سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > محدوده امتحانات كتبي سطوح عالي پايه 10-7 حوزه علميه قم طرح جديد،شهريور 
محدوده امتحانات كتبي سطوح عالي پايه 10-7 حوزه علميه قم طرح جديد،شهريور

محدوده امتحانات كتبي سطوح عالي(پايه 7-10) حوزه علميه قم طرح جديد

شهريور ماه (تجديدي و ارتقايي ) سال تحصیلی  93-92

 

محدوده پايه هفتم

فقه1 پ7 (مكاسب بخش 1) نيمسال اول

1393/06/04

08:00

از ابتداي مكاسب تا القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه

فقه1 پ7 (مكاسب بخش 1) نيمسال  دوم

1393/06/05

08:00

از القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه تا مبحث كذب

اصول پ7 (رسائل بخش 1) نيمسال اول

1393/06/06

08:00

از ابتداي رسائل تا التعبد بالامارات غيرالعلميه

اصول پ7 (رسائل بخش 1) نيمسال دوم

1393/06/07

08:00

ازالتعبد بالامارات غيرالعلميه تا اما المجوزون

فقه2 پ7 (مكاسب بخش 2) نيمسال اول

1393/06/09

08:00

از اول بحث كذب  تا المساله الثانيه جوائز السلطان و عماله

فقه2 پ7 (مكاسب بخش 2) نيمسال دوم

1393/06/10

08:00

از المساله الثانيه جوائز السلطان و عماله تا ابتداي تنبيهات معاطات

اصول پ7 (رسائل بخش 2) نيمسال اول

1393/06/13

08:00

از اما المجوزون تا الرابع دليل العقل

اصول پ7 (رسائل بخش 2) نيمسال دوم

1393/06/14

08:00

از الرابع دليل العقل تا باب انسداد به ضميمه برائت تا اول شبهه وجوبيه

محدوده پايه هشتم

فقه3 پ8 (مكاسب بخش 3) نيمسال اول

1393/06/04

15:30

از ابتداي تنبيهات معاطات تا احكام المقبوض بالعقد الفاسد

فقه3 پ8 (مكاسب بخش 3) نيمسال دوم

1393/06/05

15:30

از احكام المقبوض بالعقد الفاسد تا القول في الاجازه والرد

اصول1 پ8 (رسائل بخش 3)نيمسال اول

1393/06/06

15:30

از اول شبهه وجوبيه تا المقام الثانی:فی الشبهه الغیرالمحصوره

اصول1 پ8 (رسائل بخش 3)نيمسال دوم

1393/06/07

15:30

از المقام الثانی:فی الشبهه الغیرالمحصوره تا خاتمه ( في ما يعتبر في العمل بالاصل)

اصول2 پ8 (رسائل بخش 4) نيمسال اول

1393/06/09

15:30

از خاتمه (فيما يعتبر في العمل بالاصل ) تا حجيه القول الاول

اصول2 پ8 (رسائل بخش 4) نيمسال دوم

1393/06/10

15:30

از حجه القول الاول تا خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب )

اصول2 پ8 (رسائل بخش 5) نيمسال اول

1393/06/13

15:30

از خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب ) تا تعارض الاستصحابين

اصول2 پ8 (رسائل بخش 5) نيمسال دوم

1393/06/14

15:30

از تعارض الاستصحابين تا آخر كتاب

محدوده پايه نهم

فقه4 پ9 (مكاسب بخش 4) نيمسال اول

1393/06/04

10:30

ازالقول فی الاجازه و الرد  تا مساله المشهور عدم صحه نقل العبد

فقه4 پ9 (مكاسب بخش 4) نيمسال  دوم

1393/06/05

10:30

از مساله المشهور عدم صحه نقل العبد تا الثالث من شروط العوضین

اصول پ9 (كفايه بخش 1) نيمسال اول

1393/06/06

10:30

از ابتداي كتاب كفايه تا بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق

اصول پ9 (كفايه بخش 1) نيمسال دوم

1393/06/07

10:30

از  بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق تا اول مبحث ضد

فقه5 پ9  (مكاسب بخش 5) نيمسال اول

1393/06/09

10:30

ازالثالث من شروط العوضین تا هل يجوز الاندار للظرف

فقه5 پ9  (مكاسب بخش 5) نيمسال دوم

1393/06/10

10:30

از مساله هل یجوز الاندار للظرف تا خیار شرط

اصول پ9 (كفايه بخش 2) نيمسال اول

1393/06/13

10:30

از الامر بالشي هل يقتضي النهي(بحث ضد ) تا وينبغي التنبيه علي امور

اصول پ9 (كفايه بخش 2) نيمسال دوم

1393/06/14

10:30

از وينبغي التنبيه علي امورتا اول مطلق و مقيد

محدوده پايه دهم

فقه6 پ10 (مكاسب بخش 6) نيمسال اول

1393/06/04

18:00

از خيار شرط  تا السادس خيار الرويه

فقه6 پ10 (مكاسب بخش 6) نيمسال دوم

1393/06/05

18:00

از السادس خيار الرويه تا في الشروط التي يقع عليها العقد

اصول1 پ10 (كفايه بخش 3) نيمسال اول

1393/06/06

18:00

از اول مطلق و مقيد تا فصل:الاجماع المنقول

اصول1 پ10 (كفايه بخش 3) نيمسال دوم

1393/06/07

18:00

از فصل:الاجماع المنقول تا خاتمه في شرايط الاصول

اصول2 پ10 (كفايه بخش 4) نيمسال اول

1393/06/09

18:00

از خاتمه في شرائط الاصول تا التنبيه الثاني عشر : استصحاب الامور الاعتقاديه

اصول2 پ10 (كفايه بخش 4) نيمسال دوم

1393/06/10

18:00

از التنبيه الثاني عشر : استصحاب الامور الاعتقاديه تا پايان كتاب

فقه6 پ10 (مكاسب بخش7) نيمسال اول

1393/06/13

18:00

از في الشروط التي يقع عليها العقد  تا مساله من احكام الخيار عدم تصرف

فقه6 پ10 (مكاسب بخش7) نيمسال دوم

1393/06/14

18:00

از مساله من احكام الخيار عدم تصرف تا آخر جلد 6