سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 93 - 92 > اساتید فقه، اصول، تفسیر،رجال و فلسفه پایه 9 
اساتید فقه، اصول، تفسیر،رجال و فلسفه پایه 9

اساتید فقه، اصول، تفسیر،رجال و فلسفه پایه 9


ردیف

نام

نام خانوادگي

عنوان

طرح

محدوده

محل تدريس

حجره

ساعت

1

سيدحسين

آل طه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

61

9-10

2

علي

احتشام

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

10-11

3

حسين

احمدي شاهرودي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

30

7-8

4

قدمعلي

اسحاقيان

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

8-9

5

امین

اسدپور

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه سعادت

2

يك به غروب

6

سيدمصطفي

اسدي كاخكي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

25

11-12

7

حسين

اعلمي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

4

9-10

8

محمد

افخمي اردكاني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

65

9-10

9

محمدصادق

الهي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

8

9-10

10

محمود

الهي بروجني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه خاتم الاوصیاء

6

10-11

11

احمد

انصاري امین

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

21

9-10

12

احمد

باقريان ساروي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

16

10-11

13

سيدرضا

برقعي مدرس

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

25

يك به غروب

14

محمدحسن

پاك راه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

1

8-9

15

احمد(رضوان)

پروائي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

12

يك به غروب

16

ابراهيم

ثقفي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

18

7-8

17

عباس

جعفري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

29

11-12

18

مهدی

جعفری

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

30

9-10

19

حمید

حسن زاده

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه الهادي (ع)

6

8-9

20

سيدمفيدالدين

حسيني آملي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

4

9-10

21

سيدابراهيم

حسيني اراكي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

2

10-11

22

سيدحسين

حسيني پناه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

9

8-9

23

سيدعبدالعظيم

حسيني ميانجي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

29

10-11

24

قادر

حيدري فسایی

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مسجد امام زين العابدين(ع)


10-11

25

امير

خانبلوكي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

5

8-9

26

محمدجواد

خرمي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

6

8-9

27

حسنعلي

خزائلي نجف آبادي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

16

7-8

28

حسن

خسروي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

9

يك به غروب

29

مهدی

خطیبی

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

4

8-9

30

سيدمهدي

درياباري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

8

9-10

31

مهدي

رامشك

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

48

9-10

32

حسام الدين

رباني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

19

10-11

33

مرتضی

ربانی مقدم

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مسجد آیت الله جوادی

شبستان

10-11

34

حسنعلي

رحيقي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

33

9-10

35

سیدمحمدباقر

رضوی کشمیری

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه سعادت

3

بعد مغرب

36

حسین

رفیعی

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

14

دو به غروب

37

مهدی

ساجدی

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه الهادي (ع)

4

10-11

38

كاظم

سپاسي آشتياني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

14

9-10

39

سید اصغر

سعادت

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

11

11-12

40

ابراهيم

سليماني درچه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

19

يك به غروب

41

حسن

شامي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه الهادي (ع)

7

8-9

42

حسن

شاه رجبيان

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

206

9-10

43

ولي ا...

شريفاني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

38

7-8

44

مرتضی

شریفی اشکوری

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

207

10-11

45

حبيب ا...

شعباني موثقي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

29

11-12

46

محمدحسن

شفيعي شاهرودي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

48

يك به غروب

47

سيدمهدي

شيرازي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

6

10-11

48

علي اصغر

شيرين آبادي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

23

8-9

49

يحيي

صادقي لالیمی

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

18

9-10

50

سيدابراهيم

صباغيان

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه امام صادق (ع)

3

11-12

51

محسن

صبوري فيروزآبادي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

پرديسان مسجدفاطمه الزهراء(س)


10-11

52

محمد علي

ضيائي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

22

10-11

53

صادق

طهوري(نوروزی)

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

15

8-9

54

ابوالحسن

طيبي شالي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

35

7-8

55

احمد

عابدي(فیروزآبادی)

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

4

يك به غروب

56

محمدحسین

عبدی

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه خاتم الانبیاء

شهيد

4-5

57

احمد

عربيان

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

35

10-11

58

سيدعبدالمجيد

عسگري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

54

8-9

59

محمودرضا

عصاري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه خاتم الاوصیاء

10

7-8

60

سيدعبدالمحمد

علوي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

9

10-11

61

سیدعلیرضا

غروي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه

مدرس آيت الله تبريزي ره

305

9-10

62

محسن

غرويان

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

53

7-8

63

عبدالجواد

غفاري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

69

10-11

64

رضا

فاضل كاشاني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

1

7-8

65

سيدمحمد

فاطمي ابهري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

63

7-8

66

احمد

فرخ فال

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه دارالشفاء

1

8-9

67

مجتبي

فروزان فر

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

14

11-12

68

صاحبعلي

فروغي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مسجد امام زين العابدين(ع)

