سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > اطلاعیه ها > برنامه درسي و امتحاني طرح ساماندهي قديم جديد سطوح عالي مدیریت حوزه قم 
برنامه درسي و امتحاني طرح ساماندهي قديم جديد سطوح عالي مدیریت حوزه قم

 

   اطلاعیه ارسال به دوست     طرح ساماندهي دروس سطوح عالي با بهره‌مندي از نظرات ارزشمند بزرگان، اساتيد و كارشناسان حوزه در سال تحصيلي 91-90 تصويب و اجرا گرديد و تداوم آن نيز در سال تحصيلي جديد 92-91 با قوت اجرا مي‌شود. نسخه چاپي

برنامه درسي و امتحاني طرح ساماندهي قديم و جديد سطوح عالي 92 - 91 مدیریت حوزه علمیه استان قم

 
اطلاعیه
 

برنامه درسي و امتحاني طرح ساماندهي قديم و جديد سطوح عالي 92 - 91 مدیریت حوزه علمیه استان قم 


 

 

 

بحمدالله طرح ساماندهي دروس سطوح عالي با بهره‌مندي از نظرات ارزشمند بزرگان، اساتيد و كارشناسان حوزه در سال تحصيلي 91-90 تصويب و اجرا گرديد و تداوم آن نيز در سال تحصيلي جديد 92-91 با قوت اجرا مي‌شود و ضوابط و شرايط تفصيلي آن به شرح ذيل يادآوري مي‌گردد:

 

ضوابط و شرايط عمومي

1)‌‌ طرح ساماندهي براي طلاب و محصلين داراي كد محل تحصيل 529 و 530 از حوزه علميه قم خواهد بود.

* طلاب شاغل تمام وقتدر صورت تمايل مي‌توانند در نظام آموزش غيرحضوري شركت و مطابق ضوابط آن امتحان دهند.

* طلاب واجد شرايط تبصره ماده 10 مشمول اين طرح نمي‌باشند و لازم است مطابق ضوابط آن در امتحانات مربوطه در پايان سال تحصيلي شركت نمايند.

* طلاب سطح 2 و 3 در مراكز تخصصي و مؤسسات آموزشي حوزه، لازم است علاوه بر گذراندن دروس آن مراكز، در فقه و اصول پايه‌هاي 7 تا 10 شركت و در امتحانات متمركز كه توسط معاونت آموزش مديريت حوزه علميه استان قم برگزار مي گردد شركت نمايند.

2)‌ شركت و حضور مستمر كليه طلاب در دروس (رسائل، مكاسب، كفايه و تفسير پايه‌هاي 7 و 8 از كتاب جوامع الجامع سوره هاي مباركه توبه ، رعد و يوسف) الزامي بوده و با شركت در آن دروس، نمره قبولي 12 و الا 16 مي‌باشد.

* طلابي كه سال گذشته در دروس (رسائل، مكاسب و كفايه ) شركت وحضور آنان ثبت شده است، اما در امتحان آن دروس نمره قبولي را كسب نكرده اند، ارفاقاً در سال تحصيلي جاري حضور مجدد آنان در كلاس درس الزامي نيست و بايد در امتحان دو نيمسالي شركت و نمره قبولي آنان 12 خواهد بود.

* افرادي كه فقط در يكي از دروس فقه و اصول و يا تفسير پايه هاي 7 تا 10 ناقصي داشته باشند، وحضور آنان در درس سال گذشته ثبت نشده است، لازم است مجددا در سال تحصيلي جاري در درس حاضر و امتحان دهند.

* افرادي كه در يكي از امتحانات نيمسال اول يا نيمسال دوم، حداقل نمره قبولي را كسب نمايند، نمره آنان محفوظ بوده و نياز به امتحان مجدد نمي باشد.

3)‌ حضور فعال طلاب در كلاس‌هاي درس، توسط اساتيد شناخته شده و نمايندگان آنان كنترل و به صورت هفتگي انجام خواهد گرفت و در امتحانات هر نيمسال اعمال خواهد شد.

