سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > 34553 - درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 94-93 > اساتید دروس پایه 10 حوزه، سال تحصیلی 94-93 
اساتید دروس پایه 10 حوزه، سال تحصیلی 94-93

اساتید دروس پایه 10 حوزه ، سال تحصیلی 94-93

كد استاد

نام

نام خانوادگي

درس

مدرسه

حجره

ساعت

1

حبيب الله

احمدي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

32

7-8

2

حسين

احمدي شاهرودي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

30

7-8

3

اسماعيل

احمدي منش

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

12

11-12

4

قدمعلي

اسحقيان

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

 

7-8

5

محمد

افخمي اردكاني

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

64

9-10

6

منصورعلي

افضل نژاد

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

32

8-9

7

توكل

اكبرنژاد

اصول1(كفايه بخش 3)

دارالشفاء

حجره امام بالاي محل شهريه آيت الله صافي

7-8

8

محمدصادق

الهي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

8

9-10

9

محمد

بابكي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

41

10-11

10

محمدرضا

باقي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

67

10-11

11

غلامحسن

بخشي

اصول1(كفايه بخش 3)

مدرس آيت الله حق شناس

1

17-18

12

كامران

بهادر

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

300

11-12

13

رضا

بهرامي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

300

8-9

14

سید علاء

بوشهري

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

20

8-9

15

محمدحسن

پاك راه

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

1

8-9

16

اكبر

ترابي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

22

8-9

17

محمد

تعظيمي فر

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

10

8-9

18

مجيد

تلخابي

اصول1(كفايه بخش 3)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

-

19

رمضان

جوادي نژاد

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

4

دو ساعت بغروب

20

مهدي

چالمه

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

 

-

21

محمدمحسن

حاجي حيدري

اصول1(كفايه بخش 3)

مدرسه سعادت

2

9-10

22

محمدمهدي

حرم پناهي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

26

9-10

23

محمود

حسين زاده خراساني

اصول1(كفايه بخش 3)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان

116

7-8

24

سيدتقي

حسيني

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

 

7-8

25

سيدمحمدعلي

حسيني

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

 

-

26

سيدمحسن

حسيني اصفهاني

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

49

9-10

27

قادر

حيدري فسایی

اصول1(كفايه بخش 3)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

11-12

28

محمدعلي

خادمي كوشا

اصول1(كفايه بخش 3)

مركز فقهي ائمه اطهار ( ع)

 

9-10

29

عبدالمجيد

مقامي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

211

9-10

30

نقي

منفرد

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

31

8-9

31

رحمت ا...

موحدي تبار

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

35

9-10

32

سيدمهدي

موسوي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

101

8-9

33

سيدعلي

موسوي اردبيلي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

37

8-9

34

حسن

ميرزائي خرمالو

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

96

10-11

35

زين العابدين

نجفي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

15

يك ساعت بغروب

36

اكبر

نظري

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

12

9-10

37

روح ا...

نمازي

اصول1(كفايه بخش 3)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان

 

-

38

روح ا...

نمازي

اصول1(كفايه بخش 3)

 

15

8-9

39

سيدقوام الدين

هاشمي

اصول1(كفايه بخش 3)

مركزتحقيقاتي جوادالائمه(ع)

4

-

40

محمدحسين

هوشياري

اصول1(كفايه بخش 3)

 

 

-

41

عبدالحميد

واعظ شهيدي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

16

10-11

42

محسن

وحيد خراساني

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

21

10-11

43

سيدمحمدحسن

يثربي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

مدرس 16

10-11

44

رسول

فلاحتي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

16

يك ساعت بغروب

45

عبدالمجيد

قائدي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

30

10-11

46

علي

قريب دوست

اصول1(كفايه بخش 3)

خاتم الاوصياء عج

 

10-11

47

سید جواد

قریشی

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

212

9-10

48

نقي

قنبر زاده

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

22

10-11

49

حسن

قيومي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

4

11-12

50

علي اصغر

لشكري آهنگراني

اصول1(كفايه بخش 3)

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

8

10-11

51

ناصر

محرر

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

211

10-11

52

علي

دري اسفريزي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

-

53

سيد عنايت ا...