5

10-11

69

حسين

فلاح مباركه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

307

10-11

70

میرتقي

قادري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

31

11-12

71

نقي

قنبر زاده

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

21

9-10

72

محمد

گرم آبدشتي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

19

يك به غروب

73

علي اصغر

لشكري آهنگراني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

8

10-11

74

علي

مؤمن

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

4

9-10

75

ناصر

محرر

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه

مدرس آيت الله تبريزي ره

207

10-11

76

سيدمهدي

محمدي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

يك به غروب

77

غلامعلي

محمودي كاشفي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

4

9-10

78

سيدعبد الحكيم

مدقق

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

69

9-10

79

علي اصغر

مرادي افراپلي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

27

10-11

80

سيدرضا

معروفي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

3

يك به غروب

81

محمد

معروفي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

31

9-10

82

محمدهادي

مفتح

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

51

8-9

83

عبدالمجيد

مقامي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

ساحلي

10-11

84

محمود

ملكي  اصفهاني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

34

9-10

85

سعيد

ملكي اصفهاني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

34

9-10

86

محسن

مهدوي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

28

يك به غروب

87

علي

مهدوي دامغاني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

36

11-12

88

سيدابراهيم

موسوي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

24

يك به غروب

89

سيدعلي

موسوي اردبيلي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

37

8-9

90

سيدرسول

موسوي تهراني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

6

8-9

91

سيدباقر

موسوي درچه اي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

52

9-10

92

سيدمحمد

ميراحمدي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

13

7-8

93

سيدمحمد

ميراحمدي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه فيضيه

110

7-8

94

حسن

ميرزائي خرمالو

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

302

11-12

95

محمدعظيم

ناصري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

9

11-12

96

اكبر

نظري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

حلقة ثالثة

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

13

11-12

97

اكبر

نظري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

12

9-10

98

ناصر

نيكخو اميري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

26

9-10

99

احمد

نيلي احمدآبادي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

3

9-10

100

مصطفي

هروي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از الفاظ

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

53

10-11

101

محمدظاهر

وثوقي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مسجد امام زين العابدين(ع)

5

11-12

102

محمد حسن

راشدي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

11

11-12

103

هادي

زين العابديني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

204

8-9

104

مرتضي

شريفي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

103

11-12

105

صادق

طهوري(نوروزی)

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

10-11

106

سيدطاهر

غفاري

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

200

8-9

107

غالب

الكعبي

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

203

11-12

108

سيدمحمدهادي

موسوي خراساني

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

206

9-10

109

حسن

ميرزايي خرمالو

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

302

11-12

110

حسن

اردمه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه ج 1

مدرس آيت الله تبريزي ره

209

8-9

111

حسن

اردمه

اصول(كفايه بخش1)

جديد

كفايه ج 1

مدرس آيت الله تبريزي ره

209

9-10

112

سيدمرتضي

احمدي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از اوامر

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

12

8-9

113

حسن

احمدي شاهرودی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از مقدمه واجب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

18

11-12

114

حسن

احمدي شاهرودی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه امام رضا (ع)

15

7-8

115

ذبيح ا...

اسماعيلي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از مفاهيم

مدرسه سعادت

1

10-11

116

منصورعلي

افضل نژاد

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

33

8-9

117

عبدالقادر

اكبري

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه واجب معلق و منجز

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

19

يك به غروب

118

محمدرضا

الهي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

28

10-11

119

علي اصغر

انصاري پور

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

1

10-11

120

محمد

باقري شاهرودي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه (امر بشي مقتضي نهي از ضد)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

21

8-9

121

جعفر

بستان

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از قطع

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

33

11-12

122

سید علاء

بوشهري

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

20

8-9

123

محمد

تعظيمي فر

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

10

8-9

124

حسن

جعفرزاده

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

5

7-8

125

رمضان

جوادي نژاد

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه فيضيه

4

دو به غروب

126

قادر

حيدري فسایی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)


11-12

127

علي

دري اصفهاني

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

40

10-11

128

امير

رحماني مياندهي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

9-10

129

مرتضی

رضایی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

4

9-10

130

اكبر

زراعتيان

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه امام صادق (ع)

3

7-8

131

هادي

سروش

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

21

8-9

132

تقي

شاه سنائي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه خاتم الاوصیاء

7

9-10

133

سيدمجتبي

شاهرودي(مرتضوي)

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

62

9-10

134

سيدحسين

شفيعي دارابي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه فيضيه

16

8-9

135

محمدحسن

شفيعي شاهرودي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

48

7-8

136

سيد جواد

شيخ الاسلام

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

16

9-10

137

رمضان

صالحي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از مقدمه واجب

مدرس آيت الله تبريزي ره

302

9-10

138

سيدابراهيم

صباغيان

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه فيضيه

208

دو به غروب

139

سيدعبدالمجيد

عسگري

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

32

9-10

140

علی

فرحانی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه ازمقدمه واجب

مدرسه فيضيه

حضرت

دو به غروب

141

سيدمحمدعلي

فقيهي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

27

9-10

142

عبدالمجيد

قائدي

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

30

10-11

143

حسین

قربانی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

21

9-10

144

حسین

قربانی

اصول(كفايه بخش2)

جديد

كفايه از ضد

مدرسه فيضيه

216

11-12

145

حسن