سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 93 - 92 > لیست دروس عمومی (تفسیر عمومی،فلسفه عمومی،کلام،نهج البلاغه،عرفان) 
لیست دروس عمومی (تفسیر عمومی،فلسفه عمومی،کلام،نهج البلاغه،عرفان)

لیست دروس عمومی حوزه سال تحصیلی 93-92

(تفسیر عمومی،فلسفه عمومی،کلام،نهج البلاغه،عرفان)


ردیف

نام

نام خانوادگي

عنوان

محدوده

مدرسه

حجره

ساعت

1

سعيد

بروجردي

تفسير عمومي

آيات الاحكام

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

5

9-10

2

سسيد حسين

تقوي دهاقاني

تفسير عمومي

آيات الاحكام

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

30

7-8

3

سيد جلال

رضوي همداني

تفسير عمومي

آيات الاحكام

مدرسه فيضيه

5

7-8

4

عليزضا

فلاحت منش

تفسير عمومي

آيات الاحكام

دارالشفاء

2

11-12 چهار شنبه

5

محمد صادق

قبادي

تفسير عمومي

آيات الاحكام

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

14

10-11

6

محسن

مهدوي

تفسير عمومي

ترتيبي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

28

دو به غروب

7

سيدمحمد

هاشمي اصفهاني

تفسير عمومي

ترتيبي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

11

11-12

8

سيدمصطفي

ميرزائي

تفسير عمومي

ترتيبي (اعراف)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

12

11-12

9

رضا

محققيان

تفسير عمومي

ترتيبي (اول جزء دوم)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

53

7-8

10

محمدحسین

ابراهيمي

تفسير عمومي

جزء سي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

55

7-8

11

حسين

احمدي شاهرودي

تفسير عمومي

تفسير(مجمع البيان)

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

23

يك به غروب

12

قدمعلي

اسحاقيان

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه فيضيه

16

7-8

13

محمدصادق

اميدواري خراساني

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

34

11-12

14

يارمحمد

تركاشوند

تفسير عمومي

تفسير و رجال

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

64

11-12

15

عبدالرزاق

چیتگر چاری

تفسير عمومي

تفسير

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

2

11-12

16

محمدعلي

خزائلي

تفسير عمومي

تفسير و فلسفه

مدرسه فيضيه

1

11-12

17

حسنعلي

خزائلي

تفسير عمومي

تفسير و رجال

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

35

11-12

18

عباس

رحيمي مزرعه شاهي

تفسير عمومي

جزء سي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

18

يك به غروب

19

سيدمحمدحسين

روحاني رانكوهی

تفسير عمومي

تفسير سوره بقره

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

70

7-8

20

عزيزا...

زارع

تفسير عمومي

سوره بقره

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

29

10-11

21

سيدحسن

سعيدي گلپايگاني

تفسير عمومي

سوره تغابن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

61

8-9

22

محمدحسن

سليماني

تفسير عمومي

سوره مائده

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

52

11-12

23

حسين

شاكري فر

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه فيضيه

214

دو به غروب

24

رمضان

صالحي

تفسير عمومي

تفسير سوره بقره

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

15

7-8

25

ابوالقاسم

صلواتی  گلستاني

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه فيضيه

14

بعد مغرب

26

سيدمحمدحسن

عابدي

تفسير عمومي

سوره بقره

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

17

دو به غروب

27

محمديوسف

عابدي

تفسير عمومي

سوره انعام آيه 50

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

23

يك به غروب

28

مهدي

عليزاده

تفسير عمومي

تفسير سوره نساء

مدرسه فيضيه

6

يك به غروب

29

رضا

غلامی همت ابادی

تفسير عمومي

تفسير

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

1

11-12

30

ابوالحسن

قائمي

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

2

10-11

31

عبدا...