درياباري

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

12

8-9

54

محمدحسن

راشدي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

4

7-8

55

حسین

رفیعی

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

14

دو ساعت بغروب

56

عباسعلي

زارعي سبزواري

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

35

8-9

57

اكبر

زراعتيان

اصول1(كفايه بخش 3)

امام صادق(ع) نيروگاه

شهيد مطهري

7-8

58

علي

زينتي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

 

8-9

59

هادي

سروش

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

21

8-9

60

مهدي

سليماني تبار

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

201

10-11

61

محمد

شاه توكلي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

16

9-10

62

سيدمجتبي

شاهرودي(مرتضوي)

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

24

9-10

63

سيدعبدالحميد

شريفي

اصول1(كفايه بخش 3)

 مسجد زین العابدین (ع)

3

11-12

64

مرتضی

شریفی اشکوری

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

103

11-12

65

سيدجواد

شيخ الاسلامي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

16

9-10

66

علی

صالحي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

16

11-12

67

مصطفي

صرفي

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

مدرس آيت الله حايري

9-10

68

عبدالمهدي

عربشاهي مقدم

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

 

-

69

احمد

عربيان

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

19

11-12

70

محسن

عزیزی

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

19

8-9

71

غلامحسن

عليزاده

اصول1(كفايه بخش 3)

مركزتحقيقاتي جوادالائمه(ع)

 

8-9

72

احمد

فرخ فال

اصول1(كفايه بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

1

8-9

73

موسي

يوسفي غروي

اصول1(كفايه بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

7

11-12

74

عباس

اشجع اصفهاني

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

 

9-10

75

علي

ايزدي

اصول1پ10

موسسه صاحب الامر ع

 

10-11

76

احمد

باقريان فرح آبادي

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

 

10-11

77

سيدرضا

برقعي مدرس

اصول1پ10

آیت الله بروجردی(ره)

33

11-12

78

اكبر

ترابي شهرضايي

اصول1پ10

مركز فقهي ائمه اطهار ( ع)

 

9-10

79

سيدتقي

حسيني

اصول1پ10

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

-

80

محسن

مهدوي

اصول1پ10

آیت الله گلپایگانی(ره)

28

يك ساعت بغروب

81

غلامرضا

مهدوي كرماني

اصول1پ10

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

-

82

سيدمحمد حسن

موسوي

اصول1پ10

آیت الله گلپایگانی(ره)

5

11-12

83

سيدمجتبي

ميردامادي

اصول1پ10

آیت الله تبریزی(ره)

208

10-11

84

محمدعظيم

ناصري

اصول1پ10

آیت الله بروجردی(ره)

9

11-12

85

خليل

نظري

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

16

10-11

86

خليل

نظري

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

212

بعد نماز مغرب و عشاء

87

نقي

قنبر زاده

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

22

10-11

88

محمد

كريمي

اصول1پ10

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

12

5-6

89

علي

محمدلو

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

9

يك ساعت بغروب

90

محمد جواد

سيفي كناري

اصول1پ10

آیت الله تبریزی(ره)

 

10-11

91

محمد رضا

شريفي

اصول1پ10

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

-

92

سيدحسين

شفيعي دارابي

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

16

8-9

93

عبدا...

شيري

اصول1پ10

حسينيه آيت الله مرعشي نجفي

سالن عمومي حسينه

9-10

94

صادق

طهوري(نوروزي)

اصول1پ10

آیت الله تبریزی(ره)

19

10-11

95

سيدمحمدتقي

علوي فريدني

اصول1پ10

آیت الله گلپایگانی(ره)

12

8-9

96

ياسر

فتاحي

اصول1پ10

مركز جامع علوم اسلامي

10

3-4

97

علي

فرحاني

اصول1پ10

فیضیه ودارالشفا

مدرس حضرت معصومه س

دو ساعت بغروب

98

مسيح ا...

آصفي

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله گلپایگانی(ره)

35

7-8

99

سيدحسن

آل طه

اصول2(كفايه بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

216

9-10

100

حسن

احمدي شاهرودی

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله گلپایگانی(ره)

18

11-12

101

حسن

اردمه

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله تبریزی(ره)

210

دو ساعت بغروب

102

منصور

اسدي

اصول2(كفايه بخش 4)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

32

8-9

103

شيخ علي  پناه

اشتهاردي

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله گلپایگانی(ره)

66

9-10

104

آميرسيدحسن

اعتمادي

اصول2(كفايه بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

مدرس 1 دارالشفاء

  10-11

105

محمدرضا

الهي

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

21

10-11

106

محمد

باقري شاهرودي

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله گلپایگانی(ره)

21

8-9

107

سعيد

بروجردي

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

15

10-11

108

حسين

بنيادي

اصول2(كفايه بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

10

9-10

109

منصور

جعفر زاده

اصول2(كفايه بخش 4)

مدرسه امام كاظم عليه الصلاة والسلام كوچه ممتاز

 

9-10

110

رمضان

جعفرپور

اصول2(كفايه بخش 4)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان

 

9-10

111

رمضان

جعفرپور

اصول2(كفايه بخش 4)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان

 

-

112

براتعلي

چگيني

اصول2(كفايه بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

8

يك ساعت بغروب

113

جواد

حبيبي تبار

اصول2(كفايه بخش 4)

فیضیه ودارالشفا