سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزهسامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, *به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً. صفحه اصلی > اطلاعیه ها > معاونت آموزش حوزه علمیه استان قم > لیست اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم  
لیست اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم


لیست کامل اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پایه های 10-7 در سال تحصیلی 93-92

 

لیست اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پایه 7 در سال تحصیلی 93-92

ردیف

              نام

نام خانوادگی

موضوع درس

ماده درسی

محل/شعبه

حجره

ساعت

توضیحات

        1   

غلامرضا

ابراهیمی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

12-11

51

 

        2   

عباس

اشجع

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

50

9-8

 

        3   

عباس

بادله

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

35

2 به غروب

 

        4   

عظیم

بامری

تفسیر

7

مسجد امام زین العابدین(ع)

 

12-11

 

        5   

حسن

برزگر

تفسیر

7

فیضیه

61

 

پنجشنبه 2 ساعت

        6   

رضا

بهرامی

تفسیر

7

مدرسه سعادت

 

بعد از ظهر

شنبه ، یکشنبه ،دوشنبه

        7   

سید حسین

حسینی پناه

تفسیر

                 7

مدرسه الهادی

 

12-11

 

        8   

سید جواد

حسینی تربتی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

9-8

44

2،3،4

        9   

ماشاء اله

حشمتی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

40

2 به غروب

 

    10   

مهدی

حقی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

 

2 به غروب

 

    11   

علی

خادم زاده

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

60

12-11

چهارشنبه

    12   

سید محمد جواد

سبحانی

تفسیر

7

فیضیه

211

1 به غروب

 

    13   

سید عبدالحمید

شریفی

تفسیر

7

مسجد امام زین العابدین(ع)

2

2 به غروب

سه روز

    14   

اسداله

شکریان

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

49

1 به غروب

هر روز

    15   

صادق

طهوری

تفسیر

7

فیضیه

19

12-11

 

    16   

داود

عباسی

تفسیر

7

مدرسه امام صادق(ع) چهارمردان

 

 

 

    17   

مهدی

علیزاده

تفسیر

7

فیضیه

6

1 به غروب

 

    18   

محمد

فلاحی قمی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

55

12-11

هر روز

    19   

ابوالفضل

قاسمی

تفسیر

7

 

7

1 به غروب

 

    20   

عباسعلی

قضائی

تفسیر

7

مسجد حضرت زهرا (س) پردیسان

 

1 به غروب

 

    21   

احمد

کردی

تفسیر

7

مدرسه امام صادق (ع)نیروگاه

 

17-16

 

    22   

حاتم

متقی اصل

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

55

12-11

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه

    23   

علی

محامد یزدی

تفسیر

7

فیضیه

34

10-8

پنجشنبه دو ساعت

    24   

سید مهدی

محمدی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

32

2 به غروب

هر روز

    25   

رحیم

محمدی ایلامی

تفسیر

7

 

 

 

 

    26   

سید عبد الحکیم

مدقق

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

27

12-11

 

    27   

علی اصغر

مرادی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

50

12-11

4،5

    28   

سید محمد

مرتضوی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

19

9-8

3،4،5

    29   

محسن

مهدوی

تفسیر

7

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

28

2 به غروب

 

    30   

غلامعباس

هاشمی

تفسیر

7

فیضیه

9

11-10

 

 

 

لیست اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پایه 8 در سال تحصیلی 93-92

ردیف

              نام

نام خانوادگی

موضوع درس

ماده درسی

محل/شعبه

حجره

ساعت

توضیحات

        1   

عباس

اشجع

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

50

9-8

 

        2   

سید تقی حسن

امامی

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

8

8-7

 

        3   

عبدالکریم

پاک نیا

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

47

12-11

فرد

        4   

مهدی

حقی

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

 

2 به غروب

 

        5   

محمد

حیدری

تفسیر

8

فیضیه

16

2 به غروب

هر روز

        6   

علی

خادم زاده

تفسیر

8

فیضیه

 

1 به غروب

چهارشنبه

        7   

حسنعلی

خزائلی

تفسیر

8

مسجد امام زین العابدین(ع)

 

12-11

شنبه  و یکشنبه

        8   

احمد

دهقان

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

29

2 به غروب

زوج

        9   

سید محمد باقر

رضوی حائری

تفسیر

8

فیضیه

13

10-9

چهار شنبه و پنجشنبه

    10   

رضا

زارعی همدانی

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

64

8-7

هر روز

    11   

سید محمد جواد

سبحانی

تفسیر

8

فیضیه

211

1 به غروب

 

    12   

محمد تقی

سهرابی فرد

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

37

2 به غروب

 

    13   

مرتضی

شریفی

تفسیر

8

آیة اله تبریزی

102

12-11

 

    14   

اسداله

شکریان

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

49

1 به غروب

هر روز

    15   

ولی اله

عیسی زاده

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

57

8-7

هر روز

    16   

سید محمد

فاطمی ابهری

تفسیر

8

مدرسه عسکریین

 

9-8

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه

    17   

صاحبعلی

محبی

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

49

12-11

زوج

    18   

نوراله

مرتضائی

تفسیر

8

مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی

 

