سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > پذیرش حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای دوره های بلند مدت و سفیران هدایت >  لیست مراکز برگزاری آزمون پذیرش حوزه های علمیه برادران سال تحصیلی 94-93 
لیست مراکز برگزاری آزمون پذیرش حوزه های علمیه برادران سال تحصیلی 94-93
لیست مراکز برگزاری آزمون پذیرش حوزه های علمیه برادران سال تحصیلی 94-93
استان شهر محل آزمون آدرس
آذربایجان شرقی تبريز استان آذربایجان شرقی : مرکز مدیریت خيابان امام خميني (ره) اول خيابان فردوسي مصلاي امام خميني (ره) تلفن 04113325711 الي 15 داخلي 106 و 206
آذربایجان غربی اروميه استان آذربایجان غربی : استان آذربایجان غربی : مدیریت استان اروميه بلوار رسالت مصلي بزرگ امام خميني تلفن 04412254940 و 42
اردبیل اردبيل استان اردبیل : استان اردبیل : مدیریت استان بازار،جنب مسجد جامع،مدرسه علميه صالحيه تلفن 04513360438 -04513354805
ایلام ايلام استان ایلام : استان ایلام : مدیریت استان چهار راه سعدي خيابان صاحب الزمان (عج)مسجد صاحب الزمان(عج)تلفن 08413336160
بوشهر بندر بوشهر استان بوشهر : استان بوشهر : مدیریت استان خيابان امام خميني (ره) مصلي نماز جمعه تلفن 07713541481 الي 3 داخلي 115
تهران تهران استان تهران : استان تهران : مدیریت استان مقطع سيكل وديپلم  : تهران ميدان بهارستان مدرسه عالي شهيد مطهري (ره)مقطع دانشگاهي: تهران ميدان بهارستان خيابان شهيد مصطفي خميني كوچه نظاميه بن بست رمضاني مجموعه فرهنگي شهداي انقلاب اسلامي
چهارمحال بختیاری شهر كرد استان چهارمحال بختیاری : استان چهارمحال بختیاری : مدیریت استان ميدان امام حسين (ع) دانشگاه شهركرد دانشكده كشاورزي تلفن 03812254910 و 11 داخلي 14
خوزستان اهواز استان خوزستان : استان خوزستان : مدیریت استان اهواز بلوار آيت الله بهبهاني(ره) مصلي مهديه امام خميني (ره) تلفن 06115510015 و 5520906
زنجان زنجان استان زنجان : استان زنجان : مدیریت استان خيابان فردوسي ، حسينيه اعظم
سیستان و بلوچستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان : استان سیستان و بلوچستان : مدیریت استان خيابان آزادي ، جنب دفتر نماينده ولي فقيه در استان ، حوزه علميه امام جعفر صادق (ع)تلفن05413322712
فارس شيراز استان فارس : استان فارس : مدیریت استان حرم مطهر حضرت احمد بن موسي(ع) (شاهچراغ)سالنهاي دارالزياره و دارالعباده تلفن 07112232281 الي 83
کردستان سنندج استان کردستان : استان کردستان : مدیریت استان خيابان طالقاني جنب دفتر نماينده ولي فقيه حسينيه سنندج تلفن 08712251798 الي 9
کرمان كرمان استان کرمان : استان کرمان : مدیریت استان انتهاي خيابان شهيد مصطفي خميني (ره) دانشكده شهيد چمران (ره) تلفن 03412530480
کهکیلویه و بویراحمد ياسوج استان کهکیلویه و بویراحمد : استان کهکیلویه و بویراحمد : مدیریت استان بلوار شهيد مطهري شاهد17 حوزه علميه امام علي ابن موسي الرضا(ع) تلفن 09124510659 و 07413337450
گلستان گرگان استان گلستان : استان گلستان : مدیریت استان ميدان شهيد مفتح ، روبري پمپ بنزين ، مدرسه علميه امام خميني (ره)
گیلان رشت استان گیلان : مرکز مدیریت رشت كيلومتر 4 جاده رشت به تهران ، نرسيده به لشكر 16 سپاه قدس گيلان، مدرسه علميه اميرالمومنين (ع) تلفن 01316618828
لرستان خرم آباد استان لرستان : استان لرستان : مدیریت استان خيابان انقلاب مصلي الغدير(مصلي نماز جمعه) تلفن 06612235991-3
مرکزی اراك استان مرکزی : استان مرکزی : مدیریت استان اراك ميدان سرداران مصلي بزرگ نماز جمعه اراك تلفن 08614120392
هرمزگان بندر عباس استان هرمزگان : استان هرمزگان : مدیریت استان بندرعباس بلوار شهيد ناصر چهارراه آيت الله غفاري مسجد قدس تلفن 07612245613
همدان همدان استان همدان : استان همدان : مدیریت استان خيابان شريعتي (مهديه) دانشگاه بوعلي سينا مسجد دانشگاه تلفن 08112523400 داخلي 105 و 119