4)‌ امتحان دروس ( رسائل، مكاسب، فلسفه و كفايه ) به صورت دو نيمسالي خواهد بود و بقيه دروس (تفسير، عقائد، رجال و درايه) از كل محدوده مي‌باشد.

* در نيمسال اول فقط از دروس ( رسائل ، مكاسب، كفايه، فلسفه، تفسير پايه هاي 7 تا 10 و درايه پايه 10 ) امتحان برگزار و در نيمسال دوم و شهريور علاوه بر دروس مذكور، از رجال و عقايد نيز امتحان برگزار خواهد شد.

* افرادي كه در امتحان نيمسال اول، حد نصاب نمره قبولي را كسب ننمايند،مجاز به شركت در دروس نيمسال دوم و امتحان آن مي‌باشند و در امتحان پايان سال و يا شهريور ماه مي توانند در امتحان نيمسال اول نيز شركت نمايند.

* قبولي و ملاك معدل گيري در دروسي كه امتحان آن دو نيمسالي است، منوط به كسب حداقل نصاب نمره قبولي در هر نيمسال خواهد بود.

5)‌ افرادي كه حداكثر يك درس اصلي و جنبي و يا دو جنبي از پايه‌هاي قبل را ناقصي داشته باشند، مي‌توانند در هر سال تحصيلي علاوه بر شركت در دروس ناقصي، در كلاس دروس پايه بالاتر نيز شركت و مطابق ضوابط آن امتحان دهند.

* افرادي كه بخاطر داشتن ناقصي بيش از يك درس اصلي و جنبي و يا دو جنبي مطابق ضوابط مجاز به شركت در پايه بالاتر نمي باشند، چنانچه نواقصي آنان فقط مربوط به تفسير و امتحانات نيمسال اول دروس فقه و اصول و فلسفه باشد، مي‌توانند همزمان با حضور در درسهاي ناقصي نيمسال اول، در دروس فقه و اصول نيمسال اول پايه بالاتر نيز شركت نموده و چنانچه در پايه قبل، درس تفسير و امتحانات نيمسال اول دروس فقه، اصول و فلسفه را قبول شدند، مجاز به شركت در امتحانات نيمسال اول پايه بالاتر در امتحان پايان سال و يا شهريور ماه خواهند بود و در نيمسال دوم دروس فقه و اصول و تفسير پايه بالاتر، نيز مي توانند در درس حاضر شده و امتحانات آن را در پايان سال و يا شهريور تكميل نمايند و چنانچه نواقصي آنان مربوط به امتحانات نيمسال دوم باشد، مي توانند با حضور در درسهاي ناقصي نيمسال دوم، در نيمسال اول و دوم دروس فقه واصول پايه بالاتر نيز شركت نموده و درصورت قبولي در امتحانات نيمسال دوم امتحانات پايان سال دروس ناقصي پايه هاي قبل، دروس فقه و اصول پايه بالاتر را به صورت دو نيمسالي و نيز ساير دروس را در شهريور ماه امتحان دهند و چنانچه نواقصي آنان در فقه و اصول پايه‌هاي قبل، مربوط بههردو نيمسال باشد، درصورت شركت درامتحانات نيمسال اول و دوم و كسب شرايط ارتقايي كه در بند 6 ذكر مي شود، مي‌توانند درشهريور ماه در امتحانات پايه بالاتر شركت نمايند و نمره قبولي امتحانات ارتقايي شهريور ماه 12 مي باشد.

6)‌ طلابي كه در سال تحصيلي جاري، مطابق ضوابط امتحان داده و معدل دو نيمسال هريك از دروس اصلي (فقه و اصول) آنان 16 و ساير دروس 15 باشد، مي‌توانند دروس فقه و اصول پايه بعد را در شهريور ماه به صورت دو نيمسالي و ساير دروس را از كل محدوده  امتحان دهند ونمره قبولي آن 12 مي باشد.

