سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > 34553 - درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 94-93 > اساتید دروس پایه 9 حوزه، سال تحصیلی 94-93 
اساتید دروس پایه 9 حوزه، سال تحصیلی 94-93

اساتید دروس پایه 9 حوزه ، سال تحصیلی 94-93

كد استاد

نام

نام خانوادگي

درس

مدرسه

حجره

ساعت

1

علي اصغر

انصاري پور

اصول پ9

آیت الله گلپایگانی(ره)

25

7-8

2

سيدمير هاشم

حسيني

اصول پ9

آیت الله بروجردی(ره)


يك ساعت بغروب

3

امير

خانبلوكي

اصول پ9

آيت الله لنگرودي  شعبه يك


8-9

4

عباسعلي

مقدم

اصول پ9

فیضیه ودارالشفا

5

10-11

5

سيدمحمدباقر

مكي

اصول پ9

آیت الله بروجردی(ره)

24

9-10

6

مظفر

منصوري رضي

اصول پ9

فیضیه ودارالشفا

10

10-11

7

سيدمحمد

ميرهاشمي

اصول پ9

آیت الله گلپایگانی(ره)

31

يك ساعت بغروب

8

ناصر

نيكخو اميري

اصول پ9

آیت الله گلپایگانی(ره)

52

9-10

9

سيد مبارك

هاشمي

اصول پ9

حرم مطهر

33

16-17

10

محمد

محمدي

اصول پ9

مسجد آيت الله جوادي

1

11-12

11

رضا

زارعي همداني

اصول پ9

آیت الله گلپایگانی(ره)

64

7-8

12

حسن

شامي

اصول پ9

الهادي


-

13

سيدمحمد

شبيري

اصول پ9

آیت الله گلپایگانی(ره)

27

8-9

14

حسين

طهماسبي

اصول پ9

مسجد زین العابدین (ع)

4

7-8

15

محمدحسين

فاضلي

اصول پ9

مسجد زین العابدین (ع)


8-9

16

ناصر

ابراهيمي

اصول(كفايه بخش 1)

مدرس آيت الله احمدي فقيه يزدي ره


10-11

17

حبيب الله

احساني

اصول(كفايه بخش 1)

آيت الله لنگرودي شعبه دو

5

9-10

18

ذبيح ا...

اسماعيلي

اصول(كفايه بخش 1)

الهادي

2

7-8

19

لطف لله

اشراقي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

212

يك ساعت بغروب

20

عليرضا

اصغري انداني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)


-

21

مهدي

اكبري

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

208

11-12

22

محمود

الهي بروجني

اصول(كفايه بخش 1)

خاتم الاوصياء عج

1

9-10

23

علي اصغر

انصاري پور

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

201

10-11

24

علي

ايزدي

اصول(كفايه بخش 1)

مؤسسه صاحب الامر(ع)

3

10-11

25

حسين

باقري شاهرودي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

37

7-8

26

رحيم

بديعي خوزاني

اصول(كفايه بخش 1)

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

4

يك ساعت بغروب

27

سیدمحمود

بهشتي نژاد

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

14

8-9

28

علي

پورمحمدي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)


8-9

29

جعفر

تبريزي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

203

8-9

30

علي اكبر

تقي نتاج

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

13

دو ساعت بغروب

31

مهدي

چالمه

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا


-

32

براتعلي

چگيني

اصول(كفايه بخش 1)

الهادي

3

10-11

33

محمد

حاجي ابوالقاسمي دولابی

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

13

8-9

34

محمدرضا

حريفي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)


8-9

35

سيداحد

حسيني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

31

11-12

36

سيدتقي

حسيني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)


-

37

سيدقاسم

حسيني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

33

9-10

38

سيدمحمد

حسيني شيعي  تهراني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

5

يك ساعت بغروب

39

سيد مصطفي

حسيني نسب

اصول(كفايه بخش 1)10-11

40

نصرا...

حميدي مقدم

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

32

9-10

41

قادر

حيدري فسایی

اصول(كفايه بخش 1)

مسجد زین العابدین (ع)


10-11

42

مهدي

خدا كرمي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

15

دو ساعت بغروب

43

احمد

خوانساري

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

23

7-8

44

رضوانعلي

مسيبي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

13

9-10

45

عباسعلي

مقدم

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

5

11-12

46

محمود

ملكي  اصفهاني

اصول(كفايه بخش 1)

مركز فقهي ائمه اطهار ( ع)

5

10-11

47

محمد

موحدي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

25

دو ساعت بغروب

48

رحمت ا...

