سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > 34553 - درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 94-93 > لیست دروس عمومی حوزه سال تحصیلی 94-93 
لیست دروس عمومی حوزه سال تحصیلی 94-93

لیست دروس عمومی حوزه سال تحصیلی 94-93

(تفسیر عمومی، فلسفه عمومی،کلام، نهج البلاغه، اخلاق و عرفان)

رديف

نام

نام خانوادگي

درس

مدرسه

حجره

ساعت

1

رضا

بنى طبا

اخلاق

فیضیه ودارالشفا

21

11-12

2

محمدحسين

ابراهيمي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

55

7-8

3

حسين

احمدي شاهرودي

تفسیر عمومی

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

23

يك ساعت بغروب

4

قدمعلي

اسحقيان

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

16

7-8

5

منصور

اسدي

تفسیر عمومی

مركزتخصصي تبليغ


3-4

6

سيدمحمد

اسماعيلي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا


-

7

آميرسيدحسن

اعتمادي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس18 فيضيه

11-12

8

آميرسيدحسن

اعتمادي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس18 فيضيه

11-12

9

محمدصادق

اميدواري خراساني

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

34

11-12

10

حسين

انصاريان

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

زير كتابخانه

11-12

11

محمدرضا

باقي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

16

11-12

12

سعيد

بروجردي

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

27

9-10

13

سيدحسين

تقوي دهاقاني

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

30

7-8

14

محمدمهدي

حرم پناهي

تفسیر عمومی11-12

15

سيد سرور

حسيني

تفسیر عمومی

مسجد زین العابدین (ع)

4

17-18

16

محمدحسين

حشمت پور

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

18

10-11

17

سيداحمد

خاتمي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس امام ره

بعد نماز مغرب و عشاء

18

عباس

مسلمي زاده

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

21

يك ساعت بغروب

19

رضوانعلي

مسيبي

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

15

8-9

20

حسن

مصباح مقدم

تفسیر عمومی

مسجد زین العابدین (ع)

1

11-12

21

محمود

ملكي  اصفهاني

تفسیر عمومی

خاتم الاوصياء عج

5

8-9

22

علیرضا

منصوري اصل

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

24

10-11

23

نقي

منفرد

تفسیر عمومی


17

10-11

24

سيدروح ا...

نصيري

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

215

7-8

25

عباس

نكونام

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس حضرت امام ره

9-10

26

علي

نوآبادي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

6

دو ساعت بغروب

27

محمدظاهر

وثوقي

تفسیر عمومی

مسجد زین العابدین (ع)


-

28

حسين

فلاح مباركه

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

12

نيم ساعت بعد از نماز-

29

عليرضا

فلاحت منش

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس2

11-12

30

محمد

فلاحي قمي

تفسیر عمومی

سه راه سالاريه مجتمع امين

سه   راه  سالاريه  مجتمع  امين

7-8

31

محمد

فلاحي قمي

تفسیر عمومی

سه راه سالاريه مجتمع امين

سه   راه  سالاريه  مجتمع  امين

7-8

32

محمد

فلاحي قمي

تفسیر عمومی

سه راه سالاريه مجتمع امين

سه   راه  سالاريه  مجتمع  امين

7-8

33

محمد

فلاحي قمي

تفسیر عمومی

سه راه سالاريه مجتمع امين

شهيد   صدوقي  تخصصي  تبليغ

10-11

34

سيدرضي

قادري

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

18

بعد نماز مغرب و عشاء

35

سيدصادق

قادري الحسيني

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

3

11-12

36

محمدصادق

قبادي

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

14

10-11

37

عليرضا

گرم آبدشتي

تفسیر عمومی

مسجد امام موسي كاظم(ع) پرديسان


بعد نماز مغرب و عشاء

38

محمدرضا

مؤيدي قمي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

ساحلي

8-9

39

صاحبعلی

محبی پروشی

تفسیر عمومی

مدرسه علميه مدينه العلم

8

7-8

40

رضا

محققيان گورتاني

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

46

7-8

41

رحيم

محمدي ايلامي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

11

دو ساعت بغروب

42

ميررجب علي

محمدي متكازيني

تفسیر عمومی

مدرسه سعادت

مدرس 3

يك ساعت بغروب

43

رضا

مختاري

تفسیر عمومی

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

4

يك ساعت بغروب

44

علي

مدبرچهاربرجي

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)


دو ساعت بغروب

45

علي اصغر

مرادي افراپلي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

50

11-12

46

بيوك

رامگر بخشايش

تفسیر عمومی

مسجد زین العابدین (ع)

5 و 6

10-11

47

سيدمحمدحسين

روحاني رانكوهی

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

70

7-8

48

عزيزا...

زارع

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

29

10-11

49

مجتبي

زارعي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)


-

50

سيدمحمدجواد

سبحاني

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس 26

11-12

51

سيدجعفر(روح ا...)

