سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 93 - 92 > اساتید فقه، اصول، تفسیر و رجال پایه 8 
اساتید فقه، اصول، تفسیر و رجال پایه 8


اساتید فقه، اصول، تفسیر و رجال پایه 8ردیف

نام

نام خانوادگي

عنوان

طرح

محدوده

محل تدريس

حجره

ساعت

1

رضا

جامعي

اصول 1

*

رسائل

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

2

8-9

2

محمود

خادمي

اصول 1

*

رسائل

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

2

11-12

3

محمود

خادمي

اصول 1

*

رسائل

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

2

9-10

4

مجتبي

زارعي

اصول 1

*

حلقة ثالثة(برائت)

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

52

7-8

5

حسين

احمدي شاهرودي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

34

يك به غروب

6

توكل

اكبرنژاد

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

23

8-9

7

علي اكبر

تقي نتاج

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

13

دو به غروب

8

سيدعلي رضا

جعفري

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

7

9-10

9

محمدرضا

حريفي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرس آيت الله تبريزي ره

202

7-8

10

سيدمحمد

حسيني شيعي  تهراني

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

5

دو به غروب

11

سيدعبدالعظيم

حسيني ميانجي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

13

دو به غروب

12

حسين

خليلي جويباري

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

21

بعد مغرب

13

عبدالهادي

سيستاني

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

40

8-9

14

حسن

صادقی

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

3

7-8

15

سيدمحمدصادق

طباطبائي شيرازي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

25

10-11

16

علي

عزيزيان

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

10

بعد مغرب

17

اسماعيل

عفت پناه نهزمي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرس آيت الله تبريزي ره

306

9-10

18

حسين

فصيح نيا

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

آيه الله

يك به غروب

19

سیدمیرزاحسین

موسوي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

110

11-12

20

حسين

باقري شاهرودي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

11

10-11

21

مجتبي

سالم‌خويي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرس آيت الله تبريزي ره

304

9-10

22

مهدي

خداكرمي

اصول 1

قديم

المقصد الثالث في الشك

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

16

دو به غروب

23

علي

جعفري

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرس آيت الله تبريزي ره

204

7-8

24

ناصر

ابراهيمي

اصول 1

قديم

رسائل  برائت اشتغال

مدرس آيت الله احمدي فقيه

1

8-9

25

سيد احمد

مجيدي

اصول 1

قديم

سائل  برائت اشتغال

مدرسه فيضيه

31

بعد مغرب

26

رمضان

جوادي نژاد

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مدرسه امام صادق (ع)

شهيد

9-10

27

علی اصغر

ابراهیمی فر

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

19

10-11

28

محسن

احمدي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

62

10-11

29

محمدرضا

اعتمادي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل از شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

36

9-10

30

علي اكبر

امامي حجتي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

45

8-9

31

حسين

باقري شاهرودي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

68

9-10

32

جعفر

تبريزي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرس آيت الله تبريزي ره

208

9-10

33

سيدقاسم

حسيني

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

از شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

25

10-11

34

مصطفي

خرد

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مدرس آيت الله تبريزي ره

103

8-9

35

سيدعلي

خميني

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه فيضيه

215

9-10

36

محمدصادق

دسترنجي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه الهادي (ع)

3

8-9

37

مجيد

راسخي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

2

9-10

38

علی

سيبويه (صفاء)

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

9

7-8

39

حبيب ا...

شعباني موثقي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

17

10-11

40

سيدمهدي

شيرازي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه خاتم الاوصیاء

9

8-9

41

سيدعلي اصغر

صفويان

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

19

11-12

42

سيدعلي اصغر

علوي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

63

11-12

43

عبدا...

فتحی

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

6

9-10

44

احمد

مؤمن

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

60

8-9

45

رضا

محمدي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

10

8-9

46

مظفر

منصوري رضي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  تنبيهات شبهه محصوره

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

7

8-9

47

كمال الدين

نارنج

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل شبهه وجوبيه

مدرسه الهادي (ع)

4

8-9

48

غلامعباس

هاشمي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

6

11-12

49

اميررضا

هدائي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  از شبهه وجوبيه

مدرسه امام رضا (ع)

14

11-12

50

محمد تقي

پاشائي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

دوران امر بين متباينين

حسينيه آيت الله مرعشي ره


10-11

51

محمد رضا

اعتمادي

اصول 1(رسائل بخش 3)

جديد

رسائل  شبهه وجوبيه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

36

9-10

52

اسمعيل

ارشادخواه

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

31

يك به غروب

53

لطف ا...

