سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > منابع آزمون تخصصی سطح 2 و 3 > منابع عمومی و تخصصی آزمون سطح 3 رشته های تخصصی 
منابع عمومی و تخصصی آزمون سطح 3 رشته های تخصصی

 

منابع عمومی آزمون رشته های تخصصی سطح3

ردیف

عنوان درس

نام کتاب

محدوده آزمون

مؤلف

ضريب

تستی

تشریحی

1

اصول

کفایه الاصول

از اول کفایه تا اول نواهی

آخوند خراسانی(ره)

1

10

-

2

فقه

مکاسب

از اول بیع تا القول فی ماهیه العیب

شیخ مرتضی  انصاری (ره)

1

10

-

 

منابع تخصصی آزمون رشته های تخصصی سطح3

ردیف

رشته  تخصصی

عنوان درس

نام کتاب

محدوده آزمون

مؤلف

ضريب

تستی

تشریحی

1

اخلاق اسلامی

تفسیر

تفسیر المیزان 

سوره بقره از آیه 130 تا 157

علامه طباطبایی (ره)

1

20

-

اخلاق 

حقایق 

باب ثالث از مقاله اولی در معرفت نفس - مقاله ثانیه فی مساوی الاخلاق و تهذیبها - مقاله رابعه - مقاله سادسه

فیض کاشانی

3

20

-

کلام

تلخيص الالهيات

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

2

20

-

هوش

-

-

-

2

20

-

2

امامت

کلام

الارشاد

کل کتاب

شیخ مفید

2

20

-

کلام

الامامه

کل کتاب

آیت ا... میلانی

3

20

-

کلام

الغدیر

جلد3 ( قسمت الکتب المزوره) 

علامه امینی

2

20

-

کلام

منهاج الکرامه

کل کتاب

علامه حلی (ره)

2

20

-

3

تاریخ اهل بیت(ع)

تاریخ

الجمل

کل کتاب

شیخ مفید

2

15

-

تاریخ

تاریخ اسلام از منظر قرآن

کل کتاب

یعقوب جعفری

3

25

-

تاریخ

تاریخ سیاسی اسلام

(جلد 1 و 2)

رسول جعفریان

3

25

-

تاریخ

حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع)

کل کتاب

رسول جعفریان

3

15

-

4

تاريخ تشيع

تاریخ

الجمل

کل کتاب

شیخ مفید

2

15

-

تاریخ

تاریخ اسلام از منظر قرآن

کل کتاب

یعقوب جعفری

3

25

-

تاریخ

تاریخ سیاسی اسلام

(جلد 1 و 2)

رسول جعفریان

4

25

-

تاریخ

دولت عباسیان (نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

کل کتاب 

سهیل طقوش(ترجمه جودکی)

3

15

-

5

تبلیغ با گرایش حج

کلام

گزیده عقاید شیعه

 

آیت الله سبحانی

3

20

-

تاریخ

آشنایی با تاریخ اسلام

جلد 1 و2

سید علی میر شریفی

2

15

-

اطلاعات عمومی

اطلاعات سیاسی و اجتماعی - قانون اساسی

کل کتاب

جواد منصوری

2

10

-

فقه

درسنامه مناسک حج

کل کتاب

محمد حسین فلاح زاده

3

15

-

تفسیر

درسنامه تفسیر آیات حج

کل کتاب

فاکر میبدی

2

20

 

6

تبلیغ

اطلاعات عمومی

-

-

-

2

10

-

تفسیر

تفسیر المیزان

سوره انعام

علامه طباطبایی(ره)

2

20

-

خطابه

روش سخنرانی

 کل کتاب

ملانوری

2

20

-

کلام

کلام

جلد 1 و2

سعیدی مهر

2

20

-

7

تفسیر و علوم قرآن

ادبیات عرب

تجزیه و ترکیب 

جزء 30 قرآن(اعراب القرآن ج10 از صفحه 348 تا آخر کتاب)

