سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > شرایط امتحانات نیمسال اول 92-91 سطوح عالی 
شرایط امتحانات نیمسال اول 92-91 سطوح عالی
قابل توجه طلاب و محصلين محترم سطوح عالي مدیریت حوزه علميه استان قم
 

تمديد مهلت ثبت نام امتحانات نيمسال اول سطوح عالي در سال تحصيلي 92-91  


 

 

تذكرات مربوط به شركت در امتحانات نيمسال اول سطوح عالي در سال تحصيلي 92-91 همراه با زمان ثبت‌نام، برنامه و محدوده امتحاني به ‌شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

مهلت ثبت نام امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 سطوح عالي حوزه علميه قم تا 91/11/20 تمديد شد.

1-‌ قبل از ثبت‌نام؛ موارد ذيل و ضوابط و شرايط مندرج در سايت را بطور دقيق مطالعه و در هنگام انتخاب دروس امتحاني دقت لازم را معمول نماييد.

* در هنگام ثبت‌نام به نكات مندرج در برنامه نرم افزار مربوط به مراحل ثبت‌نام از قبيل انتخاب استاد، مكان تحصيل، نوع طرح(قديم و جديد)، ساعت، تاريخ و مكان امتحان و... توجه نموده تا در ثبت حضور و غياب و نيز اعلام نمره با مشكل مواجه نگرديد.

2. كليه طلاب محترم سطوح عالي داراي كد محل تحصيل 529 و530 اعم از آزاد، مراكزحوزوي و مؤسسات و... لازم است جهت ثبت‌نام و شركت در امتحانات از طريق سايت معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه به آدرس:  www.howzeh-qom.com  اقدام نمايند.

* طلاب محترم مدرسه علميه جانبازان و سفيران هدايت قم جهت ثبت‌نام به مدرسه محل تحصيل خود مراجعه نمايند.

3. ثبت‌نام از تاريخ 91/11/07 لغايت 91/11/20 انجام خواهد شد، لذا داوطلبان محترم نسبت به ثبت‌نام خود در مهلت تعيين شده در اسرع وقت اقدام نمايند و دیگر این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

* درصورت ثبت‌نام و عدم شركت در امتحان، آن درس به منزله مردودي محسوب شده و چنانچه غيبت غيرموجه باشد مجاز به ثبت‌نام نيمسال اول آن درس در امتحانات نيمسال دوم نخواهيد بود و فقط مي‌توانيد در امتحان شهريور ماه شركت نماييد.

* پس از گذشت تاريخ ثبت‌نام و انصراف، به هيچ وجه ثبت‌نام مجدد و نيز تغيير درس مقدور نخواهد بود.

*‌ برنامه امتحانی و محدوده امتحاني مطابق طرح ساماندهي (قديم و جديد) به پيوست مي‌باشد.

4- طلاب محترمي‌كه در آموزش غيرحضوري ثبت‌نام نموده و نيز افراد واجد شرايط تبصره ماده 10 مجاز به ثبت‌نام در اين امتحان نمي‌باشند .

*‌ طلاب شركت كننده در آموزش غيرحضوري، چنانچه پرونده آنان فعال نباشد، پس از انصراف و تسويه حساب مي‌توانند ثبت‌نام نمايند.

5.شرايط جبران كسر نمره و معدل:

الف) معدل سطح كمتر از 14 باشد.

* افرادي كه كسر نمره معدل آنان به ‌نحوي ‌است كه نياز به جبران بيش از 4 نمره دارند، لازم است به ‌ازاء هر 4 نمره يك درس را جهت امتحان انتخاب نمايند.

ب ) نمره درس انتخابي جهت امتحان، كمتر از 14 باشد.

ج ) در امتحان شفاهي پايه‌هاي مربوط به هرسطح قبول شده باشند.

*‌ محدوده امتحاني جبران كسر نمره و معدل طبق محدوده طرح ساماندهي قديم مي‌باشد.

