سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > درس‌نامه سطح عالی حوزه علمیه قم سال تحصیلی 93 - 92 > اساتید فقه، اصول، تفسیر و فلسفه پایه 7 
اساتید فقه، اصول، تفسیر و فلسفه پایه 7

اساتید فقه، اصول، تفسیر و فلسفه پایه 7


ردیف

نام

نام خانوادگي

عنوان

طرح

محدوده

محل تدريس

حجره

ساعت

1

سيدعلي

حسيني چاوشي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

53

8-9

2

حاتم

متقي اصل

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

13

8-9

3

صاحبعلی

محبی پروشی

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

 رسائل قطع و ظن 

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

24

يك به غروب

4

علي

ابراهيم زاده

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

42

9-10

5

غلامرضا

ابراهيمي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

65

10-11

6

ناصر

ابراهيمي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

4

10-11

7

ناصر

ابراهيمي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

4

11-12

8

حسين

احمدي كمشچه

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(1)

3

يك به غروب

9

محمدمهدي

ارگاني بهبهانی

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

37

11-12

10

سيدمصطفي

اسدي كاخكي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

10-11

11

محمدرضا

انصاري قمي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

18

7-8

12

محمد حسین

ایمانی

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

201

9-10

13

جمال

جانجان

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

9

دو به غروب

14

سيدمحسن

جلالي فرد

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

106

دو به غروب

15

سيداحمد

حسيني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

31

7-8

16

سيدعلي

حسيني چاوشي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

27

10-11

17

علی

خادم زاده

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

56

10-11

18

غلامرضا

خداگو

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

311

9-10

19

محمد حسن

دانش ( جلالت )

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

54

11-12

20

سيداحمد

رضواني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

63

8-9

21

سيدجلال

رضوي همداني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

6

دو به غروب

22

ابوالفضل

رهنما

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

30

دو به غروب

23

سيدهادي

روحاني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

100

9-10

24

محمدباقر

ساعي ور

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

12

يك به غروب

25

سيدمحسن

سعيدي گلپايگاني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

208

بعد مغرب

26

ابوالقاسم

سيفي كناري

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

66

11-12

27

حسن

شاه رجبيان

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل از ابتدا

مدرس آيت الله تبريزي ره

206

10-11

28

حسن

شكوري

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

22

يك به غروب

29

علي

شورگشتي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

3

11-12

30

علي

صابري تهراني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

2

10-11

31

حبيب ا...

صباحي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

65

11-12

32

سید محمد رضا

طالبیان

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

7

11-12

33

سید محمد رضا

طالبیان

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

7-8

34

سيدمحمد

طباطبائي پور

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

23

7-8

35

محمود

عزلت

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

111

9-10

36

محسن

عزیزی

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

16

8-9

37

عنایت

عطائي كوزاني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

1

10-11

38

عنایت

عطائي كوزاني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه دارالشفاء

نمازخانه

8-9

39

سيد محمد صادق

علم الهدي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

38

8-9

40

سيدعلي اصغر

علوي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

211

7-8

41

علی

فاضلی

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

18

8-9

42

سيدحسين

فاطمي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

208

يك به غروب

43

حسين

فصيح نيا

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه الهادي (ع)

2

8-9

44

سيدمحمدعلي

فقيهي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

16

يك به غروب

45

علی

قانعي اردكاني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه  آيت ا... لنگرودی ره(2)

2

8-9

46

جعفر

قبله

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

211

دو به غروب

47

رضا

كياني بيدگلي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

15

11-12

48

حسن

مهدوي دامغاني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

6

11-12

49

عليرضا

موسائي قلعه  عبدالشاهي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

104

يك به غروب

50

ابوالفضل

موسوي كوشكي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه موسی ابن جعفر(ع)

2

7-8

51

مهدي

هاشمي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه خاتم الاوصیاء

3

8-9

52

سيدمهدي

هاشمي نصرآبادي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

71

11-12

53

محمدظاهر

وثوقي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مسجد امام زين العابدين(ع)

4

7-8

54

مهدي

يعقوبي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

25

يك به غروب

55

عباس

بادله طارسي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  از ابتداء

مدرسه امام صادق (ع)

شهيد

11-12

56

ابوالفضل

موسوي كوشكي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

3

9-10

57

محمدتقي

عبادي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

104

8-8:30

58

افراسياب

عباسي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

209

11-12

59

عبدالله

عليزاده

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

301

9-10

60

سيدمحمدهادي

موسوي خراساني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

اتاق اداري

8-9

61

محمد

نيكنام‌ اميني

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

205

7-8

62

محمد

اصغر پور

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

208

8-9

63

اسدا..

محمدي نيا

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مرقد زكريا بن آدم

 

8-9

64

لطف ا...

اشراقي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه فيضيه

214

7-8

65

مهدي

شهبازي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

105

7-8

66

مهدي

يعقوبي

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرسه امام رضا (ع)

7

4-5

67

احمد

ديناروند

اصول (رسائل بخش 1)

جديد

رسائل  قطع و ظن

مدرس آيت الله تبريزي ره

203

8-9

68

حبيب ا...

احمدي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  اجماع

**

 

 

69

عباس

جعفري

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  اجماع

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

26

8-9

70

كريم

آراد

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مدرسه موسی ابن جعفر(ع)

2

4-5

71

حجت ا...

