سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > محدوده امتحانات تكميل نواقص پايه هاي 6- 1 
محدوده امتحانات تكميل نواقص پايه هاي 6- 1

محدوده امتحانات تكميل نواقص پايه هاي 6- 1
ویژه طلاب سطوح عالي حوزه علميه استان قم
شهريور  ماه 94

رديف

نام درس

پايه

محدوده1

نحو1

1

نحو مقدماتي، هدايه و صمديه يا كل بدايه النحو


2

صرف

1

كل كتاب صرف ساده بخش عربي و فارسي


3

تجويد

1

كل كتاب روانخواني و تجويد قرآن


4

عقايد1

1

كل كتاب اصول اعتقادات – آقاي قائمي


5

قرآن1

1

حفظ نيمه دوم جزء 30


6

اخلاق1

1

متن آداب المتعلمين


7

تاريخ1

1

فراز هايي از زندگاني پيامبر اسلام از ابتدا تا فصل 24


8

احكام

1

كل كتاب آموزش فقه – آقاي فلاح زاده


9

منطق1

1

كل كتاب منطق مركز و يا آشنايي با منطق شهيد مطهري


10

منطق2

2

كتاب منطق مظفر و يا منطق تعليمي از ابتدا تا صناعات خمس


11

نحو2

2

سيوطي و يا شرح ابن عقيل تا باب فاعل و تجزيه و تركيب نيمه اول جزء 30


12

منطق3

2

منطق مرحوم مظفر و يا منطق تعليمي كل صناعات خمس


13

نحو3

2

سيوطي و يا شرح ابن عقيل از باب فاعل تا التصريف


14

عقايد2

2

كل كتاب شيعه در اسلام


15

قرآن2

2

سوره هاي منتخب(فاتحه،انعام،مائده) ج1 از كتاب گزيده تفسير نمونه


16

اخلاق2

2

المراد من منيه المريد تا النوع الثالث(في آداب المختصه بالمعلم)


17

تاريخ2

2

فراز هايي از زندگاني پيامبر اسلام از  فصل 24 تا پايان كتاب


18

عقايد3

3

كل آموزش عقايد استاد حضرت آيه الله مصباح يزدي


19

تاريخ3

3

سيره پيشوايان از ابتدا تا زندگاني امام باقر (ع)


20

نحو4

3

كتاب مغني الاديب از ابتداي باب اول تا حرف لو


21

بلاغت

3

كل كتاب مختصر يا جواهر البلاغه


22

نحو5

3

كتاب مغني الاديب از حرف لو تا آخر باب اول و كل باب رابع


23

تجزيه‌ و تركيب

3

نيمه اول جزء 29


24

اخلاق3

3

المراد من منيه المريد ازالنوع الثالث(في آداب المختصه بالمعلم) تا آخر كتاب


25

قرآن3

3

سوره هاي منتخب(اعراف،انفال،ابراهيم) ج3 از كتاب گزيده تفسير نمونه


26

اصول1

4

كتاب اصول شهيد مطهري و كل كتاب الموجز


27

فقه1

4

شرح لمعه از كتاب طهارت تا اول كتاب صوم


28

عقايد4

4

كتاب بدايه المعارف ج 1 از ابتدا تا اول فصل ثاني عقيدتنا في النبوت


29

نهج‌البلاغه1

4

نامه 31 نهج البلاغه، وصيتنامه مولي علي (ع)


30

فقه2

4

شرح لمعه از كتاب صوم تا اول متاجر


31

قرآن4

4

سوره هاي منتخب(مريم،طه،انبياء،مومنون،لقمان) ج3 از كتاب گزيده تفسير نمونه


32

تجزيه‌ و تركيب عبارتي

4

* متن فقه و اصول پايه چهارم


33

تاريخ4

4

سيره پيشوايان از زندگاني امام باقر (ع) تا زندگاني امام هادي(ع)


34

فقه3

5

شرح لمعه از ابتداي متاجر تا كتاب اجاره


35

اصول2

5

اصول فقه مرحوم مظفر از ابتدا تا اجتماع امر و نهي


36

نهج‌البلاغه2

5

خطبه همام اوصاف متقين (ترجمه استاد دشتي)


37

فقه4

5

شرح لمعه از ابتداي كتاب اجاره تا پايان كتاب نكاح


38

عقايد5

5

كتاب بدايه المعارف ج 1 از اول فصل ثاني عقيدتنا في النبوت تا پايان ج2


39

قرآن5

5

سوره هاي منتخب(يس،صافات،ص،زمر ،حجرات) ج4 از كتاب گزيده تفسير نمونه


40

تاريخ5

5

سيره پيشوايان از زندگاني امام هادي(ع)تا پايان كتاب


41

فقه5

6

شرح لمعه از ابتداي كتاب طلاق تا ابتداي ميراث


42

علوم حديث

6

كل كتاب آشنايي با علوم حديث


43

اصول3

6

اصول فقه مرحوم مظفر از اجتماع امر و نهي تا پايان ج 2


44

نهج‌البلاغه3

6

خطبه عهد نامه مالك اشتر (ترجمه استاد دشتي)


45

فقه6

6

شرح لمعه از كتاب ميراث تا پايان كتاب ديات


46

علوم‌ قرآني

6

كل كتاب مختصر التمهيد يا آشنايي با علوم قرآني


47

فلسفه

6

كتاب آشنايي با علوم اسلامي شهيد مطهري بخش فلسفه


48

حكومت اسلامي

6

تمام كتاب حكومت اسلامي


49

تاريخ6

6

كل كتاب داد گستر جهان


50

آيين نگارش

6

كل كتاب بر بال قلم


      * تجزيه و تركيب عبارتي: خاص طلاب شركت كننده در تبصره ماده 18 مي‌باشد.