6. افرادي كه داراي بيش از يك درس اصلي ويك جنبي و يا دو درس جنبي از پايه‌هاي قبل مي‌باشند، مجاز به ثبت‌نام در پايه بالاتر نمي‌باشند، در صورت انتخاب و يا شركت در امتحان به نمره آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7. باتوجه به مكانهاي برگزاري امتحانات، حتي الامكان نزديك‌ترين مكان به محل سكونت خود را با دقت انتخاب نموده و پس از ثبت‌نام به‌هيچ وجه امكان جابجايي مقدور نمي‌باشد.

الف) حسينيه شهداي قم: واقع در بلوار پانزده خرداد - جنب امامزاده شاه سيد علي(ع).

ب) موسسه امام خميني (ره): واقع در بلوار جمهوري - جنب مدرسه معصوميه (س).

ج) مسجد خاتم الانبياء (ص): واقع در شهرك پرديسان –خيابان انديشه - جنب مجتمع مسكوني شهيد مدني(ره).

8. جهت شركت در امتحانات ارائه كارت ورود به جلسه الزامي‌است. لذا كارت ورود به جلسه را پس از ثبت‌نام و اصلاحات لازم، بلافاصله از سايت معاونت آموزش پرينت نموده و به همراه داشته باشيد.

*در حفظ و نگهداري كارت ورود به جلسه سعي نموده و از تازدگي  قسمت باركد آن خوداري نماييد.

* به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر الزامي‌ مي‌باشد.

9.  نتيجه امتحانات متعاقباً پس از اتمام برگزاري امتحانات از طريق سايت معاونت آموزش اعلام خواهد شد.

10. اعتراض به نتيجه امتحانات، فقط از طريق سايت معاونت آموزش مي‌باشد. لذا از مراجعه حضوري خودداري نماييد.

* نمره قابل اعتراض: افرادي كه حداقل نمره قبولي آنان 12 مي‌باشد بين 9 تا 14 و افرادي كه حداقل نمره قبولي آنان 16 مي‌باشد بين 9 تا 16 مي‌باشد.

*باتوجه به ضوابط، نمره بازنگري شده درتصحيح دوم ملاك عمل خواهد بود، لذا در ثبت اعتراض دقت فرماييد كه پس از اتمام زمان اعتراض،  انصراف از اعتراض ممكن نخواهد بود.

11. نمرات پس از بررسي اعتراضات و معدل‌گيري دروس دو نيمسالي و مشخص شدن نتيجه نهائي وارد سيستم ارزيابي خواهد شد،لذا از مراجعه حضوري به واحد ارزيابي و امتحانات كتبي خوداري نماييد .

12. جهت اطلاع از ثبت حضور و غياب دروس فقه و اصول در پايه هاي 7 تا 10  و تفسير پايه‌هاي 7 و 8  از تاريخ 91/11/25 به پنل شخصي خود مراجعه نموده ودرصورت عدم ثبت حضور و غياب به  ساختمان دارالشفاء –طبقه اول - اتاق 105 - واحد امتحانات مراجعه نماييد.

13. افرادي كه در مراحل قبلي امتحانات، يكي از نيمسال‌هاي دروس فقه، اصول و فلسفه را امتحان داده‌اند، جهت اطلاع از وضعيت قبولي و عدم قبولي، به كارنامه مندرج در پنل شخصي خود در سايت معاونت آموزش مراجعه نمايند.

14.  مدت زمان  پاسخگوئي در جلسه امتحان، نسبت به دروس فقه، اصول و فلسفه 90 دقيقه و ساير دروس 60 دقيقه  مي‌باشد.

15. طلاب محترم لازم است 30 دقيقه پيش از شروع امتحان، در جلسه حاضر باشند.(درب جلسه رأس ساعت مقرر بسته خواهد شد).

16.  به‌ همراه داشتن هرگونه كيف، كتاب، جزوه، تلفن همراه و... در جلسه امتحان ممنوع مي‌باشد.

    جهت هرگونه سؤال پيرامون امتحانات در ساعات اداري با شماره تلفن 7740971 داخلي 105 و 107 تماس حاصل فرماييد.

برای مشاهده محدوده و برنامه امتحانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

محدوده امتحان

برنامه امتحان

برای ورود به نجاح اینجا کلیک کنید.