سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > محدوده امتحانات نيمسال اول و دوم، طرح قديم، ارتقایی شهريور سطوح عالي 
محدوده امتحانات نيمسال اول و دوم، طرح قديم، ارتقایی شهريور سطوح عالي

 محدوده امتحانات نيمسال اول و دوم (طرح قديم)  ارتقایی شهريور ماه سطوح عالي سال تحصيلي 93-92

 

رديف

نام درس

پايه

تاريخ امتحان

ساعت

محدوده نيمسال اول و دوم1

تفسير

7

1393/06/03

08:00

جوامع الجامع ج2 سوره مباركه توبه


2

فقه1 پ7 نيمسال اول

7

1393/06/04

08:00

از ابتداي مكاسب تا القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه


3

فقه1 پ7 نيمسال دوم

7

1393/06/05

08:00

از القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه تا اول النوع الخامس


4

اصول پ7  نيمسال اول

7

1393/06/06

08:00

از ابتداي رسائل تا اول حجيت ظواهر


5

اصول پ7 نيمسال دوم

7

1393/06/07

08:00

از اول حجيت ظواهر تا اول دليل انسداد


6

عقايد

7

1393/06/08

08:00

از اول كتاب تا اول بحث نبوت


7

فقه2 پ7 نيمسال اول

7

1393/06/09

08:00

از النوع الخامس تا  اول بيع


8

فقه2 پ7 نيمسال دوم

7

1393/06/10

08:00

از اول بيع تا الكلام في شروط المتعاقدين


9

فلسفه پ7 نيمسال اول

7

1393/06/11

08:00

از اول كتاب بدايه الحكمه تا المرحله السادسه


10

فلسفه پ7 نيمسال  دوم

7

1393/06/12

08:00

المرحله السادسه  تا پايان كتاب


11

رجال

8

1393/06/03

15:30

از اول كتاب تا مشايخ الثقات


12

فقه3 پ8 نيمسال اول

8

1393/06/04

15:30

از الكلام في شروط المتعاقدين تا  القول في الاجازه و الرد


13

فقه3 پ8 نيمسال  دوم

8

1393/06/05

15:30

از القول في الاجازه و الرد تا شرائط العوضين


14

اصول1 پ8 نيمسال اول

8

1393/06/06

15:30

از المقصد الثالث في الشك تا المطلب الثاني (شبهه وجوبيه)


15

اصول1 پ8 نيمسال دوم

8

1393/06/07

15:30

از المطلب الثاني (شبهه وجوبيه) تا ابتداي بحث استصحاب


16

تفسير

8

1393/06/08

15:30

جوامع الجامع ج2 سوره مباركه  يوسف و رعد


17

اصول2 پ8 نيمسال اول

8

1393/06/09

15:30

از ابتداي بحث استصحاب تا الامر الثالث (التنبيه الثالث)


18

اصول2 پ8 نيمسال دوم

8

1393/06/10

15:30

از الامر الثالث (التنبيه الثالث) تا پايان كتاب رسايل


19

عقايد

8

1393/06/12

15:30

از اول بحث نبوت تا آخر كتاب


20

تفسير

9

1393/06/03

10:30

الميزان ج 13 سوره مباركه اسراء


21

فقه4 پ9 نيمسال اول

9

1393/06/04

10:30

از اول القول في شرائط العوضين تا الثالث من شروط العوضین


22

فقه4 پ9 نيمسال دوم

9

1393/06/05

10:30

از الثالث من شروط العوضین تا اول خيارات


23

اصول پ9 نيمسال اول

9

1393/06/06

10:30

از ابتداي كتاب كفايه تا بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق


24

اصول پ9 نيمسال دوم

9

1393/06/07

10:30

از بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق تا اول بحث نواهي


25

رجال

9

1393/06/08

10:30

از اول مشايخ تا آخر كتاب


26

فقه5 پ9 نيمسال اول

9

1393/06/09

10:30

از اول خيارات تا یجوزلهما اشتراط الاستثمار


27

فقه5 پ9 نيمسال دوم

9

1393/06/10

10:30

از یجوزلهما اشتراط الاستثمار تا القول في ماهيه العيب


28

فلسفه پ9 نيمسال اول

9

1393/06/11

10:30

از ابتداي كتاب نهايه  تا المرحله الرابعه الفصل السادس


29

فلسفه پ9 نيمسال دوم

9

1393/06/12

10:30

المرحله الرابعه فصل السادس تا پايان كتاب


30

تفسير

10

1393/06/03

18:00

الميزان ج 13 سوره مباركه كهف


31

فقه6 پ10 نيمسال اول

10

1393/06/04

18:00

از القول في ماهيه العيب تا مساله:فی حکم الشرط الصحیح


32

فقه6 پ10 نيمسال دوم

10

1393/06/05

18:00

از مساله:فی حکم الشرط الصحیح تا پايان كتاب خيارات


33

اصول1 پ10 نيمسال اول

10

1393/06/06

18:00

از ابتداي نواهي تا فصل مفهوم وصف


34

اصول1 پ10 نيمسال دوم

10

1393/06/07

18:00

از فصل مفهوم وصف تا المقصد السابع اصول العمليه


35

درايه

10

1393/06/08

18:00

اصول الحديث و احكامه( كل كتاب )


36

اصول2 پ10 نيمسال اول

10

1393/06/09

18:00

از المقصد السابع اصول عمليه تا  فصل في الاستصحاب


37

اصول2 پ10 نيمسال دوم

10

1393/06/10

18:00

از  فصل في الاستصحاب تا پايان كتاب


38

فلسفه پ10 نيمسال اول

10

1393/06/11

18:00

از اول المرحله الثامنه تا المرحله العاشره


39

فلسفه پ10 نيمسال دوم

10

1393/06/12

18:00

از المرحله العاشره تا پايان كتاب