كيواني

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه فيضيه

8

7-8

32

حسين

گنجي

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

4

يك به غروب

33

محمدرضا

مؤيدي قمي

تفسير عمومي

تفسير سوره انعام

مدرسه فيضيه

ساحلي

8-9

34

حاتم

متقي اصل

تفسير عمومي

جزء سي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

55

11-12

35

رضا

مختاري

تفسير عمومي

سوره آل عمران

**36

عباس

مسلمي زاده

تفسير عمومي

تفسير آيات الاحكام

مدرسه فيضيه

21

يك به غروب

37

علیرضا

منصوري اصل

تفسير عمومي

تفسير

مدرسه فيضيه

24

10-11

38

عزيزا...

مهريزي

تفسير عمومي

تفسير

مسجد آیت الله جوادی

1

9-10

39

علي

نظري منفرد

تفسير عمومي

تفسیر سوره بقره

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

213

7-8

40

محمدرضا

نكونام

تفسير عمومي

تفسير سوره بقره

مدرسه فيضيه

امام

9-10

41

محمدظاهر

وثوقي

تفسير عمومي

تفسير

مسجد امام زين العابدين(ع)

5

10-11

42

مصطفي

ابراهيمي

تفسير عمومي

ترتيبي (حمد وبقره)

مدرسه عالي تفسير قرآن


يك به غروب

43

باقر

گلپايگاني

تفسير عمومي

ترتيبي (دخان) حواميم

مدرسه عالي تفسير قرآن


يك به غروب

44

سيدمرتضي

ميركتولي

تفسير عمومي

ترتيبي (سور ه آل عمران)

مدرسه عالي تفسير قرآن


دو به غروب

45

سيد روح ا...

سعيدي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره آل عمران)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

16

9-10

46

سيد عباس

سيد كريمي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره آل عمران)

مدرسه عالي تفسير قرآن

دوشنبه و سه شنبه

دو به غروب

47

مصطفي

ابراهيمي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه فيضيه

212

10-11

48

سيد هاشم

حسيني بوشهري

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

9

8-9 چهارشنبه

49

محمد علي

خزائلي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه عالي تفسير قرآن


يك به غروب

50

سيد عباس

سيد كريمي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه امام مهدي


يك به غروب

51

سيد محمد حسين

عظيمي فر

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مركز فقهي ائمه اطهار (ع)


11-12

52

سيد محمد رضا

علم الهدي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه عالي تفسير قرآن

شنبه و يكشنبه و دو شنبه

دو به غروب

53

محمد حسن

فاضل گلپايگاني

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

11

7-8

54

سيد محمد

فاطمي ابهري

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه عالي تفسير قرآن

شنبه و يكشنبه و دو شنبه

دو به غروب

55

صاحبعلي

محبي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه مدينه العلم

8

6-7

56

سيدمحمدجواد

مظفري گيلاني

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

22

11-12

57

حسن

معلمي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره بقره)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

33

دو به غروب

58

علي

نوآبادي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره حج)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره


دو به غروب

59

محمد يوسف

عابدي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره نساء)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

23

يك به غروب

60

سيدمحمود

ميرعبداللهي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره يس)

مدرسه فيضيه

21

9-10

61

سيد احمد

خاتمي

تفسير عمومي

ترتيبي (سوره يونس)

مدرسه فيضيه

امام

بعد مغرب

62

محمد باقر

تحريري

تفسير عمومي

ترتيبي الميزان ج 7

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

4

11-12

63

عباس

زهيري

تفسير عمومي

تفسير موضوعي

مدرسه عالي تفسير قرآن

سه شنبه

يك به غروب

64

محمدمهدي

گرجيان

تفسير عمومي

تفسير موضوعي

مدرسه عالي تفسير قرآن


يك به غروب

65

باقر

گلپايگاني

تفسير عمومي

علوم قرآن (جمع و كتابت)

