سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > 34553 - درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 94-93 > اساتید دروس پایه 8 حوزه، سال تحصیلی 94-93 
اساتید دروس پایه 8 حوزه، سال تحصیلی 94-93

اساتید دروس پایه 8 حوزه ، سال تحصیلی 94-93

كد استاد

نام

نام خانوادگي

درس

مدرسه

حجره

ساعت

1

حجت ا...

اردشيري لردجاني

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

16

بعد نماز مغرب و عشاء

2

محمدمهدي

ارگاني بهبهاني

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)


9-10

3

مصطفي

اسحقيان

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

307

9-10

4

علي

اسلامي

اصول1(رسائل بخش 3)

جانبازان

2

-

5

عليرضا

اصغري انداني

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)


-

6

عليرضا

اصغري انداني

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)


7-8

7

حسين

اعلمي

اصول1(رسائل بخش 3)

آيت الله لنگرودي شعبه دو

4

9-10

8

سيدتقی

امامي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

37

9-10

9

مهدي

اميدي نقلبري

اصول1(رسائل بخش 3)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان


-

10

محمدرضا

انصاري

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

205

10-11

11

عباس

بادله طارسي

اصول1(رسائل بخش 3)

امام صادق(ع) نيروگاه

شهيد كربلائي

10-11

12

مهدي

جانمحمدي

اصول1(رسائل بخش 3)

مدرس آيت الله احمدي فقيه يزدي ره


9-10

13

محمدحسين

حيدري

اصول1(رسائل بخش 3)

مركزتحقيقاتي جوادالائمه(ع)

مدرس 2

9-10

14

رضا

خانجاني كويخي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)


9-10

15

حسين

خليلي جويباري

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

21

بعد نماز مغرب و عشاء

16

سيدعلي

خميني

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

215

9-10

17

مجتبي

مسعودي

اصول1(رسائل بخش 3)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


9-10

18

محمد

مسعودي هروان

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

211

9-10

19

حسن

مهدوي دامغاني

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

1

10-11

20

غلامرضا

مهدوي كرماني

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)


8-9

21

سيدمحمد

موسوي حجازي

اصول1(رسائل بخش 3)

مدرسه عترت


10-11

22

سيدباقر

موسوي درچه اي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

32

9-10

23

سيدمحمد

ميرهاشمي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

31

-

24

عبد الرحمن

نجفي عمران

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

11

يك ساعت بغروب

25

سيدكمال

نوشادي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

29

9-10

26

سيدمهدي

هاشمي نصرآبادي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

29

11-12

27

سيدمهدي

هاشميان

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

53

9-10

28

محمدجواد

وارسته

اصول1(رسائل بخش 3)

مدرسه امام علي (ع)


11-12

29

سيدمحمد

واسعي

اصول1(رسائل بخش 3)

الهادي

6

7-8

30

سيدمحمد

واعظ موسوي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

59

7-8

31

نقي

وحيدي رشتخواري

اصول1(رسائل بخش 3)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان


9-10

32

غلامعلي

يعقوبي گلوردي

اصول1(رسائل بخش 3)

معصوميه

44

14-15

33

محمد

قائد رحمتي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

200

7-8

34

احسان

كرمانشاهي

اصول1(رسائل بخش 3)

شهيدين


8-9

35

محمد باقر

كريمي

اصول1(رسائل بخش 3)

مسجد زین العابدین (ع)

7

10-11

36

حاتم

متقي اصل

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

29

8-9

37

رضا

محمدي

اصول1(رسائل بخش 3)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

18

8-9

38

سيدمهدي

محمدي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

13

7-8

39

محمدصادق

دسترنجي

اصول1(رسائل بخش 3)

الهادي


10-11

40

احمد

ديناروند زاده

اصول1(رسائل بخش 3)

آيت الله لنگرودي  شعبه يك


8-9

41

سيدحسين

رجائي موسوي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

21

7-8

42

سيدمحمد باقر

رضوي حائري

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

مدرس13

-

43

غلامرضا

زاهدي تبار

اصول1(رسائل بخش 3)

آيت الله لنگرودي شعبه دو

8

يك ساعت بغروب

44

مهدي

ساجدي

اصول1(رسائل بخش 3)

الهادي

2

-

45

مجتبي

سالم خوئي

اصول1(رسائل بخش 3)

امام رضاي جعفريه

كلاس 8

10-11

46

حميد رضا

شاهوردي(مهدوي خوانساري)

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

17

يك ساعت بغروب

47

علي

شورگشتي

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

3

11-12

48

سيدجواد

شيخ الاسلامي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله گلپایگانی(ره)

32

10-11

49

سيد محمد رضا

طالبيان

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله بروجردی(ره)

20

11-12

50

سيد محمد رضا

طالبيان

اصول1(رسائل بخش 3)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


-

51

داود

عابدي اردكاني

اصول1(رسائل بخش 3)

فقهي امام محمد باقر عليه السلام

شماره 2

يك ساعت بغروب

52

اسماعيل

عفت پناه نهزمي

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

105

10-11

53

سيدعبدالمحمد

علوي

اصول1(رسائل بخش 3)

آيت الله لنگرودي شعبه دو

12

10-11

54

عبدا...

علي زاده

اصول1(رسائل بخش 3)

آیت الله تبریزی(ره)

301

8-9

55

مهدي

عيني

اصول1(رسائل بخش 3)

الهادي

4

11-12

56

سيدحسين

فاطمي

اصول1(رسائل بخش 3)

فیضیه ودارالشفا

18

7-8

57

سيدحسين

فاطمي

اصول1(رسائل بخش 3)

مسجد امام موسي كاظم(ع) پرديسان

1

18-19

58

عليرضا

اصغري انداني

اصول1پ8

آیت الله گلپایگانی(ره)


-

59

رحيم

بديعي خوزاني

اصول1پ8

آيت الله لنگرودي شعبه دو

مدرس 3

8-9

60

محمدجواد

تاكي

اصول1پ8

خاتم الاوصياء عج

شماره 5

يك ساعت بغروب

61

سيد مصطفي

حسيني نسب

اصول1پ8-

62

قدرت

خسروي

اصول1پ8

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

1

10-11

63

عليرضا

مقدم

اصول1پ8

آیت الله گلپایگانی(ره)

65

7-8

64

سيدمنيرالدين

ميرمحمدصادقي

اصول1پ8

آيت الله لنگرودي  شعبه يك


دو ساعت بغروب

65

جواد

قربانپور

اصول1پ8

آیت الله بروجردی(ره)

27

5-6

66

سيداحمد

مجيدي

اصول1پ8

فیضیه ودارالشفا

212

10-11

67

مسعود

محمدمفخمي

اصول1پ8

جانبازان

8

8-9

68

كمال

رحيميان

اصول1پ8

جانبازان

مدرس 8

-

69

احسان

زاهري

اصول1پ8

آیت الله گلپایگانی(ره)

68

7-8

70

محمد

سهيل بهرام نسب

اصول1پ8

مركز جامع علوم اسلامي


10-11

71

زين العابدين

شمس الدين

اصول1پ8

امام صادق(ع) نيروگاه


9-10

72

مهدي

عيني

اصول1پ8

مركز جامع علوم اسلامي

10

-

73

علي

ابراهيم زاده

اصول2(رسائل بخش 4)

مركزتحقيقاتي جوادالائمه(ع)

مدرس2

10-11

74

قدمعلي

اسحقيان

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله تبریزی(ره)


دو ساعت بغروب

75

لطف لله

اشراقي

اصول2(رسائل بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

212

8-9

76

حسين

انصاری

اصول2(رسائل بخش 4)

مدر سه امام صادق عليه السلام

7

-

77

عبدالله

بهارلوئي

اصول2(رسائل بخش 4)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


-

78

احمد(رضوان)

پروائي

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

31

8-9

79

سيدعلي رضا

جعفري

اصول2(رسائل بخش 4)

آيت الله لنگرودي شعبه دو

7

9-10

80

رمضان

جوادي نژاد

اصول2(رسائل بخش 4)

امام صادق(ع) نيروگاه

شهيد كربلائي

9-10

81

سيداحد

حسيني

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

31

7-8

82

سيداحمد

حسيني متولي

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

29

7-8

83

محمود

خادمي

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله تبریزی(ره)

308

11-12

84

مصطفي

خرد

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله تبریزی(ره)

209

8-9

85

محمد

معروفي

اصول2(رسائل بخش 4)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


10-11

86

مظفر

منصوري رضي

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

7

8-9

87

سيدميرزاحسين

موسوي

اصول2(رسائل بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

110

11-12

88

ابوالفضل

موسوي كوشكي

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

38

10-11

89

اميررضا

هدائي

اصول2(رسائل بخش 4)


15

9-10

90

عبد الرحمان

فقیهی

اصول2(رسائل بخش 4)

الهادي

1

10-11

91

عبدالرسول

قاسمي

اصول2(رسائل بخش 4)

امام حسن عسگري(ع)


-

92

اسدا...

محمدي نيا

اصول2(رسائل بخش 4)

گلزار شيخان

دفتر فرهنگي

8-9

93

محمدباقر

ساعي ور

اصول2(رسائل بخش 4)

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

11

-

94

مهدي

شهبازي

اصول2(رسائل بخش 4)

امام سجاد عليه السلام كويتيها

3

10-11

95

حسين

شوپائي جويباري

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

15

9-10

96

سيدمجيد

شيخ الاسلام

اصول2(رسائل بخش 4)


موسسه امام خميني پرديسان

9-10

97

حسن

صادقي

اصول2(رسائل بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

3

7-8

98

علي

عزيزيان

اصول2(رسائل بخش 4)

فیضیه ودارالشفا

10

بعد نماز مغرب و عشاء

99

محسن

عزیزی

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله بروجردی(ره)

7

9-10

100

سيدعلي اصغر

علوي

اصول2(رسائل بخش 4)

آیت الله گلپایگانی(ره)

مدرس 28

11-12

101

عبدا...

فتحی

اصول2(رسائل بخش 4)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


-

102

احمد

آل كثير

اصول2(رسائل بخش 5)

آیت الله تبریزی(ره)


-

103

احمد

آل كثير

اصول2(رسائل بخش 5)

امام رضا ع


-

104

غلامرضا

ابراهيمي

اصول2(رسائل بخش 5)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري


8-9

105

مصطفي

احدي نسب

اصول2(رسائل بخش 5)

امام صادق(ع) نيروگاه

شهيد كربلائي

7-8

106

محسن

احمدي

اصول2(رسائل بخش 5)

آیت الله گلپایگانی(ره)

62

10-11

107

منصور

اسدي

اصول2(رسائل بخش 5)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

32

9-10

108

محمد

اصغر پور

اصول2(رسائل بخش 5)

موسسه امام خميني (ره)- پرديسان


-

109

محمدرضا