اردشيري لردجاني

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرسه فيضيه

110

بعد مغرب

72

علی اوسط

باقری

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

14

7-8

73

سيدمحمد باقر

رضوي حائري

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرسه فيضيه

13

9-10

74

سيد حسين

رجائي موسوي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

21

7-8

75

بهرام

ساجد پور

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

ادله مجوزون

مدرسه امام رضا (ع)

12

8-9

76

حميد رضا

شاهوردي( مهدوی)

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

17

يك به غروب

77

سید محمد رضا

طالبیان

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

32

8-9

78

صادق

طهوري(نوروزی)

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  خبر واحد

مدرسه فيضيه

23

11-12

79

رضا

فروغی

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مرکز آموزشی تحقیقاتی جوادالائمه(ع)

1

7-8

80

هادي

قشقاوي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مدرسه امام صادق (ع)

شهيد

8-9

81

سيدمحمد

مرتضوي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

  ادله حجيت خبر واحد

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

19

7-8

82

مجتبي

مسعودي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرسه فيضيه

آيه الله

11-12

83

حسن

مهدوي دامغاني

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

ادله مجوزون

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

12

10-11

84

سيدمهدي

موسوي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرس آيت الله تبريزي ره

105

7-8

85

سید محمد کاظم

موسوی نسب

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

33

9-10

86

سيدکمال

نوشادي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مثبتين خبر واحد

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

10

7-8

87

سيدحسين

هاشمي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مؤسسه پژوهشي امام خميني (ره)

6

10-11

88

غلامعباس

هاشمي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرسه فيضيه

9

10-11

89

سيدمحمد

واعظ موسوي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

59

7-8

90

سيدتقی

امامي

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

53

9-10

91

داوود

شمس

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  ادله مجوزون

مدرس آيت الله تبريزي ره

200

دو به غروب

92

سيد جواد

شيخ الاسلام

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل  از ادله مجوزون

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

11

10-11

93

محمد حسين

ايماني

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

رسائل خبر واحد

مدرس آيت الله تبريزي ره

201

9-10

94

صادق

طهوري(نوروزی)

اصول (رسائل بخش 2)

جديد

  ادله حجيت خبر واحد

مدرسه فيضيه

23

11-12

95

غلامعباس

هاشمي

اصول (رسائل بخش 2)

گ

رسائل  از ادله مجوزون

مدرسه فيضيه

9

10-11

96

غلامعباس

هاشمي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه فيضيه

9

10-11

97

حسن

برزگر

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه فيضيه

16

پنچشنبه 2 ساعت

98

غلامرضا

ابراهيمي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

51

11-12

99

مهدي

برناس

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

18

دو به غروب

100

عظيم

بامري

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مسجد امام زين العابدين(ع)

 

11-12

101

سيد حسين

حسيني پناه

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه الهادي (ع)

 

11-12

102

سيد جواد

حسيني تربتي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

44

8-9

103

ماشا الله

حشمتي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

40

دو به غروب

104

مهدي

حقي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

 

دو به غروب

105

سيد عبدالحميد

شريفي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مسجد امام زين العابدين(ع)

2

دو به غروب

106

اسدا..

شكريان

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

49

يك به غروب

107

صادق

طهوري(نوروزی)

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه فيضيه

19

11-12

108

داوود

عباسي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه امام صادق (ع) چهار مردان

 

 

109

مهدي

عليزاده

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه فيضيه

6

يك به غروب

110

محمد

فلاحي قمي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

55

11-12

111

احمد

كردي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه امام صادق (ع) نيروگاه

 

16-17

112

علي

محامد يزدي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه فيضيه

34

8-10 پنچشنبه

113

سيد مهدي

محمدي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

دو به غروب

114

علي اصغر

مرادي افراپلي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

11-12

115

سيد محمد

مرتضوي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

19

8-9

116

محسن

مهدوي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

28

دو به غروب

117

رضا

بهرامي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه سعادت

 

بعد از ظهر

118

عباس

بادله طارسي

تفسير

*

سوره مباركه توبه

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

35

دو به غروب

119

علی

خادم زاده

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

60

11-12

120

محمد حسن

دانش ( جلالت )

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

45

7-8

121

سيدمحمدجواد

سبحاني

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه فيضيه

211

يك به غروب

122

احمد

كردي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه امام صادق (ع)

شهيد

دو به غروب

123

عباس

اشجع

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

8-9

124

سيدعبد الحكيم

مدقق

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

27

11-12

125

محسن

مهدوي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

28

دو به غروب

126

ابوالفضل

قاسمي

تفسير

*

جوامع س توبة

 

7

يك به غروب

127

عباسعلي

قضائي

تفسير

*

جوامع س توبة

مسجد حضرت زهرا(س) پرديسان

 

يك به غروب

128

سيدمهدي

محمدي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

32

دو به غروب

129

علي‌اصغر

مرادي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

50

11-12

130

سيدمحمد

مرتضوي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله بروجردي ره (خان)

19

8-9

131

محسن

مهدوي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

28

دو به غروب

132

غلامعباس

هاشمي

تفسير

*

جوامع س توبة

مدرسه فيضيه

9

10-11

133

سيدمحمدرضا

محمودي جزه‌اي

فقه 1 (مكاسب بخش1)

جديد

مكاسب محرمه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

61

10-11

134

احمد

خوانساري

فقه 1 (مكاسب بخش1)

جديد

مكاسب محرمه الكذب

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

28

11-12

135

علي

ابراهيم زاده

فقه 1 (مكاسب بخش1)

جديد

مكاسب محرمه از ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

65

7-8

136

ناصر

ابراهيمي

فقه 1 (مكاسب بخش1)

جديد

مكاسب محرمه ابتدا

مدرس آيت ا... احمدي فقيه (ره)

4

8-9

137

اسماعيل

احمدي منش

فقه 1 (مكاسب بخش1)

جديد

مكاسب محرمه ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره

43

7-8

138

محمدمهدي

ارگاني بهبهانی

فقه 1 (مكاسب بخش1)

جديد

مكاسب محرمه ابتدا

مدرسه آيت الله گلپايگاني ره