سعيدي گلپايگاني

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

16

9-10

52

سيدحسن

سعيدي گلپايگاني

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

61

8-9

53

محمدحسن

سليماني

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

52

11-12

54

سيدعباس

سيدكريمي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

آيت ا..حائري

يك ساعت بغروب

55

محمد

شاه توكلي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

32

11-12

56

رمضان

صالحي

تفسیر عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

15

7-8

57

مصطفي

صرفي

تفسیر عمومی

مركز فقهي ائمه اطهار ( ع)


11-12

58

ابوالقاسم

صلواتی  گلستاني

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

14

بعد نماز مغرب و عشاء

59

سيدمحمدرضا

طباطبايي شيرازي

تفسیر عمومی

آیت الله تبریزی(ره)

104

9-10

60

محمديوسف

عابدي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

38

يك ساعت بغروب

61

هادي

عباسي

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

ارالشفا

6.30-7 صبح

62

هادي

عباسي

تفسیر عمومی

الهادي

نمازخانه

بعد از نماز ظهر-

63

محمدمهدي

عباسي آغوي

تفسیر عمومی

حرم مطهر

27

9-10

64

سيدمحمدحسين

عظيمي فر

تفسیر عمومی

مركز فقهي ائمه اطهار ( ع)

مسجد مركز

11-12

65

سيداسدا...

علوي

تفسیر عمومی

آیت الله گلپایگانی(ره)

63

8-9

66

مهدي

عليزاده

تفسیر عمومی

فیضیه ودارالشفا

6

يك ساعت بغروب

67

سيدمحمد

فاطمي ابهري

تفسیر عمومی

مدرسه عالي تفسير

3

4-5

68

عبدالجواد

ابراهيمي فر

حلقات

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

2

8-9

69

سيدمحمدعلي

حسيني

حلقات

آیت الله تبریزی(ره)

207

11-12

70

اصغر

مسلمي كاشاني

حلقات

فیضیه ودارالشفا

19

8-9

71

اكبر

نظري

حلقات

آیت الله بروجردی(ره)

13

11-12

72

محسن

رحمانيان

حلقات

آیت الله تبریزی(ره)

312

-

73

محسن

رحمانيان

حلقات

آیت الله تبریزی(ره)

312

10-11

74

مصطفي

دري

حلقات

آیت الله تبریزی(ره)

205

8-9

75

احمدرضا

اسدي

عرفان

آيت الله لنگرودي شعبه دو


11-12

76

علي

اميني نژاد

عرفان

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

24

8-9

77

سيدعلي

حسيني آملي

عرفان

فیضیه ودارالشفا

9

7-8

78

محمدحسين

نائيجي

عرفان

مسجد امام حسن مجتبي(جدا)


7-8

79

حسين

قاسمي

عرفان

فیضیه ودارالشفا


8-9

80

علي

مدبرچهاربرجي

عرفان

فیضیه ودارالشفا


يك ساعت بغروب

81

حسن

رمضاني كوشك

عرفان

فیضیه ودارالشفا

مدرس امام ره

7-8

82

اسدا...

شكريان

عرفان

فیضیه ودارالشفا

ده

8-9

83

محمدحسن

فاضل گلپايگاني

عرفان

فیضیه ودارالشفا

مدرس امام ره

بعد نماز مغرب و عشاء

84

حسين

آزادي

فلسفه عمومی

مدرسه سعادت

2

11-12

85

سيديوسف

ابراهيميان

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

6

7-8

86

محمدرضا

ابوي

فلسفه عمومی

آيت الله لنگرودي شعبه دو

2

يك ساعت بغروب

87

محمدعلي

اردستاني

فلسفه عمومی

مدرسه سعادت

4

8-9

88

سيدرضا

اسحاق نيا

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

امام

دو ساعت بغروب

89

ميرزا احمد

اسدي

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

8

11-12

90

احمدرضا

اسدي

فلسفه عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

25

10-11

91

احمدرضا

اسدي

فلسفه عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

25

9-10

92

علي

اميني نژاد

فلسفه عمومی

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

24

9-10

93

محمدباقر

تحريري

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا


10-11

94

مجيد

تحويليان

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

25

7-8

95

اكبر

ترابي

فلسفه عمومی

بنياد فرهنگي شهيد قدوسي ره

1

10-11

96

مرتضي

جوادي آملي

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

مدرس حضرت معصومه

9-10

97

سيدعلي

حسيني آملي

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

19

9-10

98

سيدمحسن

حسيني تهراني

فلسفه عمومی

فیضیه ودارالشفا

31

يك ساعت بغروب

99

سيدهادي

حسينيان كدكني

فلسفه عمومی

حرم مطهر

27

11-12

100

محمدحسين

حشمت پور

فلسفه عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

17

8-9

101

محمدعلي

خزائلي

فلسفه عمومی

آیت الله بروجردی(ره)

16

دو ساعت بغروب

102

محمدحسين

نائيجي

فلسفه عمومی

مسجد امام حسن مجتبي(جدا)


8-9

103

محمدحسين

نائيجي

فلسفه عمومی

مسجد امام حسن مجتبي(جدا)


10-11

104

محمدرضا

قرباني پروريجي

فلسفه عمومی

مدرسه سعادت

2

10-11

105

محمدرضا

قرباني پروريجي

فلسفه عمومی

مسجد المصطفي يزدان شهر


دو ساعت بغروب

106

احسان

كرمانشاهي

فلسفه عمومی

مؤسسه صاحب الامر(ع)


16-17

107

محمدمهدي

گرجيان