سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 93 - 92 > اساتید فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و درایه پایه 10 
اساتید فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و درایه پایه 10

اساتید فقه، اصول، تفسیر، فلسفه و درایه پایه 10


ردیف

نام

نام خانوادگي

عنوان

طرح

محدوده

محل تدريس

حجره

ساعت

1

مسيح ا...

آصفي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

67

7-8

2

محمدرضا

حامدي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه فيضيه

211

8-9

3

محمود

حبيبي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

67

10-11

4

سيدمحمد

حسين پورعلوی

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

4

8-9

5

سيدتقي

حسيني

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

10

11-12

6

محمدحسين

حيدري

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

3

9-10

7

سيد عنايت ا...

درياباري

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

12

8-9

8

ميثم

اليا

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرس آيت الله تبريزي ره

301

دو به غروب

9

محمدصادق

دسترنجي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه الهادي (ع)

6

9-10

10

علی

صالحي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

16

11-12

11

محمد حسن

غروي ( دشتي)

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

27

7-8

12

سيداحمد

فاطمي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

6

7-8

13

عليرضا

فلاحت منش

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه فيضيه

2

11-12

14

علي

محمدلو

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه فيضيه

9

بعد مغرب

15

سيدمحمد

مرتضوي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه فيضيه

21

دو به غروب

16

مهدي

مسجدجامعي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

54

9-10

17

محمدعدنان

معرفت

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه سعادت

4

دو به غروب

18

سیدطالب

موسوي ملكي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه الهادي (ع)

7

9-10

19

ميرستار

مؤمني

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

14

9-10

20

موسي

يوسفي غروي

اصول 1

قديم

كفايه ازنواهي

مدرسه فيضيه

22

بعد مغرب

21

غلامرضا

ابراهيمي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

15

9-10

22

سيديوسف

ابراهيميان

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از عام و خاص

مدرسه فيضيه

19

بعد مغرب

23

آميرسيدحسن

اعتمادي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

45

10-11

24

حسين

باقري شاهرودي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

37

7-8

25

سعيد

بروجردي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

15

10-11

26

علي اكبر

ترابي اصفهاني

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه فيضيه

21

8-9

27

مجید

تلخابی

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

23

8-9

28

رمضان

جعفرپور

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

3

8-9

29

سيدقاسم

حسيني

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

33

9-10

30

سيدمير هاشم

حسيني

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

10

يك به غروب

31

سيدكاظم

روحاني

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

يك به غروب

32

ابوالفضل

رهنما

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

30

11-12

33

محسن

صبوري فيروزآبادي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

پرديسان مسجدفاطمه الزهراء(س)


11-12

34

مصطفي

صرفي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

32

11-12

35

محسن

مرواريد

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

35

8-9

36

عبدالمجيد

مقامي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه فيضيه

214

9-10

37

روح ا...

نمازی

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

19

8-9

38

سيدمحمد

واعظ موسوي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

59

8-9

39

محمد

شاه توكلي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرسه فيضيه

21

9-10

40

محسن

عز يزي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرس آيت الله تبريزي ره

101

10-11

41

علي

اعلائي

اصول 1(كفايه بخش 3)

جديد

كفايه از مطلق و مقيد

مدرس آيت الله تبريزي ره

201

8-9

42

محمدمهدي

عباسي آغوي

اصول 1(كفايه بخش 3)

قديم

كفايه از مطلق و مقيد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

1

9-10

43

محسن

عزیزی

اصول 1(كفايه بخش 3)

قديم

كفايه از مطلق و مقيد

مدرس آيت الله تبريزي ره

101

10-11

44

محمد مهدي

بحريني زارچ

اصول 2

جديد

از خاتمه في شرائط الاصول

مدرسه امام رضا (ع)

2

7-8

45

حسن

اردمه

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه امام رضا (ع)

