سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > محدوده امتحاني دروس طرح قديم طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94 
محدوده امتحاني دروس طرح قديم طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94

محدوده امتحاني دروس طرح قديم طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94

عنوان درس

تاريخ

ساعت

محدوده امتحاني دروس طرح قديم طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94

جلد و چاپ

انتهاي محدوده

امتحانات پايه هفتم

تفسير پ 7 نيمسال دوم

1394/03/11

07:30

جوامع الجامع ج2 سوره مباركه توبه

نشراسلامي

95

عقايد پ 7  نيمسال دوم

1394/03/12

07:30

از اول كتاب تا اول بحث نبوت

( مكتب امام صادق(ع

 243

فقه1 پ7 نيمسال دوم

1394/03/16

18:30

از القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان تا مبحث كذب

ج 2 كنگره

10

فقه1 پ7 نيمسال اول

1394/03/17

18:30

از ابتداي مكاسب تا القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان

ج 1 كنگره

121

فقه2 پ7 نيمسال دوم

1394/03/18

18:30

از الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر تا و من جمله شروط العقد

ج 3 كنگره

156

فقه2 پ7 نيمسال اول

1394/03/19

18:30

از النوع الخامس تا الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر

ج 2 كنگره

225

اصول پ7  نيمسال دوم

1394/03/20

18:30

از التعبد بالامارات غيرالعلميه تا اما المجوزون

ج 1 كنگره

254

اصول پ7  نيمسال اول

1394/03/21

18:30

از ابتداي رسائل  تا التعبد بالامارات غيرالعلميه

ج 1 كنگره

112

فلسفه پ7 نيمسال دوم

1394/03/22

18:30

از المرحله الخامسه (في الماهيه و احكامها ) تا المرحله الثانيه عشر في ما يتعلق بالواجب

نشراسلامي

190

فلسفه پ7 نيمسال اول

1394/03/23

18:30

از اول كتاب بدايه الحكمه تا المرحله الخامسه (في الماهيه و احكامها )

نشراسلامي

70

امتحانات پايه هشتم

عقايد پ 8 نيمسال دوم

1394/03/11

10:30

    از اول بحث نبوت تا آخر كتاب

( مكتب امام صادق(ع

492 

رجال پ8 نيمسال دوم

1394/03/12

10:30

    از اول كتاب تا مشايخ الثقات

نشراسلامي

202 

فقه3 پ8 نيمسال دوم

1394/03/16

10:30

از الاولي ان يبيع للمالك (بيع فضولي) تا لو باع الفضولي مال غيره

ج 3 كنگره

512

فقه3 پ8 نيمسال اول

1394/03/17

10:30

از الكلام في شروط المتعاقدين تا  الاولي ان يبيع للمالك (بيع فضولي)

ج 3 كنگره

349

اصول2 پ8 نيمسال دوم

1394/03/18

10:30

از الامر الثالث (التنبيه الثالث) تا تعارض استصحاب با ساير ادله

ج 3 كنگره

386

اصول2 پ8 نيمسال اول

1394/03/19

10:30

از ابتداي بحث استصحاب تا الامر الثالث (التنبيه الثالث)

ج 3 كنگره

215

اصول1 پ8 نيمسال دوم

1394/03/20

10:30

از المطلب الثاني (شبهه وجوبيه) تا ينبغي التنبيه علي امور(ج2 چ كنگره ص225)   

ج 2 كنگره

225

اصول1 پ8 نيمسال اول

1394/03/21

10:30

از المقصد الثالث في الشك تا المطلب الثاني (شبهه وجوبيه)

ج 2 كنگره

140

تفسير پ 8 نيمسال دوم

1394/03/22

10:00

جوامع الجامع ج2 سوره مباركه رعد و  يوسف

نشراسلامي

236

امتحانات پايه نهم

رجال پ 9 نيمسال دوم

1394/03/11

09:00

   از اول مشايخ تا آخر كتاب

نشراسلامي

 493

تفسير پ 9 نيمسال دوم

1394/03/12

09:00

الميزان ج 13 سوره مباركه اسراء

نشراسلامي

235

فقه4 پ9 نيمسال دوم

1394/03/16

16:00

از الثالث من شروط العوضین تا مساله هل یجوز الاندار للظرف

ج 4 كنگره

320

فقه4 پ9 نيمسال اول

1394/03/17

16:00

از اول القول في شرائط العوضين تا الثالث من شروط العوضین

ج 4 كنگره

175

فقه5 پ9 نيمسال دوم

1394/03/18

16:00

از یجوزلهما اشتراط الاستثمار تا آخر خيار رويه

ج 5 كنگره

270

فقه5 پ9 نيمسال اول

1394/03/19

16:00

از اول خيارات تا یجوزلهما اشتراط الاستثمار

ج 5 كنگره

125

اصول پ9 نيمسال دوم

1394/03/20

16:00

از  الثاني :الفرق بين المشتق...تا الامر الرابع (لا شبهه في ان وجوب المقدمه)

آل البيت

113

اصول پ9 نيمسال اول

1394/03/21

16:00

از ابتداي كتاب كفايه تا الثاني :الفرق بين المشتق...

آل البيت

55

فلسفه پ9 نيمسال دوم

1394/03/22

16:00

ازالمرحله الرابعه الفصل السادس(في حاجه الممكن )تا المرحله السابعه الفصل الرابع 

موسسه امام (ره)

158

فلسفه پ9 نيمسال اول

1394/03/23

16:00

از ابتداي كتاب نهايه  تا المرحله الرابعه الفصل السادس(في حاجه الممكن )

موسسه امام (ره)

74

امتحانات پايه دهم

تفسير پ 10 

1394/03/11

12:00

الميزان ج 13  سوره مباركه كهف

نشراسلامي

407

درايه پ 10 نيمسال دوم

1394/03/12

12:00

اصول الحديث و احكامه

( مكتب امام صادق(ع

كل كتاب

فقه6 پ10 نيمسال دوم

1394/03/16

08:00

از مساله:فی حکم الشرط الصحیح تا القول في النقد و النسيه

ج 6 كنگره

194

فقه6 پ10 نيمسال اول

1394/03/17

08:00

از القول في ماهيه العيب تا مساله:فی حکم الشرط الصحیح

ج 6 كنگره

59

اصول2 پ10 نيمسال دوم

1394/03/18

08:00

از فصل في الاستصحاب تا المقصد الثامن في تعارض الادله

آل البيت

433

اصول2 پ10 نيمسال اول

1394/03/19

08:00

از المقصد السابع اصول عمليه تا فصل في الاستصحاب

آل البيت

384

اصول1 پ10 نيمسال دوم

1394/03/20

08:00

از فصل مفهوم وصف تا المقصد السادس في بيان الامارات  

آل البيت

253

اصول1 پ10 نيمسال اول

1394/03/21

08:00

از ابتداي نواهي تا فصل مفهوم وصف

آل البيت

206

فلسفه پ10 نيمسال دوم

1394/03/22

08:00

از المرحله العاشره تا المرحله الثانيه عشره الفصل الثالث عشر في قدرته تعالي

موسسه امام (ره)

314

فلسفه پ10 نيمسال اول

1394/03/23

08:00

از اول المرحله الثامنه تا المرحله العاشره

موسسه امام (ره)

239