محی­الدین درویش

2

20

-

تفسیر

مجمع البیان 

جزء 30 قرآن

طبرسی

2

20

-

کلام

تلخیص التمهید 

جلد 1

آیت ا... معرفت

2

20

-

8

حقوق و قضاي اسلامي- گرايش حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق

آيين دادرسي كيفري

کتابهای آیين دادرسي كيفري-قانون آیین دادرسی کیفری

-

2

15

-

حقوق

حقوق جزاي اختصاصي

کتابهای حقوق جزاي اختصاصي-قانون مجازات اسلامی 

-

3

15

-

حقوق

حقوق جزاي عمومي

کتابهای حقوق جزاي عمومی- قانون مجازات اسلامی

-

3

15

-

حقوق

قواعد فقه جزايي 

جلد 4

دکتر محقق داماد

2

10

-

حقوق

مباني تكمله المنهاج

( دوجلد قضایی و جزایی)

آیت ا... خویی(ره)

3

15

-

حقوق

متون حقوقي به زبان انگليسي

law texts- law madesimple(triminal)

-

2

10

-

9

حقوق و قضاي اسلامي- گرايش حقوق خصوصي

حقوق

آئين دادرسي مدني

کتابهای­آیین­دادرسی­مدنی- قانون­آئين­دادرسي­مدنی

-

2

15

-

حقوق

حقوق تجارت

کتابهای حقوق تجارت- قانون تجارت

-

3

15

-

حقوق

حقوق مدني

کتابهای حقوق مدني+قانون مدنی

-

3

15

-

حقوق

قواعد فقه مدني

جلد 1 و 2

دکتر محقق داماد

2

10

-

حقوق

متون حقوقي به زبان انگليسي

law texts- law madesimple(contract)

-

2

10

-

فقه

تفصيل الشريعه 

نكاح -طلاق -ارث

آیت ا... فاضل لنکرانی(ره)

3

15

-

10

مدرسی ادبیات عربی

ادبیات عرب

تجزیه و ترکیب 

جزء 30قرآن کریم

-

2

20

-

ادبیات عرب

مغنی الادیب

کل کتاب

ابن هشام

2

20

5

معانی بیان

جواهرالبلاغه

کل کتاب

احمد الهاشمی

2

20

-

11

مدرسی علوم عقلی

فلسفه

نهایه الحکمه 

مرحله 1-2-3

علامه طباطبایی(ره)

2

20

-

کلام

تلخيص الالهيات

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

2

20

-

منطق

المنطق

کل کتاب

مرحوم مظفر(ره)

2

20

5

12

مدرسی فقه و اصول

اصول

کفایه

(به جز محدوده پایه 10)

شیخ انصاری(ره)

2

20

5

رجال

كليات في علم الرجال

کل کتاب

آیت ا... سبحانی

2

20

-

فقه

مکاسب 

(به جز محدوده پایه 10)

شیخ انصاری(ره)

2

20

-

13

شيعه شناسي

تاریخ

سرزمین اسلام

(جغرافیای کشورهای اسلامی)بخش کلیات

گلی زواره­ای

2

20

-

تاریخ

سیره پیشوایان

کل کتاب

مهدی پیشوایی

2

20

-

کلام

کشف المراد

توحید (اثبات ذات و صفات الهی) امامت

علامه حلی(ره)

3

20

-

14

علوم حديث

حديث

تاریخ حدیث شیعه1(عصر حضور)

کل کتاب

سیدمحمدکاظم طباطبائی- انتشارات سمت و دارالحدیث

2

20

-

حديث

دانش حدیث

کل کتاب به غیر از تاریخ حدیث

جمعی از اساتید(نشر جمال)

2

40

-

حديث

قسمتهای منتخب از کتاب الکافی به همراه شرح احادیث از کتاب مرآه العقول

جزوه منتخب مرکز تخصصی علوم حدیث

مرکز تخصصی علوم حدیث

2

20

-

15

فلسفه اسلامی

فلسفه

تاریخ فلسفه

(از درس یک تا دهم) آموزش فلسفه

آیت ا... مصباح یزدی

2

10

-

فلسفه

نهایه الحکمه

از اول کتاب تا پایان مرحله هفتم

علامه طباطبایی(ره)