اشراقي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه فيضيه

214

بعد مغرب

54

لطف ا...

اشراقي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه فيضيه

214

7-8

55

رحيم

بديعي خوزاني

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

4

دو به غروب

56

احمد(رضوان)

پروائي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

31

8-9

57

علي

پورمحمدي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

8-9

58

محمدمحسن

حاجي حيدري

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه سعادت

3

9-10

59

محمدمهدي

حرم پناهي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه فيضيه

26

9-10

60

سيدكمال

حسيني

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه فيضيه

41

8-9

61

سيدمير هاشم

حسيني

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

26

7-8

62

سيدحسين

حسيني نسب

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرس آيت الله تبريزي ره

211

9-10

63

نصرا...

حمیدی

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

23

9-10

64

عبدالحسین

زکی زاده

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

8

11-12

65

بهرام

ساجد پور

اصول 2

قديم

رسائل استصحاب

مدرسه امام رضا (ع)

15

9-10

66

حبيب ا...

شعباني موثقي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

26

8-9

67

محمد علي

ضيائي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

2

11-12

68

سیدمرتضی

طباطبائی

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

7-8

69

احمد

عربيان

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

42

11-12

70

محمد

عمومي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

15

7-8

71

قادر

غديري

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

شهرك مهديه مسجداميرالمؤمنين (ع)


يك به غروب

72

احمد

فربهي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه فيضيه

1

7-8

73

سیدحسين

مؤمني

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

17

8-9

74

محمد جواد

مجتهدي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

57

9-10

75

محمد

معروفي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه فيضيه

215

7-8

76

ابوالفضل

موسوي كوشكي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

38

10-11

77

مرتضي

واعظي کرهرودی

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

25

8-9

78

سيدجواد

ورعي راثي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

8-9

79

سيدمحمدتقي

مداح

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرس آيت الله تبريزي ره

200

9-10

80

سيدحسن

يونسي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرس آيت الله تبريزي ره

300

8-9

81

ناصر

ابراهيمي

اصول 2

قديم

رسائل  استصحاب

مدرس آيت الله احمدي فقيه

1

10-11

82

براتعلي

چگيني

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل   از خاتمه فيما يعتبر في العمل بااصل

مدرسه الهادي (ع)

3

10-11

83

نصرت ا...

عباسی

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل  از خاتمه فيما يعتبر العمل بالاصل

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

2

10-11

84

احمد

مؤمن

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل  از خاتمه (فيما يعتبر في العمل)

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

26

7-8

85

رضا

محققيان گورتاني

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل  از فيما يعتبر في العمل

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

21

8-9

86

محمد

معروفي

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل  از خاتمه فيما يعتبر في العمل

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

31

10-11

87

غلامرضا

مهدوي كرماني

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل  از خاتمه (فيما يعتبر في العمل)

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

16

9-10

88

میثم

یوسفی

اصول 2(رسائل بخش 4)

جديد

رسائل  از خاتمه فيما يعتبر في العمل بااصل

مدرسه الهادي (ع)

2

10-11

89

مهدي

اميدي نقلبري

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

7

10-11

90

محمد

تعظيمي فر

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  خاتمه استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

24

9-10

91

سيداحمد

حسيني متولي

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  شرائط عمل به استصحاب

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

29

7-8

92

محمد صادق

ربانی

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

20

10-11

93

سيدمحمدرضا

رهنمائي

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)2

17

9-10

94

عبدالمجيد

زهادت

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  تعادل و تراجيح

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

62

11-12

95

افشين

كياني

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب

مدرسه امام رضا (ع)

6

7-8

96

مهدی

لطفي خانقاه

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  از خاتمه

مدرسه امام صادق (ع)

شهيد

10-11

97

عليرضا

مقدم

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  استصحاب و تعادل و تراجيح

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

65

8-9

98

غلامعباس

هاشمي

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل  از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

6

11-12

99

سيدعلي اصغر

علوي

اصول 2(رسائل بخش 5)

