سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > محدوده امتحاني دروس طرح جدید طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94 
محدوده امتحاني دروس طرح جدید طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94

محدوده امتحاني دروس طرح جديد طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94

عنوان درس

تاريخ امتحان

ساعت

محدوده امتحاني دروس طرح جديد  طلاب سطوح عالي خرداد ماه 94

جلد و چاپ

انتهاي محدوده

امتحانات پايه هفتم

مكاسب بخش 1 نيمسال دوم

1394/03/16

18:30

از القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان تا مبحث كذب

ج 2 كنگره

10

مكاسب بخش 1 نيمسال اول

1394/03/17

18:30

از ابتداي مكاسب تا القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان

ج 1 كنگره

121

مكاسب بخش 2 نيمسال دوم

1394/03/18

18:30

از خاتمه تشتمل علي مسائل تا ابتداي تنبيهات معاطات

ج 3 كنگره

66

مكاسب بخش 2 نيمسال اول

1394/03/19

18:30

از اول بحث كذب  تا خاتمه تشتمل علي مسائل

ج 2 كنگره

155

رسائل بخش 1نيمسال دوم

1394/03/20

18:30

ازالتعبد بالامارات غيرالعلميه تا اما المجوزون

ج 1 كنگره

254

رسائل بخش 1 نيمسال اول

1394/03/21

18:30

از ابتداي رسائل تا التعبد بالامارات غيرالعلميه

ج 1 كنگره

112

رسائل بخش 2 نيمسال دوم

1394/03/24

18:30

از الرابع دليل العقل تا باب انسداد به ضميمه برائت تا اول شبهه وجوبيه

ج 2 كنگره

140

رسائل بخش 2 نيمسال اول

1394/03/25

18:30

از اما المجوزون تا الرابع دليل العقل

ج 1 كنگره

351

امتحانات پايه هشتم

مكاسب بخش 3 نيمسال دوم

1394/03/16

10:30

ازالتنجيز في العقد تا القول في الاجازه والرد

ج 3 كنگره

397

مكاسب بخش 3 نيمسال اول

1394/03/17

10:30

از ابتداي تنبيهات معاطات تا التنجيز في العقد

ج 3 كنگره

162

رسائل بخش 4 نيمسال دوم

1394/03/18

10:30

از الاقوال في حجيه الاستصاب  تا خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب )

ج 3 كنگره

288

رسائل بخش 4 نيمسال اول

1394/03/19

10:30

از خاتمه (فيما يعتبر في العمل بالاصل ) تا الاقوال في حجيه الاستصاب

ج 3 كنگره

49

رسائل بخش 3 نيمسال دوم

1394/03/20

10:30

از  ينبغي التبيه علي امور (انه لا فرق في وجوب الاجتناب)تا خاتمه ( في ما يعتبر في العمل بالاصل)

ج 2 كنگره

405

رسائل بخش 3 نيمسال اول

1394/03/21

10:30

از اول شبهه وجوبيه تا ينبغي التبيه علي امور (انه لا فرق في وجوب الاجتناب)

ج 2 كنگره

225

رسائل بخش 5  نيمسال دوم

1394/03/24

10:30

از تعارض الاستصحابين تا آخر كتاب

ج 4 كنگره

160

رسائل بخش 5  نيمسال اول

1394/03/25

10:30

از خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب ) تا تعارض الاستصحابين

ج 3 كنگره

393

امتحانات پايه نهم

مكاسب بخش 4  نيمسال دوم

1394/03/16

16:00

از  المساله الثانيه ان المشتري اذا اغترم تا الثالث من شروط العوضین

ج 4 كنگره

174

مكاسب بخش 4  نيمسال اول

1394/03/17

16:00

ازالقول فی الاجازه و الرد  تا المساله الثانيه ان المشتري اذا اغترم

ج 3 كنگره

493

مكاسب بخش 5  نيمسال دوم

1394/03/18

16:00

از  فرعان : الاول لو اختلفا في التغييرتا خیار شرط

ج 5 كنگره

110

مكاسب بخش 5  نيمسال اول

1394/03/19

16:00

ازالثالث من شروط العوضین تا فرعان : الاول لو اختلفا في التغيير

ج 4 كنگره

274

كفايه بخش 1  نيمسال دوم

1394/03/20

16:00

از   الثاني :الفرق بين المشتق...تا اول مبحث ضد

آل البيت

129

كفايه بخش 1  نيمسال اول

1394/03/21

16:00

از ابتداي كتاب كفايه تا الثاني :الفرق بين المشتق...

آل البيت

55

كفايه بخش 2  نيمسال دوم

1394/03/24

16:00

از الامر الثاني (انه لا تعارض بين مثل ...)ا اول مطلق و مقيد

آل البيت

240

كفايه بخش 2  نيمسال اول

1394/03/25

16:00

از الامر بالشي هل يقتضي النهي(بحث ضد ) تا الامر الثاني (انه لا تعارض بين مثل ...)

آل البيت

174

امتحانات پايه دهم

مكاسب بخش 6  نيمسال دوم

1394/03/16

08:00

از السادس خيار الرويه تا في الشروط التي يقع عليها العقد

ج 5 كنگره

417

مكاسب بخش 6  نيمسال اول

1394/03/17

08:00

از خيار شرط  تا السادس خيار الرويه

ج 5 كنگره

245

كفايه بخش 4  نيمسال دوم

1394/03/18

08:00

از السادس (لا فرق ايضا بين ان يكون ) تا پايان كتاب

آل البيت

480

كفايه بخش 4 نيمسال اول

1394/03/19

08:00

از خاتمه في شرائط الاصول تا السادس (لا فرق ايضا بين ان يكون )

آل البيت

412

كفايه بخش 3  نيمسال دوم

1394/03/20

08:00

از فصل:الاجماع المنقول تا خاتمه في شرايط الاصول

آل البيت

373

كفايه بخش 3 نيمسال اول

1394/03/21

08:00

از اول مطلق و مقيد تا فصل:الاجماع المنقول

آل البيت

288

مكاسب بخش7 نيمسال دوم

1394/03/24

08:00

از مساله من احكام الخيار عدم تصرف تا آخر كتاب

ج 6 كنگره

314

مكاسب بخش7  نيمسال اول

1394/03/25

08:00

از في الشروط التي يقع عليها العقد  تا مساله من احكام الخيار عدم تصرف

ج 6 كنگره

144