یزد يزد استان یزد : استان یزد : مدیریت استان خيابان امام خميني(ره) مسجد حظيره (روضه محمديه )تلفن03516222888
فارس آباده استان فارس : امام جعفر صادق(ع) ميدان فاطميه حوزه علميه امام جعفر صادق(ع) تلفن07513333460
هرمزگان بشاگرد استان هرمزگان : صاحب الزمان(عج) دهستان جكدان خوابگاه امام حسن مجتبي (ع) تلفن 08662225412
خراسان جنوبی بيرجند استان خراسان جنوبی : معصوميه سفيران هدايت خيابان شهيد مطهري كوچه 8 پلاك 7 تلفن 2229729
سمنان دامغان استان سمنان : امام صادق(ع) ميدان امام كوي قيصريه مصلاي دامغان(روبروي مدرسه علميه امام صادق (ع) تلفن 02325251052
هرمزگان میناب استان هرمزگان : اميرالمؤمنين (ع) ميدان شهدا مسجد جامع امام خميني(ره) تلفن 07652282777
اصفهان - اصفهان شهرضا استان اصفهان - اصفهان : مدينۀالعلم، صاحب الزمان(عج) ابتداي جاده كمربندي ، حوزه علميه مدينه العلم صاحب الزمان(عج) تلفن 03212229188
آذربایجان شرقی بناب استان آذربایجان شرقی : علوم اسلامي وليعصر(عج) خيابان شهيد بهشتي (ره) مصلي تلفن 04127458056
سیستان و بلوچستان زابل استان سیستان و بلوچستان : امام صادق(ع) «مرحوم شريفي» خيابان طالقاني مدرسه امام صادق (ع)تلفن 05422222627
قم قم استان قم : حوزه علميه قم مقطع سيكل و ديپلم:خيابان ارم حرم مطهر درب شماره 11 زيرزمين  شبستان نجمه خاتون  مقطع عالي:ميدان آستانه جنب هتل بين المللي قم مدرسه فيضيه زيرزمين سالن اجنماعات  تلفن 7740971 الي 4 داخلي 124 و 126
سیستان و بلوچستان ايرانشهر استان سیستان و بلوچستان : الامام اميرالمؤمنين(ع) خيابان طالقاني (ره)مدرسه اميرالمومنين (ع) تلفن 05472227920
اصفهان - اصفهان نجف آباد استان اصفهان - اصفهان : جامعه الامام المنتظر(عج) خيابان منتظري شمالي جنب بلوار فجر مدرسه جامعه الامام المنتظر(عج) تلفن 03312512053
تهران تهران استان تهران : مروي و (مدارس تابعه) ميدان امام خميني خيابان ناصر خسرو كوچه مروي مدرسه مروي و (مدارس تابعه)
اصفهان - کاشان كاشان استان اصفهان - کاشان : مرکزمدیریت كاشان ميدان جهاد بلوار امام رضا (ع) مصلاي بزرگ كاشان تلفن 03615550355
سیستان و بلوچستان دلگان استان سیستان و بلوچستان : الهادي (ع) بلوار مصلي مجتمع فرهنگي الغدير مدرسه علميه الهادي(ع) تلفن 05483232996
مازندران بابل استان مازندران : خاتم الانبياء(ص) خيابان امام خميني چهارسوق مدرسه علميه خاتم الانبياء(ص)تلفن 09124512682
قزوین قزوين استان قزوین : استان قزوین : مدیریت استان خيابان امام مسجد النبي شبستان حضرت اميرالمومنين(ع) تلفن 0281369081الي815
کرمانشاه كرمانشاه استان کرمانشاه : استان کرمانشاه : مدیریت استان ميدان سپاه بلوار كشاورزي جنب سپاه نبي اكرم(ص) حسينيه ثارالله تلفن 08317218293 - 09166919619
مازندران ساري استان مازندران : استان مازندران : مدیریت استان ميدان امام خميني (ره) خيابان جام جم ، حسينيه عاشقان كربلاتلفن 09112543166
البرز كرج استان البرز : استان البرز : مدیریت استان كرج رجايي شهر (گوهر دشت)خيابان آزادي(اصلي) نبش خيابان هشتم مسجد جامع رجايي شهر كرج تلفن 02632755601 الي 605
سمنان سمنان استان سمنان : استان سمنان : مدیریت استان خيابان ابوذر تلفن 02313322508
بوشهر كنگان استان بوشهر : علي بن ابيطالب (ع) بلوار امام خميني(ره)مصلاي نماز جمعه تلفن07727224074
کرمان كهنوج استان کرمان : وليعصر(عج) مصلاي بهمن روبروي فرمانداري تلفن 09132713909
خراسان رضوی مشهد استان خراسان رضوی : مركز‌مديريت حوزه هاي علميه خيابان شيرازي ، شيرازي 10 - مدرسه آيت الله العظمي خوئي (ره)تلفن 09336056709
فارس لارستان استان فارس : امام علي بن ابيطالب(ع) بلوار سيدعبدالحسين لاري حوزه علميه علي بن ابيطالب(ع) تلفن 07813331001
لرستان بروجرد استان لرستان : وليعصر(عج) خيابان تختي، چهار راه تختي، مدرسه علميه وليعصر(عج) تلفن 06623531441
مازندران نوشهر استان مازندران : شهيد بهشتي(ره) خيابان شهيد عمادالدين كريمي بلوار شهيد محلاتي مدرسه علميه آيت الله شهيد دكتر بهشتي تلفن 3225200