8-7

 

    19   

سید مرتضی

مرتضوی

تفسیر

8

مدرسه امام صادق (ع)نیروگاه

 

16-15

 

    20   

سید محمد رضا

موسوی

تفسیر

8

مدرسه الهادی

 

2 به غروب

 

    21   

ناصر

نیکخو امیری

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

26

2 به غروب

 

    22   

سید مبارک

هاشمی

تفسیر

8

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

 

2 به غروب

 

 


لیست اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پایه 9 در سال تحصیلی 93-92

ردیف

              نام

نام خانوادگی

موضوع درس

ماده درسی

محل/شعبه

حجره

ساعت

توضیحات

        1   

محمد محسن

حاجی حیدری

تفسیر

9

مدرسه سعادت

2

10-9

 

        2   

محسن

حسن زاده لیلا کوهی

تفسیر

9

 

10-9

 

 

        3   

محمد علی

خزائلی

تفسیر

9

دارالشفاء

1

12-11

3،4

        4   

حسنعلی

خزائلی

تفسیر

9

مسجد امام زین العابدین(ع)

 

12-11

شنبه  و یکشنبه

        5   

سید مهدی

دریاباری

تفسیر

9

فیضیه

امام

11-9

پنجشنبه دو ساعت

        6   

عزیز اله

زارع

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

12-11

29

2،3،4

        7   

علی

زمانی کسبی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

40

12-11

هر روز

        8   

حسین

شاکری فر

تفسیر

9

فیضیه

124

2 به غروب

 

        9   

حسن

صادقی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

69

12-11

 

    10   

ابوالقاسم

صلواتی

تفسیر

9

مدرسه آیة الله العظمی تبریزی (ره)

 

12-11

 

    11   

ابوالحسن

طیبی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

35

8-7

4،5

    12   

هادی

عباسی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

32

12-11

زوج

    13   

ولی اله

عیسی زاده

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

57

8-7

هر روز

    14   

رسول

فلاحتی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

16

2 به غروب

2،3،4

    15   

محمود

قلی پور

تفسیر

9

مدرسه سعادت

 

 

 

    16   

سید عبدالحسین

محدث

تفسیر

9

مدرسه الامام المهدی(صفائیه)

 

10-9

هر روز

    17   

رضا

محققیان

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

 

 

 

    18   

سید علی اکبر

مدنی گلپایگانی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

10

8-7

شنبه ، دوشنبه

    19   

رضوانعلی

مسیبی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

15

8-9

 

    20   

عباسعلی

مقدم

تفسیر

9

دارالشفاء

5

12-11

 

    21   

سید حسین

موسوی واسعی

تفسیر

9

دار الشفاء

نمازخانه

11-12

 

    22   

محمد عظیم

ناصری

تفسیر

9

فیضیه

8

بعد مغرب

 

    23   

خلیل

نظری

تفسیر

9

فیضیه

214

1 به غروب

 

    24   

علی

نوآبادی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

 

1 به غروب

 

    25   

سید قوام الدین

هاشمی

تفسیر

9

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

48

2 به غروب

 

    26   

محمد رضا

الهی

تفسیر

9

 

28

11-10

چهارشنبه

 

لیست اسامی اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در پایه 10 در سال تحصیلی 93-92

ردیف

              نام

نام خانوادگی

موضوع درس

ماده درسی

محل/شعبه

حجره

ساعت

توضیحات

        1   

محمد حسین

احمدی فقیه یزدی

تفسیر

10

دفتر معظم له

 

8-7

خ معلم ،جنب بیت امام (ره)موسسه ولی عصر (عج)

        2   

علیرضا

اکبر پناهی(مقدم)

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

34

11-10

هروز

        3   

جعفر

بچاری

تفسیر

10

فیضیه،مدرسه جانبازان

مجمع نمایندگان

12-11

هر روز

        4   

محمد

توکلی

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

31

12-11

هر روز

        5   

سید محمد

حسین پور

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

4

9-8

3،4،5

        6   

سید تقی

رضائی جواهریان

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

9

1 به غروب

سه شنبه و چهار شنبه

        7   

علی

زمانی کسبی

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

40

12-11

هر روز

        8   

رمضان

صالحی

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

15

8-7

 

        9   

داود

عباسی

تفسیر

10

مدرسه امام صادق(ع) چهارمردان

 

 

 

    10   

محمد مهدی

عباسی

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

46

12-11

 

    11   

سید احمد

فاطمی

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی گلپایگانی(ره)

5

12-11

2،3،4

    12   

علیرضا

فلاحت منش

تفسیر

10

مسجد آیت الله العظمی جوادی آملی

 

1 به غروب

زوج

    13   

سید صادق

محمدی

تفسیر

10

مدرسه آیة ا... العظمی بروجردی(ره)

4


پنجشنبه ها دو ساعت

    14   

عباسعلی

مقدم

تفسیر

10

دارالشفاء

5

12-11

 

    15   

سید ستار

مومنی

تفسیر

10

فیضیه

23

بعد مغرب

هر روز

    16   

عباس

نکونام

تفسیر

10

فیضیه

35

11-10