مدرسه عالي تفسير قرآن


دو به غروب

66

حسين

علوي مهر

تفسير عمومي

علوم قرآني

مدرسه عالي تفسير قرآن

چهار شنبه

دو به غروب

67

علي اكبر

بابائي

تفسير عمومي

قواعد تفسير

مدرسه عالي تفسير قرآن

سه شنبه

دو به غروب

68

مهدي

رامشك

تفسير عمومي

موضوعي

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

18

11-12

69

حسن

معلمي

تفسير عمومي

موضوعي

مدرسه عالي تفسير قرآن


يك به غروب

70

عليرضا

منصوري اصل

تفسير عمومي

موضوعي

مدرسه فيضيه

34

11-12

71

ميررجبعلي

محمدي گيلاني

تفسير عمومي

موضوعي (اعراب القرآن)

مدرسه سعادت

3

يك به غروب

72

علي

محبي

تفسير عمومي

موضوعي (آيات اخلاقي)

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

4

يك به غروب

73

محمود

ملكي

تفسير عمومي

موضوعي (تفسير واژه‌هاي قرآني)

مدرسه عالي تفسير قرآن


دو به غروب

74

احمدرضا

اسدي

عرفان

مصباح الانس

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

23

11-12

75

علي

اميني نژاد

عرفان

تمهيد القواعد

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

24

8-9

76

سيدعلي

حسيني آملي

عرفان

مصباح الانس

مدرسه فيضيه

9

7-8

77

حسنعلي

رحيقي

عرفان

شرح فصوص

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

3

10-11

78

نعمت ا...

زينعلي

عرفان

شرح فصوص

مسجد آیت الله جوادی

3

10-11

79

حيدر

ضيائي

عرفان

مصباح الانس

حسينيه آيت الله مرعشي ره


10-11

80

سيدعليرضا

طباطبائي

عرفان

تمهيد القواعد

مدرسه فيضيه

حضرت معصومه

بعدمغرب

81

محمدحسن

فاضل گلپايگاني

عرفان

شرح فصوص

مدرسه فيضيه

امام

بعدمغرب

82

سيديوسف

ابراهيميان

فلسفه

اسفار ج 1

مدرسه فيضيه

6

7-8

83

محمدرضا

ابوي

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

5

11-12

84

محمدعلي

اردستاني

فلسفه

اسفار ج 6

مدرسه سعادت

4

8-9

85

سيدرضا

اسحاق نيا

فلسفه

اسفار ج 8

مدرسه فيضيه

امام

دو به غروب

86

ميرزا احمد

اسدي

فلسفه

اسفار ج 2

مدرسه فيضيه

8

11-12

87

احمدرضا

اسدي

فلسفه

شرح اشارات

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

23

9-10

88

احمدرضا

اسدي

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

25

10-11

89

علي

اميني نژاد

فلسفه

اسفار ج 1

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

24

9-10

90

حميد

پارسانيا

فلسفه

اسفار ج 3

مدرسه فيضيه

حضرت معصومه(س

7-8

91

محمدباقر

تحريري

فلسفه

اسفار ج 2

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

24

10-11

92

مجيد

تحويليان

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه فيضيه

25

7-8

93

عبدا...

جعفری

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

4

8-9

94

مرتضي

جوادي آملي

فلسفه

اسفار ج 7

مدرسه فيضيه

حضرت معصومه(س

9-10

95

سيدعلي

حسيني آملي

فلسفه

اسفار ج 1

مدرسه فيضيه

19

9-10

96

سيدمحسن

حسيني تهراني

فلسفه

اسفار

مدرسه فيضيه

31

يك به غروب

97

محمدحسين

حشمت پور

فلسفه

شفاء

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

2

7-8

98

مصطفي

حقيقت

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه سعادت

4

9-10

99

محمدعلي

خزائلي

فلسفه

اسفار ج 2

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

20

يك به غروب

100

سيد عنايت ا...

