سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > محدوده طرح قديم و جديد امتحانات نيمسال اول سطوح عالي سال تحصيلي 93-92 
محدوده طرح قديم و جديد امتحانات نيمسال اول سطوح عالي سال تحصيلي 93-92

 

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت

محدوده طرح قديم و جديد  امتحانات
 نيمسال اول سطوح عالي

سال تحصيلي 93-92

جلد و چاپ كتاب

انتهاي محدوده امتحاني

تعداد صفحه امتحاني

طرح  قديم  ياجديد

امتحانات پايه هفتم

فقه1

92/11/11

13:45

از ابتداي مكاسب تا القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه

ج1 كنگره

147

142

قديم

فقه1(مكاسب بخش 1)

92/11/11

13:45

از ابتداي مكاسب تا القسم الثالث مايحرم لتحريم ما يقصد منه

ج1 كنگره

147

142

جديد

اصول

92/11/04

8

از ابتداي رسائل تا التعبد بالاماره غير العلميه

ج1 كنگره

112

87

قديم

اصول(رسائل بخش 1)

92/11/04

8

از ابتداي رسائل تا التعبد بالاماره غير العلميه

ج1 كنگره

112

87

جديد

اصول(رسائل بخش 2)

92/11/24

13:45

از اما المجوزون تا الرابع دليل العقل

ج1 كنگره

351

104

جديد

فقه2

92/10/27

8

از النوع الخامس تا  الثالث هل يحل خراج ما يعتقد الجائر

ج2 كنگره

225

101

قديم

فقه2(مكاسب بخش 2)

92/10/27

8

از اول بحث كذب تا المساله الثانيه جوائز السلطان و عماله

ج2كنگره

165

155

جديد

فلسفه

92/11/25

13:45

از اول كتاب بدايه الحكمه تا المرحله السادسه

نشراسلامي

84

79

قديم

امتحانات پايه هشتم

فقه3(مكاسب بخش 3)

92/11/11

8

از ابتداي تنبيهات معاطات تا احكام المقبوض بالعقد الفاسد

ج3 كنگره

180

114

جديد

فقه3

92/11/11

8

از الكلام في شروط المتعاقدين تا  الاولي ان يبيع للمالك (بيع فضولي)

ج3 كنگره

349

74

قديم

اصول1

92/11/25

8

از المقصد الثالث في الشك تاالمطلب الثاني (شبهه وجوبيه)

ج2 كنگره

140

130

قديم

اصول1(رسائل بخش 3)

92/11/25

8

از اول شبهه وجوبيه تا المقام الثانی:فی الشبهه الغیرالمحصوره

ج2 كنگره

257

117

جديد

اصول2

92/10/27

13:45

از ابتداي بحث استصحاب تا الامر الثالث ( التنبيه الثالث)

ج3 كنگره

215

206

قديم

اصول2(رسائل بخش 4)

92/10/27

13:45

از خاتمه (فيما يعتبر في العمل بالاصل ) تا حجه القول الاول

ج3 كنگره

83

139

جديد

اصول2(رسائل بخش 5)

92/11/4

13:45

از خاتمه (شرائط العمل بالاستصحاب ) تا تا تعارض الاستصحابين

ج3 كنگره

393

104

جديد

امتحانات پايه نهم

فقه4

92/11/11

16

از اول القول في شرائط العوضين تا الثالث من شروط العوضین

ج4 كنگره

175

164

قديم

فقه4(مكاسب بخش 4)

92/11/11

16

از القول في الاجازه و الرد تا مساله المشهور عدم صحه نقل العبد

ج3 كنگره

581

182

جديد

اصول

92/10/27

10:15

از ابتداي كتاب كفايه تا بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق

آل البيت

51

42

قديم

اصول(كفايه بخش 1)

92/10/27

10:15

از ابتداي كتاب كفايه تا بقي الامور الاول ان مفهوم المشتق

آل البيت

51

42

جديد

اصول(كفايه بخش 2)

92/11/24

16

از الامر بالشي هل يقتضي النهي(بحث ضد )  تا وينبغي التنبيه علي امور

آل البيت

167

37

جديد

فقه5

92/11/04

10:15

از اول خيارات تا یجوزلهمااشتراط الاستثمار

ج5 كنگره

125

115

قديم

فقه5(مكاسب بخش 5)

92/11/04

10:15

از الثالث من شروط العوضين تا هل يجوز الاندار للظرف

ج4كنگره

321

146

جديد

فلسفه

92/11/25

16

از ابتداي كتاب نهايه تا المرحله الرابعه فصل السادس(في حاجه الممكن)

موسسه امام (ره)

74

62

قديم

امتحانات پايه دهم

فقه6

92/10/27

16

از القول في ماهيه العيب تا مساله:فی حکم الشرط الصحیح

ج6 كنگره

59

112

قديم

فقه6(مكاسب بخش 6)

92/10/27

16

از خيار شرط تا السادس خيار الرويه

ج5 كنگره

245

134

جديد

فقه6(مكاسب بخش 7)

92/11/24

13:45

از في شروط التي يقع عليها العقد تا مساله من احكام الخيار عدم التصرف

ج6 كنگره

144

135

جديد

اصول1

92/11/25

10:15

از ابتداي نواهي تا فصل مفهوم وصف

آل البيت

206

57

قديم

اصول1(كفايه بخش 3)

92/11/25

10:15

از اول مطلق و مقيد تا فصل:الاجماع المنقول

آل البيت

288

45

جديد

فلسفه

92/11/11

10:15

از اول المرحله الثامنه تا المرحله العاشره

موسسه امام (ره)

239

68

قديم

اصول2

92/11/04

16

از المقصد السابع اصول عمليه تا فصل في الاستصحاب

آل البيت

388

59

قديم

اصول2(كفايه بخش 4)

92/11/04

16

از خاتمه في شرائط الاصول تا التنبيه الثاني عشر : استصحاب الامور الاعتقاديه

آل البيت

422

48

جديد