالب طلاب و روحانیون زیر خط فقر زندگی می کنند ؛ ولی به دلیل احساس تکلیف با جدیت در میدان حضور دارند و این مسایل را برای مردم روشن می کنند.

حوزه انقلابی

 

وی  درباره حوزه انقلابی و سکولار گفت: بعضی یک تعبیری را به مقام معظم رهبری نسبت می دهند که نادرست است؛ زیرا ایشان هیچگاه نمی فرمایند کل حوزه سکولار است؛ نکته آن است که شاید یک سری جریانات ضعیفی در این زمینه وجود داشته باشند؛ ولی کل حوزه را نمی توان سکولار دانست.

معاون تبلیغ حوزه های علمیه در پایان ضمن بیان ضعفهای مدیریتی گفت : ما پیشرفتهای فوق العاده در زمینه های مختلف داشته ایم اما عده ای  که همه آرزوهای خود را در دامان غرب جستجو می کنند نمی خواهند به توانمندیهای داخلی اعتماد کنند و پیشرفتهای کشور را نیز منکر می شوند دشمن هم نمی خواهد پیشرفت های کشور بیان شود به همین دلیل ما باید پیشرفت ها را به شکل روز افزون برای مردم بیان کنیم.

 

 

شماره خبر:٤٠٤٧٠٣   /   يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧   /    ٠٧:٢٦

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج