سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > 34553 - درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 94-93 > اساتید دروس پایه 7 حوزه، سال تحصیلی 94-93 
اساتید دروس پایه 7 حوزه، سال تحصیلی 94-93

اساتید دروس پایه 7 حوزه ، سال تحصیلی 94-93

رديف

نام

نام خانوادگي

درس

مدرسه

حجره

ساعت

1

حسين

احمدي كمشچه

اصول پ7

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

1

16-17

2

محمدرضا

انصاري قمي

اصول پ7

آیت الله گلپایگانی(ره)

10

8-9

3

علي

ايرواني نجفي

اصول پ7

منتدى جبل عامل

 

8-9

4

رحيم

بديعي خوزاني

اصول پ7

آيت الله لنگرودي شعبه دو

مدرس 4

دو ساعت بغروب

5

محسن

حسن زاده لیلا کوهی

اصول پ7

 

 

-

6

سيدمير هاشم

حسيني

اصول پ7

آیت الله بروجردی(ره)

 

7-8

7

ناصر

نعمت پور

اصول پ7

فیضیه ودارالشفا

 

-

8

جعفر

قبله

اصول پ7

آیت الله تبریزی(ره)

301

يك به ظهر-

9

ابوالحسن

كوهکن

اصول پ7

جانبازان

 

-

10

یاسین

گودرزي دهريزي

اصول پ7

الهادي

 

-

11

صاحبعلی

محبی پروشی

اصول پ7

آيت الله لنگرودي  شعبه يك

 

7-8

12

احمد

دهقان

اصول پ7

فیضیه ودارالشفا

4

يك ساعت بغروب

13

كمال

رحيميان

اصول پ7

جانبازان

مدرس 8

-

14

محمدباقر

طاهري آزاد

اصول پ7

فیضیه ودارالشفا

 

11-12

15

سيدمحمد

طباطبائي پور

اصول پ7

فیضیه ودارالشفا

مدرس23

7-8

16

مرتضي

عالي پور

اصول پ7

الهادي

2

-

17

محمدحسين

فاضلي

اصول پ7

 مسجد زین العابدین (ع)

 

9-10

18

علي

ابراهيم زاده

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

مدرس42

9-10

19

علي

احمدپور

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

105

8-9

20

احمدجواد

احمدی فقیه

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

205

7-8

21

اسمعيل

ارشادخواه

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

31

يك ساعت بغروب

22

محسن

اسكندري

اصول(رسائل بخش 1)

جانبازان

3

10-11

23

عليرضا

اصغري انداني

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

-

24

توكل

اكبرنژاد

اصول(رسائل بخش 1)

دارالشفاء

حجره امام بالاي محل شهريه آيت الله صافي

دو ساعت بغروب

25

احمد

اكرامي

اصول(رسائل بخش 1)

مؤسسه صاحب الامر(ع)

312

9-10

26

محمدرضا

انصاري

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

205

9-10

27

محمد

انصاريان

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

303

10-11

28

حسين

انصاری

اصول(رسائل بخش 1)

مدر سه امام صادق عليه السلام

7

-

29

غلامحسن

بخشي

اصول(رسائل بخش 1)

مدرس آيت الله حق شناس

1

9-10

30

كامران

بهادر

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

300

10-11

31

سيدمصطفي

بهشتي

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

25

يك ساعت بغروب

32

محمد

پورعليرضا

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

14

دو ساعت بغروب

33

محمدجواد

تاكي

اصول(رسائل بخش 1)

خاتم الاوصياء عج

شماره 5

9-10

34

رضا

معدني

اصول(رسائل بخش 1)

مدرس آيت الله احمدي فقيه يزدي ره

مدرس پيامبر اعظم ص

11-12

35

سيدحبيب الله

حسيني

اصول(رسائل بخش 1)

مسجد امام صاق عليه السلام

 

7-8

36

سيدقاسم

حسيني

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

25

10-11

37

سيدمحمد

حسيني

اصول(رسائل بخش 1)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

7-8

38

سيدعلي

حسيني چاوشي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

8-9

39

سيدمحمدرضا

حسيني موحد

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

30

8-9

40

علی

خادم زاده

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

-

41

غلامرضا

خداگو

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

311

10-11

42

قدرت

خسروي

اصول(رسائل بخش 1)

مؤسسه صاحب الامر(ع)

314

9-10

43

سيدموسي

موسوي

اصول(رسائل بخش 1)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

8-9

44

ابوالفضل

موسوي كوشكي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

3

9-10

45

سيداسحاق

نجاتي حسني

اصول(رسائل بخش 1)

 مسجد زین العابدین (ع)

9

7-8

46

سيدروح ا...

نصيري

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

215

16-17

47

علي

نوروزي نژاد

اصول(رسائل بخش 1)

مؤسسه صاحب الامر(ع)

1

8-9

48

احمد

نيلي احمدآبادي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

 

يك ساعت بغروب

49

سيدمهدي

هاشمي نصرآبادي

اصول(رسائل بخش 1)

خاتم الاوصياء

 

7-8

50

مرتضي

واعظي کرهرودی

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

25

8-9

51

مهدي

يعقوبي

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

 

يك ساعت بغروب

52

حسين

فولادي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

102

11-12

53

عبدالحسن

قاسمي

اصول(رسائل بخش 1)

اية الله حق شناس

2

11-12

54

عبدالرسول

قاسمي

اصول(رسائل بخش 1)

امام حسن عسگري(ع)

 

-

55

علي

قانعي اردكاني

اصول(رسائل بخش 1)

 

 

-

56

علي

قانعي اردكاني

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

 

-

57

مرتضي

قدوسي

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

213

5-6

58

هادي

قشقاوي

اصول(رسائل بخش 1)

امام صادق(ع) نيروگاه

شهيد شفيعي

7-8

59

رضا

كياني بيدگلي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

25

11-12

60

عليرضا

گرم آبدشتي

اصول(رسائل بخش 1)

مدرس آيت الله احمدي فقيه يزدي ره

3

10-11

61

امیرعلی

لطفی

اصول(رسائل بخش 1)

اول 45 متري صدوق پ 16

 

7-8

62

سيدحسين

مؤمني

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

 

8-9

63

سيدمحمدرضا

محمودي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

47

8-9

64

سيدمحمدتقي

مداح ساداتيه

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

200

8-9

65

علي

مدبرچهاربرجي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

 

8-9

66

محمد حسن

دانش ( جلالت )

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

46

10-11

67

محسن

رضائي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

101

-

68

حشمت الله

روحاني

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

212

دو ساعت بغروب

69

منصور

زارعي

اصول(رسائل بخش 1)

 

 

-

70

عبدالمجيد

زهادت

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

62

11-12

71

محمدباقر

ساعي ور

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

 

-

72

علي

سپهري

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

 

7-8

73

ابوالقاسم

سيفي كناري

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

44

11-12

74

حسين

شاكري فر

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

214

يك ساعت بغروب

75

حسن

شاهدي

اصول(رسائل بخش 1)

مدرسه سعادت

1

9-10

76

علي

صابري تهراني

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

105

دو ساعت بغروب

77

سيدعلي اصغر

صفويان

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

62

7-8

78

علي

ضياء توحيدي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

8-9

79

محمد علي

ضيائي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

26

11-12

80

سيد محمد رضا

طالبيان

اصول(رسائل بخش 1)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

8-9

81

سيدمحمد

طباطبائي پور

اصول(رسائل بخش 1)

فیضیه ودارالشفا

213

-

82

ابوالحسن

طيبي شالي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

4

7-8

83

افراسياب

عباسي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله بروجردی(ره)

 

10-11

84

محمدحسين

عبدي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله تبریزی(ره)

 

10-11

85

سيدمحمدصادق

علم الهدي

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

6

7-8

86

قادر

غديري

اصول(رسائل بخش 1)

آيت الله لنگرودي شعبه دو

9

8-9

87

محمدهادی

عالمی

اصول(رسائل بخش 1)

مؤسسه صاحب الامر(ع)

1

9-10

88

سيد حسن

فلاح زاده

اصول(رسائل بخش 1)

آیت الله گلپایگانی(ره)

57

7-8

89

محمد حسن

شعباني

اصول(رسائل بخش 1)

مسجد حضرت زينب س پرديسان

 

يك ساعت بغروب

90

مجيد

ابوالقاسم زاده

اصول(رسائل بخش 1)

آيت اله احمدي فقيه يزدي

4

 

91

علي اصغر

ابراهيمي فر

اصول(رسائل بخش 2)

موسسه امام خميني ره - بلوار جمهوري

 

8-9

92

سيدمصطفي

اسدي كاخكي

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

57

10-11

93

علي

اسلامي

اصول(رسائل بخش 2)

 

2

-

94

عليرضا

اصغري انداني

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

-

95

عليرضا

اصغري انداني

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

11-12

96

عليرضا

اصغري انداني

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

 

11-12

97

احمد

باقريان فرح آبادي

اصول(رسائل بخش 2)

فیضیه ودارالشفا

16

10-11

98

مهدي

جانمحمدي

اصول(رسائل بخش 2)

مدرس آيت الله احمدي فقيه يزدي ره

 

8-9

99

سيدمحسن

جلالي فرد

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله تبریزی(ره)

 

9-10

100

سيدمحمدباقر

جوادي زاويه

اصول(رسائل بخش 2)

مدرسه امام علي (ع)

1

9-10

101

محمدجواد

جوكار پاي برجي

اصول(رسائل بخش 2)

مدرسه امام رضا

7

8-9

102

محمد

حاجي ابوالقاسمي دولابی

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

8

7-8

103

سيدمرتضي

حسيني كمال آبادي

اصول(رسائل بخش 2)

حرم مطهر

 

10-11

104

علی

خادم زاده

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله بروجردی(ره)

15

11-12

105

سیدجواد

خسروی

اصول(رسائل بخش 2)

الهادي

4

7-8

106

سيدمحمدهادي

موسوي خراساني

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله تبریزی(ره)

 

8-9

107

سيد محمد مهدي

موسوي حجازي

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله تبریزی(ره)

102

9-10

108

سيدروح ا...

نصيري

اصول(رسائل بخش 2)

فیضیه ودارالشفا

215

8-9

109

محمد

نيكنام اميني

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله تبریزی(ره)

205

7-8

110

داود

نیک خواه

اصول(رسائل بخش 2)

فیضیه ودارالشفا

 

بعد نماز مغرب و عشاء

111

غلامعباس

هاشمي

اصول(رسائل بخش 2)

آیت الله گلپایگانی(ره)

مدرس6

10-11

112

اميررضا

هدائي

اصول(رسائل بخش 2)