2

15

-

فلسفه

معرفت شناسی 

(از درس 11 الی 20) آموزش فلسفه

آیت ا... مصباح یزدی

2

10

-

منطق

المنطق

کل کتاب

مرحوم مظفر(ره)

2

15

-

16

كلام اسلامي با گرایش تطبیقی

فلسفه

بدايه الحكمه

کل کتاب

علامه طباطبایی(ره)

2

10

3

کلام

در آمدي بر علم كلام

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

2

10

-

کلام

محاضرات في الالهيات

کل کتاب

آیت ا... سبحانی

2

10

3

منطق

المنطق

کل کتاب

مرحوم مظفر(ره)

2

10

3

17

كلام اسلامي با گرایش وهابیت

فلسفه

بدايه الحكمه

کل کتاب

علامه طباطبایی(ره)

2

10

3

کلام

محاضرات في الالهيات

کل کتاب

آیت ا... سبحانی

2

10

3

کلام

وهابیت و کارنامه عملی

کل کتاب

آیت ا... سبحانی

2

10

-

منطق

المنطق

کل کتاب

مرحوم مظفر(ره)

2

10

3

18

مذاهب اسلامي

فقه

مسائل فقهيه

کل کتاب

آیت ا... شرف الدین

2

20

-

فلسفه

نهايه الحكمه 

پایه 9

علامه طباطبایی(ره)

2

20

-

کلام

تلخيص الالهيات

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

2

20

-

کلام

در آمدي بر علم كلام

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

2

20

-

19

مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

تفسیر

تفسیر المیزان 

جلد 1

علامه طباطبایی (ره)

2

-

4

زبان انگلیسی

زبان تخصصی

ترجمه انگلیسی شیعه در اسلام(کل کتاب)-Shia Islam

علامه طباطبایی (ره)- مترجم سیدحسین نصر

2

-

4

زبان انگلیسی

زبان عمومی

interchange- جلد 3

-

3

20

-

فلسفه

نهايه الحكمه

جلد 1

علامه طباطبایی (ره)

2

-

4

کلام

تلخيص محاضرات فی الالهيات

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

3

-

4

20

مطالعات اسلامی به زبان اسپانیایی

تفسیر

تفسیر المیزان 

جلد 1

علامه طباطبایی (ره)

2

-

4

زبان اسپانیایی

زبان تخصصی

Descubrindo el Islam Shiah(کل کتاب)

ترجمه اسپانیایی شناخت شیعه حجت الاسلام دکتر شمالی

2

-

4

زبان اسپانیایی

زبان عمومی

کتاب 2- Espanyol en directo

3

20

-

فلسفه

نهايه الحكمه

جلد 1

علامه طباطبایی (ره)

2

-

4

کلام

تلخيص محاضرات فی الالهيات

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

3

-

4

21

کلام اسلامی با گرایش مهدويت

تاریخ

دادگستر جهان

کل کتاب

آيت ا... اميني

2

25

-

کلام

بدايه المعارف

جلد 2- الفصل الثالث، از ابتدا تا ص 185

آيت ا... خرازي

2

25

-

کلام

تلخيص الالهيات

کل کتاب

ربانی گلپایگانی

2

30

-

22

نهج البلاغه

کلام

آيات ولايت در قرآن

(فصل سوم)

آیت ا...  مکارم شیرازی

2

10

-

کلام

فروغ ولايت

کل کتاب

آیت ا... سبحانی

2

20

-

نهج البلاغه

برگزیده موضوعی نهج البلاغه

(فصل 6 تا 9 ادبیات و مفاهیم)

آیت ا...  دین پرور

2

20

-

نهج البلاغه

سیری در نهج البلاغه

کل کتاب

شهید مطهری

2

10

-

نهج البلاغه

نهج البلاغه و گرد آورنده آن

(چهار بخش)

انتشارات نهج البلاغه

2

20

-