سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > امتحانات نيمسال اول سطوح عالي 
امتحانات نيمسال اول سطوح عالي
داوطلبان می‌توانند با کلیک برروی عناوین مندرج در محدوده امتحانات، به کتاب و صفحه مورد نظر دسترسی پیدا کنند.
نام درس تاريخ امتحان ساعت

محدوده طرح قديم و جديد امتحانات
نيمسال اول سطوح عالي
سال تحصيلي 93-92

جلد و چاپ كتاب انتهاي محدوده امتحاني تعداد صفحه امتحاني طرح قديم ياجديد
 
    امتحانات پايه هفتم        
فقه1 92/11/11 13:45 از ابتداي مكاسب(ج1، ص5) تا القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه (ج1، ص147) ج1 كنگره 147 142 قديم
فقه1(مكاسب بخش 1) 92/11/11 13:45 از ابتداي مكاسب(ج1، ص5) تا القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه (ج1، ص147) ج1 كنگره 147 142 جديد
اصول 92/11/04 8 از ابتداي رسائل(ج 1 ، ص 25 ) تا التعبد بالأمارات غير العلمية 1 ، ص 112 ) ج1 كنگره 112 87 قديم
اصول(رسائل بخش 1) 92/11/04 8 از ابتداي رسائل(ج 1 ، ص 25 ) تا التعبد بالأمارات غير العلمية (ج 1 ، ص 112 ) ج1 كنگره 112 87 جديد
اصول(رسائل بخش 2) 92/11/24 13:45 از اما المجوزون(ج 1 ، ص 254 ) تا الرابع دليل العقل 1 ، ص 351 ) ج1 كنگره 351 104 جديد
فقه2 92/10/27 8 از النوع الخامس (ج2، ص135) تا  الثالث هل يحل خراج ما يعتقد الجائر(ج2، ص225) ج2 كنگره 225 101 قديم
فقه2(مكاسب بخش 2) 92/10/27 8 از اول بحث كذب (ج2، ص11) تا المسالة الثانية جوائز السلطان و عماله(ج2، ص165) ج2كنگره 165 155 جديد
فلسفه 92/11/25 13:45 از اول كتاب بدايه الحكمه تا المرحله السادسه نشراسلامي 84 79 قديم
 
    امتحانات پايه هشتم        
فقه3(مكاسب بخش 3) 92/11/11 8 از ابتداي تنبيهات معاطات(ج3،ص66)  تا احكام المقبوض بالعقد الفاسد(ج3، ص180) ج3 كنگره 180 114 جديد
فقه3 92/11/11 8 از الكلام في شروط المتعاقدين(ج3،ص273) تا  الاولي ان يبيع للمالك (ج3، ص349) ج3 كنگره 349 74 قديم
اصول1 92/11/25 8 از المقصد الثالث في الشك (ج2، ص9) تا المطلب الثاني (ج2، ص141) ج2 كنگره 140 130 قديم
اصول1(رسائل بخش 3) 92/11/25 8 از اول شبهه وجوبيه(ج2، ص141) تا المقام الثانی:فی الشبهه الغیرالمحصوره(ج1، ص257) ج2 كنگره 257 117 جديد
اصول2 92/10/27 13:45 از ابتداي بحث استصحاب (ج3،ص 9 ) تا الامر الثالث (ج3،ص215) ج3 كنگره 215 206 قديم
اصول2(رسائل بخش 4) 92/10/27 13:45 از خاتمه (ج2، ص405) تا حجة القول الاول (ج3، ص83) ج3 كنگره 83 139 جديد
اصول2(رسائل بخش 5) 92/11/4 13:45 از خاتمه (ج3، ص289) تا تعارض الاستصحابين(ج3، ص393) ج3 كنگره 393 104 جديد
 
    امتحانات پايه نهم        
فقه4 92/11/11 16 از اول القول في شرائط العوضين (ج4،ص7) تا الثالث من شروط العوضین (ج4، ص175) ج4 كنگره 175 164 قديم
فقه4(مكاسب بخش 4) 92/11/11 16 از القول في الإجازةوالرد (ج3،ص399) تا مساله المشهور عدم صحه نقل العبد (ج3،ص581) ج3 كنگره 581 182 جديد
اصول 92/10/27 10:15 از ابتداي كتاب كفايه (ص7) تا بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق (ص51) آل البيت 51 42 قديم
اصول(كفايه بخش 1) 92/10/27 10:15 از ابتداي كتاب كفايه (ص7) تا بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق (ص51) آل البيت 51 42 جديد
اصول(كفايه بخش 2) 92/11/24 16 از الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه (اول بحث ضد) (ص129) تا وينبغي التنبيه علي امور(ص167) آل البيت 167 37 جديد
فقه5 92/11/04 10:15 از اول خيارات (ج5،ص11) تا یجوزلهما اشتراط الاستثمار(ج1، ص125) ج5 كنگره 125 115 قديم
فقه5(مكاسب بخش 5) 92/11/04 10:15 از الثالث من شروط العوضين (ج4،ص9) تا هل یجوز الاندار للظرف (ج4،ص321) ج4كنگره 321 146 جديد
فلسفه 92/11/25 16 از ابتداي كتاب نهايه تا المرحله الرابعه فصل السادس(في حاجه الممكن) موسسه امام (ره) 74 62 قديم
 
    امتحانات پايه دهم        
فقه6 92/10/27 16 از القول في ماهيه العيب (ج5، ص355) تا مساله:فی حکم الشرط الصحیح(ج6، ص59) ج6 كنگره 59 112 قديم
فقه6(مكاسب بخش 6) 92/10/27 16 از خيار شرط (ج5، ص111) تا السادس خيار الرويه (ج5، ص245) ج5 كنگره 245 134 جديد
فقه6(مكاسب بخش 7) 92/11/24 13:45 از في شروط التي يقع عليها العقد(ج6، ص11) تا مساله من احكام الخيار عدم التصرف(ج6، ص144) ج6 كنگره 144 135 جديد
اصول1 92/11/25 10:15 از ابتداي نواهي (ص149) تا فصل مفهوم وصف(ص206) آل البيت 206 57 قديم
اصول1(كفايه بخش 3) 92/11/25 10:15 از اول مطلق و مقيد(ص243) تا فصل:الاجماع المنقول(ص288) آل البيت 288 45 جديد
فلسفه 92/11/11 10:15 از اول المرحله الثامنه تا المرحله العاشره موسسه امام (ره) 239 68 قديم
اصول2 92/11/04 16 از المقصد السابع اصول عمليه(ص337) تا فصل في الاستصحاب(ص384) آل البيت 388 59 قديم
اصول2(كفايه بخش 4) 92/11/04 16 از خاتمه في شرائط الاصول(ص374) تا التنبيه الثاني عشر : استصحاب الامور الاعتقاديه (ص422) آل البيت 422 48 جديد