درياباري

فلسفه

منظومه سبزواري

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

14

7-8

101

مجيد

دستياري

فلسفه

شواهد الربوبيه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

31

9-10

102

احمد

دعاگوي کربلائي

فلسفه

اشارات

مسجد آیت الله جوادی

شبستان

11-12

103

بهرام

دليرنقده‌اي

فلسفه

اسفار ج 1

مدرسه فيضيه

24

7-8

104

محسن

دهقانی

فلسفه

اسفار ج 1

مدرسه فيضيه

22

10-11

105

عبد الرحیم

رضا پور

فلسفه

شواهد الربوبيه

مسجد آیت الله جوادی

6

11/30-12

106

عبد الرحیم

رضا پور

فلسفه

شفاء

مسجد آیت الله جوادی

6

11-11/30

107

حميدرضا

روشن بين

فلسفه

اسفار ج 2

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

1

11-12

108

قربانعلي

زماني  قمشه‌اي

فلسفه

اسفار ج 3

مدرسه فيضيه

24

بعدمغرب

109

ميثم

زنجيرزن حسيني

فلسفه

شواهد الربوبيه

مدرسه فيضيه

214

11-12

110

محمد

سربخشي

فلسفه

معرفت نفس

مسجد آیت الله جوادی

1

7-8

111

رضا

شاكري

فلسفه

شرح اشارات

مدرسه سعادت

3

8-9

112

علي

شيرواني هرندی

فلسفه

اشارات

مدرسه فيضيه

آیت الله  حائري

7-8

113

حيدر

ضيائي

فلسفه

اسفار ج 1

حسينيه آيت الله مرعشي ره


11-12

114

سيدمحمد

طباطبائي پور

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه فيضيه

3

بعدمغرب

115

هادي

عباسي

فلسفه

اسفار ج 8

مدرسه دارالشفاء

نماز خانه

7-8

116

محمدمهدي

عباسي آغوي

فلسفه

شرح منظومة

مدرسه فيضيه

13

دو به غروب

117

محمدرضا

قرباني پروريجي

فلسفه

منظومه

مدرسه سعادت

2

10-11

118

محمدباقر

قيومي

فلسفه

اسفار ج 1

مسجد آیت الله جوادی

شبستان

7-8

119

محمدمهدي

گرجيان

فلسفه

اسفار ج 2

مدرسه فيضيه

14

7-8

120

ميررجب علي

محمدي متكازيني

فلسفه

اسفار ج 8

مسجد آیت الله جوادی

6

7-8

121

حسن

ممدوحي

فلسفه

اسفار ج 8

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

4

10-11

122

حسن

ميلاني

فلسفه

اسفار ج 1

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

4

9-10

123

محمدرضا

نكونام

فلسفه

فلسفه

مدرسه فيضيه

زير كتابخانه

11-12

124

ذبيح ا...

اسماعيلي

كلام

شرح تجريد

مسجد آیت الله جوادی

5

9-10

125

محمدصفر

جبرئيلي

كلام

كشف المراد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

23

7-8

126

محمدحسين

حشمت پور

كلام

شوارق الالهام

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

2

8-9

127

علي

رباني گلپايگاني

كلام

كلام جديد(علم ودين)

مدرسه فيضيه

امام(ره)

10-11

128

عبدالمجيد

زهادت

كلام

شرح تجريد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

1

بعدمغرب

129

نجم الدين

طبسي(مروجي)

كلام

مباحث خلافي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

20

11-12

130

حسين

گنجي

كلام

امام شناسي

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

3

11-12

131

سيد محسن

موسوي گرگاني

كلام

شرح تجريد

مدرسه فيضيه

زير كتابخانه

7-8

132

محمدصادق

اميدواري خراساني

نهج البلاغه

نهج البلاغه(حكمت ها)

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

24

10-11

133

حسنعلي

خزائلي نجف آبادي

نهج البلاغه

نهج البلاغه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

13

يك به غروب

134

محمدحسن

فاضل گلپايگاني

نهج البلاغه

نهج البلاغه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

5

8-9

135

محمدرضا

قرباني پروريجي

نهج البلاغه

نهج البلاغه خطبه 1

مسجد آیت الله جوادی

3

9-10

136

مظفر

منصوري رضي

نهج البلاغه

نهج البلاغه

مدرسه فيضيه

10

11-12