9

10-11

46

آميرسيدحسن

اعتمادي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه فيضيه

18

11-12

47

توكل

اكبرنژاد

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

5

10-11

48

توكل

اكبرنژاد

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه دارالشفاء

امام

7-8

49

ناصرالدین

انصاري فرهنگ

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

66

9-10

50

سيدحسن

آل طه

اصول 2

قديم

كفايه اصول عمليه

مدرسه فيضيه

216

9-10

51

محمد

بابكي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

41

10-11

52

حسين

بنيادي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

10

9-10

53

سیدمحمود

بهشتي نژاد

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه فيضيه

14

8-9

54

براتعلي

چگيني

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه فيضيه

8

يك به غروب

55

محسن

حسن زاده لیلا کوهی

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

9

11-12

56

سيدقربان

حسيني

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

7

8-9

57

سیدمهدي

حسيني بيان

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه فيضيه

3

8-9

58

محمدعلي

خزائلي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

3

7-8

59

سيد محمود

درياباري

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

66

7-8

60

سيد تقي

رضائي جواهريان(جواهري قمي)

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

9

يك به غروب

61

حسين

رضواني

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

19

8-9

62

سيدمحمدحسين

روحاني رانكوهی

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

70

8-9

63

مهدي

سليماني تبار

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرس آيت الله تبريزي ره

202

10-11

64

ابراهيم

سليماني درچه

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه الهادي (ع)

9

8-9

65

محمد تقي

سهرابي فر

اصول 2

قديم

اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

37

يك به غروب

66

جعفر

شاه رفعتی

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

57

10-11

67

سيدمحمد

شبيري

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

27

8-9

68

محمدمهدي

شريف

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

55

10-11

69

علي اصغر

شيرين آبادي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه فيضيه

14

10-11

70

محمدحسن

صافي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

مسجد

9-10

71

محمدحسين

صلواتي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

39

7-8

72

محمدباقر

طاهري آزاد

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

28

11-12

73

سيدمحمدرضا

طباطبايي شيرازي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرس آيت الله تبريزي ره

104

9-10

74

مجتبي

طبري فراهاني

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

63

10-11

75

صادق

طهوري(نوروزی)

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

10-11

76

محمدحسین

عبدی

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه خاتم الانبیاء

شهيد

11-12

77

غلامحسن

علیزاده

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

كتابخانه

8-9

78

داود

غائبي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه(امارات)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

29

7-8

79

سيدمحمد

فاطمي ابهري

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه الهادي (ع)

4

11-12

80

جواد

فخارطوسي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

38

9-10

81

عبدالحميد

فلاح نژاد

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرس آيت الله تبريزي ره

203

7-8

82

عليرضا

فلاحت منش

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مسجد آیت الله جوادی

4

9-10

83

رسول

فلاحتي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

14

8-9

84

عباسعلي

قضايي نجف آبادي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

**


8-9

85

عباسعلي

قضايي نجف آبادي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه فيضيه

110

8-9

86

عليرضا

گرم آبدشتي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه فيضيه

6

9-10

87

محمد حسن

گلي شيردار

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه (اشتغال)

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

25

7-8

88

ولي ا...

لوني

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه فيضيه

امام

10-11

89

احمد علي

محمودي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه(برائت)

مدرسه فيضيه

22

7-8

90

سيدمحمدرضا

محمودي جزه‌اي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه(امارات)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