7)‌ سنوات تحصيل در سطوح عالي 2 و 3 حداقل 4 سال با انتخاب 6 درس در هر سال تحصيلي و حداكثر 6 سال با انتخاب 4 درس در هر سال تحصيلي خواهد بود.

8)‌ تنظيم برنامه‌هاي امتحاني، برگزاري آن در كليه مراحل، طرح سوال و تصحيح اوراق به صورت متمركز توسط معاونت آموزش مديريت استان قم انجام خواهد شد.

شرايط اختصاصي طرح ساماندهي قديم (91-90 و قبل از آن)

دراين طرح علاوه بر ضرورت رعايت كليه شرايط عمومي فوق الذكر، رعايت شرايط ذيل نيز الزامي است.

1)‌ اين طرح خاص طلابي است كه در سال تحصيلي 91-90 و قبل از آن، حداقل يكي از امتحانات نيمسالي (مكاسب، رسائل و كفايه) را امتحان داده و قبول شده باشند، اينگونه افراد لازم است در سال تحصيلي جاري و بعد از آن دروس مذكور را تا پايان كتاب گذرانده و به صورت دو نيمسالي امتحان دهند و  حق شركت در طرح جديد را نخواهند داشت.

* افرادي كه هيچ يك از دروس (رسائل، مكاسب و كفايه) را تا كنون امتحان نداده و يا قبول نشده اند، لازم است آن درس را مطابق طرح جديد در كلاس شركت و امتحان دهند.

 2)‌ محدوه‌هاي درسي و امتحانيطرح قديم مطابق جدول شماره (1) به پيوست اعلام مي گردد.

* محدوده امتحاني هريك از نيمسال اول و دوم دروس (رسائل، مكاسب، كفايه و فلسفه) از مقدار خوانده شده توسط اكثر قريب به اتفاق اساتيد خواهد بود و ساير دروس از كل محدوده مي‌باشد.

شرايط اختصاصي طرح ساماندهي جديد سال تحصيلي 92 -91 

در اين طرح نيز علاوه بر ضرورت رعايت كليه شرايط عمومي مذكور، رعايت شرايط زير الزامي خواهد بود.

1)‌ اين طرح خاص طلاب جديدالورود به پايه هاي 7 تا 10 مي باشد كه تا كنون در‌هيچ يك از امتحانات دروس (رسائل، مكاسب و كفايه) شركت نكرده و يا اگر امتحان داده‌اند قبول نشده‌اند، اينگونه افراد لازم است در سال تحصيلي جاري و بعد از آن مطابق اين طرح، دروس مذكور را تا اتمام پايه 10 گذرانده و امتحان دهند.

* در اين طرح تعداد پايه‌ها، سطح و عنوان درسي كما في السابق محفوظ مانده و فقط مشكل عدم اتمام محدوده‌هاي درسي مرتفع گرديده است، كه محدوده‌هاي درسي و امتحاني آن در جدول شماره‌‌‌(2 ) ذكر شده است.

2)‌ محدوده امتحاني نيمسال اول دروس (رسائل، مكاسب و كفايه) در طرح جديد از مقدار خوانده شده توسط اكثر قريب به اتفاق اساتيد خواهد بود، و نيمسال دوم از مقدار باقيمانده محدوده تا پايان آن مي‌باشد.

ضمنا، برنامه امتحاني نيمسال اول طرح ( قديم و جديد) همراه با ضوابط، شرايط و تذكرات مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد.

*‌ جهت هرگونه سوال در رابطه با طرح ساماندهي با شماره تلفن 37740971 داخلي 105 و 107 امتحانات كتبي تماس حاصل نماييد.

در‌پايان انتظار مي‌رود طلاب محترم، شرايط و ضوابط مذكور را دقيقا ملاحظه نموده و مطابق آن اقدام نمايند.

 

برای مشاهده طرح ساماندهي قديم اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده طرح ساماندهي جديد اینجا را کلیک کنید.

 

مديريت حوزه علميه استان قم