جديد

رسائل از خاتمه شرائط العمل بالاستصحاب

مدرسه فيضيه

211

7-8

100

رضا

زارعي همداني

تفسير

*

سوره هاي رعد و يوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

64

7-8

101

مهدي

برناس

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

18

دو به غروب

102

سيد مبارك

هاشمي

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره


دو به غروب

103

ناصر

نيكخو اميري

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

26

دو به غروب

104

سيد محمد رضا

موسوي

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه الهادي (ع)


دو به غروب

105

عباس

اشجع

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

8-9

106

سيد تقي حسن

امامي

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

8

7-8

107

عبد الكريم

پاك نيا

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

47

11-12

108

مهدي

حقي

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره


دو به غروب

109

احمد

دهقان

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

29

دو به غروب

110

سيد محمد جواد

سبحاني

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه فيضيه

211

يك به غروب

111

علي

خادم زاده

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه فيضيه

جهار شنبه

يك به غروب

112

حسنعلي

خزائلي

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مسجد امام زين العابدين(ع)

شنبه و يكشنبه

11-12

113

محمد

حیدری

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه فيضيه

16

دو به غروب

114

سيدمحمد باقر

رضوي حائري

تفسير

*

سوره مباركه رعد ويوسف

مدرسه فيضيه

13

9-10

115

سیدمحمدباقر

رضوی کشمیری

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه سعادت

1

7-8

116

علي

زماني كسبي

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

40

11-12

117

محمد تقي

سهرابي

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

37

دو به غروب

118

مرتضي

شريفي اشكوري

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرس آيت الله تبريزي ره

102

11-12

119

صاحبعلي

محبي

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

49

11-12 زوج

120

نور ا..

مرتضائي

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مسجد آیت الله جوادی


7-8

121

ولي ا...

عيسي زاده

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

57

7-8

122

سيد محمد

فاطمی ابهري

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه عسگريين

شنبه و يكشنبه ودوشنبه

8-9

123

اسد ا...

شكريان

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

49

يك به غروب

124

سيد مرتضي

مرتضوي درچه

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه امام صادق (ع)

شهيد

3-4

125

رضوانعلي

مسيبي

تفسير

*

جوامع سوره رعد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

13

9-10

126

سيدمحمدرضا

موسوي

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه الهادي (ع)


دو به غروب

127

ناصر

نيكخو اميري

تفسير

*

جوامع س يوسف ورعد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

26

دو به غروب

128

جعفر

تبريزي

رجال

*

رجال

مدرس آيت الله تبريزي ره

400

يك به غروب

129

سيدحسين

تقوي دهاقاني

رجال

*

قواعد رجال

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

69

8-9

130

مهدي

چالمه

رجال

*

رجال

مدرسه فيضيه

22

يك به غروب

131

حيدرعلي

راشكي قلعه نو

رجال

*

رجال

مدرسه فيضيه

18

دو به غروب

132

علي

صفري كردخوردي

رجال

*

رجال

مدرسه فيضيه

8

دو به غروب

133

محمدمهدي

طوبائي

رجال

*

رجال

مدرس آيت الله تبريزي ره

204

4-5

134

احمد

آل كثير

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه امام رضا (ع)

7

9-10

135

حسن

برزگر

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه فيضيه

16

بعد مغرب

136

علي

پورمحمدي

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

9-10

137

جعفر

تبريزي

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين اذا تلف المبيع

مدرس آيت الله تبريزي ره

208

8-9

138

سيدعلاءالدين

حسيني اصطهباناتي

فقه 3

قديم

مكاسب

مدرسه فيضيه

18

9-10

139

سيدمحمد

حسيني شيعي  تهراني

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

5

يك به غروب

140

مهدی

درگاهی

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه فيضيه

19

7-8

141

محمد

شريفي اشكوري

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

حسينيه آيت الله مرعشي ره


4-5

142

محمدحسن

صافي

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

20

10-11

143

اكبر

صبرآميز

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

9

يك به غروب

144

اسماعيل

عفت پناه نهزمي

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرس آيت الله تبريزي ره

306

10-11

145

سيدقاسم

علي احمدي

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

4

7-8

146

سيدعبدالحسين

محدث  قمي زاده

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

7

يك به غروب

147

احمد

مرادخاني

فقه 3

قديم

مكاسب بيع شروط المتعاقدين

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

1

10-11

148

روح ا...

ملكيان

فقه 3