61

11-12

91

حسين

مظفري

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

20

8-9

92

محمدعدنان

معرفت

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه سعادت

4

يك به غروب

93

سيدمحمدباقر

مكي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

22

9-10

94

سيد محمد حسن

موسوي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

5

11-12

95

سيدحسين

موسوي واسعي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه فيضيه

9

8-9

96

ميرستار

مؤمني

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه فيضيه

23

دو به غروب

97

سيدمصطفي

ميرزائي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

12

يك به غروب

98

سيدمرتضي

ميركتولي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

26

11-12

99

حيدر

نظري ميانجي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

22

دو به غروب

100

حسين

وحيدپور

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

26

8-9

101

سيدقوام الدين

هاشمي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

6

10-11

102

موسي

يوسفي غروي

اصول 2

قديم

كفايه از اصول عمليه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

13

7-8

103

سيدعلي

عمادي

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرس آيت الله تبريزي ره

301

10-11

104

غلمحسين

بخشي

اصول 2

قديم

اصول عمليه

مدرس آيت الله تبريزي ره

201

11-12

105

علي اكبر

تقي نتاج

اصول 2

قديم

كفايه جلد 2

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

7-8

106

رضا

بهرامي

اصول 2

قديم

كفايه جلد2  استصحاب

مدرس آيت الله تبريزي ره

105

8:30-9

107

سيدمحمدكاظم

روحاني

اصول 2

قديم

اصول عمليه

مدرس آيت الله تبريزي ره

208

10-11

108

مهدي

سليماني‌اردهالي

اصول 2

قديم

اصول عمليه

مدرس آيت الله تبريزي ره

202

10-11

109

محمدعلي

اردستاني

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از تعادل و تراجيح

مدرسه سعادت

4

7-8

110

قدمعلي

اسحاقيان

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

از خاتمه في شرائط الاصول

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

33

10-11

111

رضا

بهرامي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از استصحاب

مدرس آيت الله تبريزي ره

302

8:30-9

112

محمود

حسين زاده

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از خاتمه في شرائط الاصول

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

3

9-10

113

سيدتقي

حسيني

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از تعادل و تراجيح

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

35

7-8

114

سيد جواد

طالقاني

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از استصحاب

مدرسه فيضيه

10

9-10

115

محمودرضا

عصاري

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از تعادل و تراجيح

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

37

10-11

116

رسول

فلاحتي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از اجتهاد و تقليد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

16

يك به غروب

117

علي

محامديزدي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از استصحاب

مدرسه فيضيه

10

8-9

118

مجتبي

مسعودي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

از خاتمه في شرائط الاصول

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

2

8-9

119

محمد

موحدي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از خاتمه

مدرسه فيضيه

24

دو به غروب

120

عبد الرحمن

نجفي عمران

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

از خاتمه في شرائط الاصول

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

19

10-11

121

سيدکمال

نوشادي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از تعادل و تراجيح

مدرس آيت الله تبريزي ره

101

11-12

122

غلامعباس

هاشمي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

از خاتمه في شرائط الاصول

پرديسان مسجدفاطمه الزهراء(س)


يك به غروب

123

محمد مهدي

طوبائي

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

كفايه از ابتدا حجت

موسسه صاحب الامر

304

10-11

124

علي اكبر

آل آقا

اصول2(كفايه بخش4)

جديد

از خاتمه في شرائط الاصول

مسجد زين العابدين

11

8-9

125

سيدمحمد

حسين پورعلوی

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

4

8-9

126

محمدمهدي

عباسي آغوي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

46

11-12

127

محمد حسين

احمدي فقيه يزدي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

دفتر معظم له


7-8

128

عليرضا

اكبرپناهي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

34

10-11

129

جعفر

بچاري

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه فيضيه

مجمع نمايندگان

11-12

130

محمد

توكلي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

31

11-12

131

علي

زماني كسبي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

40

11-12

132

سيد احمد

فاطمي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

5

11-12

133

سيد ستار

مومني

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه فيضيه

23

بعد مغرب

134

عباس

نكو نام

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه فيضيه

35

10-11

135

سيد صادق

محمدي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

4

پنچشنبه 2 ساعت

136

رمضان

صالحي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

15

7-8

137

داود

عباسي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه امام صادق (ع) چهار مردان138

عليرضا

فلاحت منش

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مسجد آیت الله جوادی

1

دو به غروب

139

عباسعلي

مقدم

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه دارالشفاء

5

11-12

140

عليرضا

مقدم

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

34

10-11

141

علي

نوآبادي

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

6

يك به غروب

142

سيدتقي

رضائي جواهريان(جواهري قمي)

تفسير

*

الميزان سوره كهف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

9

يك به غروب

143

محمدعلي

خزائلي

تفسير


تفسير الميزان سوره اسراء

مدرسه دارالشفاء

1

11-12

144

سيد حسين

موسوي واسعي

درايه

*

كل كتاب

دارالشفاء

نماز خانه

11-12

145

محمد

مسعودي

درايه

*

درايه

مدرسه فيضيه

4

11-12

146

علی اصغر

ابراهیمی فر

فقه 6

قديم

مكاسب خيارات ماهيةعيب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

32

دو به غروب