موحدي تبار

اصول(كفايه بخش 1)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


-

49

سيدموسي

موسوي

اصول(كفايه بخش 1)

مدرسه عترت

پارگينگ شرقي حرم مسجد مدرسه

11-12

50

محمد

نيكنام اميني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

205

8-9

51

داود

نیک خواه

اصول(كفايه بخش 1)

الهادي

14

8-9

52

غلامعباس

هاشمي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

مدرس 6

11-12

53

محمدجواد

وارسته

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

28

7-8

54

محمدسعيد

واعظي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

9

8-9

55

حسين

وحيدپور

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

26

8-9

56

سيدجواد

ورعي راثي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

50

8-9

57

محمدعلي

ولي زاده لنبران

اصول(كفايه بخش 1)

مسجد اعظم

شبستان

بعد نماز مغرب و عشاء

58

مجتبي

فروزان فر

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

14

11-12

59

سيدمحمدعلي

فقيهي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

25

7-8

60

سيدمحمدعلي

فقيهي

اصول(كفايه بخش 1)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

26

8-9

61

عليرضا

فلاحت منش

اصول(كفايه بخش 1)

مدرسه سعادت

مدرس2

10-11

62

رسول

فلاحتي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

حجره 14

8-9

63

حسين

قاسمي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا


8-9

64

علي

قرباني

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا


9-10

65

حسين

قرباني

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا


11-12

66

حسين

قرباني

اصول(كفايه بخش 1)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

26

10-11

67

عباسعلي

قضايي نجف آبادي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

110

8-9

68

عباسعلي

قضايي نجف آبادي

اصول(كفايه بخش 1)

مسجد حضرت زينب س پرديسان

پرديسان مسجد حضرت زينب سلام الله عليها

يك ساعت بغروب

69

كمال

كشاورزي

اصول(كفايه بخش 1)

خاتم الاوصياء عج

نماز خانه

دو ساعت بغروب

70

ميرستار

مؤمني

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

14

9-10

71

محمد جواد

مجتهدي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

مدرس 26

9-10

72

رحمت ا...

محقق نجفي

اصول(كفايه بخش 1)

مسجد زین العابدین (ع)

حسينيه

9-10

73

سيدصادق

محمدي جزه ای

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

3

8-9

74

سيدمحمدتقي

مداح ساداتيه

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

200

10-11

75

سيد محمود

درياباري

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

27

10-11

76

شيخ مصطفي

دوستي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

5

9-10

77

مجيد

راسخي

اصول(كفايه بخش 1)

مركزتحقيقاتي جوادالائمه(ع)

3

-

78

سيدمجتبي

رحماني

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

18

9-10

79

سيدمجتبي

رحماني

اصول(كفايه بخش 1)

مسجد امام موسي كاظم(ع) پرديسان

1

7-8

80

امير

رحماني مياندهي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

108

7-8

81

مرتضی

رضایی

اصول(كفايه بخش 1)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان


-

82

ابوالفضل

رهنما

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

34

11-12

83

محمد

زراعتي

اصول(كفايه بخش 1)

حرم مطهر


10-11

84

عباس

ساويز

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

208

11-12

85

سيدمحسن

سعيدي گلپايگاني

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

213

9-10

86

صادق

سياهكالي مرادي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

110

9-10

87

علی

سيبويه (صفاء)

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

9

7-8

88

محمد جواد

سيفي كناري

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)


9-10

89

محمد

شاه توكلي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

26

10-11

90

سيدمهدي

شيرازي

اصول(كفايه بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

6

10-11

91

محسن

صبوري فيروزآبادي

اصول(كفايه بخش 1)

مسجد حضرت زينب س پرديسان


دو ساعت بغروب

92

علي

صفري كردخوردي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

312

11-12

93

مجتبي

طبري

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

39

9-10

94

اسماعيل

عفت پناه نهزمي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

105

11-12

95

میثم

يوسفي

اصول(كفايه بخش 1)

الهادي

5

10-11

96

سیدحسن

يونسي كنتي

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)


8-9

97

سيدمهدي

تقوي

اصول(كفايه بخش 1)

فقهي آل ياسين


7-8

98

مصطفي

دري

اصول(كفايه بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

208

11-12

99

سيدحسين

آل طه

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

61

9-10

100

علي

احتشام

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

32

10-11

101

امين

اسدپور

اصول(كفايه بخش 2)

مدرسه سعادت

2

10-11

102

مهدي

اسلامي

اصول(كفايه بخش 2)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


9-10

103

محمد

اشرفي

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

10

9-10

104

سيدمصطفي

امين

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

35

7-8

105

حسين

باقري شاهرودي

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

11

10-11

106

احمد(رضوان)

پروائي

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

32

7-8

107

جعفر

تبريزي

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله تبریزی(ره)

203

9-10

108

مرتضي

ترابي

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله تبریزی(ره)

113

11-12

109

محمد

تعظيمي فر

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

24

9-10

110

علي

جاودان

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

18

7-8

111

مهدي

جعفري

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

30

9-10

112

سيدمفيدالدين

حسيني آملي

اصول(كفايه بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

4

9-10

113

سيدعلاءالدين

حسيني اصطهباناتي

اصول(كفايه بخش 2)

فیضیه ودارالشفا

18

9-10

114

سيدحسين

حسيني پناه

اصول(كفايه بخش 2)