سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال, معاونت اداری مالی حوزه
مدیریت حوزه علمیه قم
سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز حوزه های علمیه استان قم, گزارش تصویری اخبار حوزه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه قم, تصاویر مربوط به طلاب مرکز حوزه های علمیه استان قم, تصاویر مربوط به طلاب حوزه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مراکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم مرکز حوزه های علمیه استان قم, عکس های پذیرش حوزه های علمیه معاونت آموزش حوزه های علمیه , معاونت اموزش حوزه علمیه قم , استان قم حوزه علمیه قم حوزه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم, سامانه نجاح , سامانه نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه ,مركز مدیریت حوزه های علمیه, ثبت نام طلاب, نتایج پذیرش حوزه های علمیه, كنكور حوزه های علمیه ,ورود به سیستم جامع طلاب, حوزه های علمیه ,شماره تماس با معاونت آموزش, تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه ,خرید اعتباری, ثبت نام مراكز تخصصی, معاونت آموزش حوزه های علمیه, طلاب سطوح عالی, آزمون تكمیل ظرفیت, مراكز تخصصی حوزه های علمیه, معاونت آموزش, ثبت نام امتحانات نواقصی, حوزه های علمیه, اطلاعیه پذیرش, سطح چهار دكتری, اداره كل, امور آموزش, اساتید ,مدارج علمی ,سنجش و پذیرش ,برنامه ریزی و ا رزیابی, آموزشی, مراكز تخصصی, آموزش غیر حضوری, عضویت در دامنه نجاح, معاونت آموزش حوزهای علمیه , آدرس سایت معاونت آموزش, حوزه های علمیه, مرکز اطلاع رسانی, سامانه, نجما نجاح, پذیرش حوزه های علمیه, مدیریت حوزه علمیه قم, ارزیابی, نظارت, اخبار اطلاعیه,مراکز تخصصی, مدارس سطوح عالی, استان, معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش, ارتباطات مراجعات ,بازرسی ,فناوری اطلاعات ,امور طلاب دانش آموختگان, اسکان شهریه تلبس, خدمات, کتبی آیت الله حسینی بوشهری,حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال,
*به مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم خوش آمدید.*بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً.
صفحه اصلی > مدیریت حوزه علمیه قم 
اخبار > انقلاب اسلامی در شالوده و ذات خود، مردم نهاد است/ امروز بیش از هر زمانی به بازسازی روح مردمی و انقلابی نیاز داریم


   آیت الله اعرافی در مراسم افتتاحیه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه ارسال به دوست     حوزه/ مدیر حوزه‎های علمیه گفت: امروز بیش از هر زمانی به بازسازی روح مردمی و انقلابی در همه عرصه ها به خصوص در عرصه انقلابی نیاز داریم؛ حوزه علمیه نیز به عنوان نهادی که برآمده از مردم و در کنار مردم حضور دارند در این عرصه پایدار و مستحکم خواهد بود. نسخه چاپي

سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه سامانه جامع معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه عنوان سایت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه قم , مدرسه معصومیه , واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات مركز مدیریت حوزه های علمیه جشنواره علامه حلی(ره)  افق حوزه هفته نامه بری حوزه ها مرکز آموزش تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم پایگاه رسمی مرکز خبر حوزه های علمیه  اداره كل دانش آموختگان حوزه  معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,معاونت آموزش حوزه,معاونت آموزش حوزه علمیه قم,مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش حوزه های علمیه,مرکز مدیریت حوزه های علمیه,مدیریت حوزه علمیه استان قم گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه علمیه قم, گزارش تصویری اخبار مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم, مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان قم سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه هاي علميه مركز مديريت حوزه هاي علميه ثبت نام طلاب نتايج پذيرش حوزه هاي علميه كنكور حوزه هاي علميه ورود به سيستم جامع طلاب حوزه هاي علميه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه هاي علميه خريد اعتباري ثبت نام مراكز تخصصي معاونت آموزش حوزه هاي علميه طلاب سطوح عالي آزمون تكميل ظرفيت مراكز تخصصي حوزه هاي علميه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصي حوزه هاي علميه اطلاعيه پذيرش سطح چهار دكتري اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمي سنجش و پذيرش برنامه ريزي و ا رزيابي آموزشي مراكز ت خصصي آموزش غير حضوري عضويت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهاي علميه  آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه مرکز اطلاع رسانی سامانه نجما نجاح پذیرش حوزه های علمیه مدیریت حوزه علمیه قم ارزیابی نظارت اخبار اطلاعیه مراکز تخصصی مدارس سطوح عالی استان معاونت آموزش اموزش خبرگزاری معاونت آموزش پژوهش تبلیغ اموزش های کاربردی تهذیب آمار بررسی ارزیابی امتحانات شفاهی سنجش پذیرش ارتباطات مراجعات بازرسی فناوری اطلاعات امور طلاب دانش آموختگان اسکان شهریه تلبس خدمات کتبی آیت الله حسینی بوشهری حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخ فال سامانه نجاح و نجما معاونت آموزش حوزه های علمیه مركز مدیریت حوزه های علمیه ثبت حضوری عضویت در دامنه نجاح معاونت آموزش حوزهای علمیه آدرس سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه نام طلاب نتایج پذیرش حوزه های علمیه كنكور حوزه های علمیه ورود به سیستم جامع طلاب حوزه های علمیه شماره تماس با معاونت آموزش تماس با معاونت آموزش حوزه های علمیه خرید اعتباری ثبت نام مراكز تخصصی معاونت آموزش حوزه های علمیه طلاب سطوح عالی آزمون تكمیل ظرفیت مراكز تخصصی حوزه های علمیه معاونت آموزش ثبت نام امتحانات نواقصی حوزه های علمیه اطلاعیه پذیرش سطح چهار دكتری اداره كل امور آموزش اساتید مدارج علمی سنجش و پذیرش برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی مراكز تخصصی آموزش مرکز خدمات آموزشی حوزه های علمیه برادران خواهران غیر حضوری پذیرش حوزه های علمیه دوره بلند مدت دوره کوتاه مدت سیکل دیپلم مقطع عالی و دانشگاهی شرایط پذیرش در حوزه های علمیه دفترچه راهنمای پذیرش حوزه های علمیه آزمون پذیرش منابع آزمون پذیرش حوزه

 
 
آیت الله اعرافی در مراسم افتتاحیه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه

انقلاب اسلامی در شالوده و ذات خود، مردم نهاد است/ امروز بیش از هر زمانی به بازسازی روح مردمی و انقلابی نیاز داریم  


 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» آیت الله اعرافی امروز صبح در مراسم افتتاحیه هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم، گفت: همه ساله در 19 دی مردم قم و علما خدمت رهبری معظم مشرف می شوند، 9 دی نیز سالروز حضور تاریخی ملت برای غلبه بر یک فتنه بزرگ بود که در این ماه شکل گرفت.

وی افزود: بسیاری از معارف بلند و ارزش ها و قوانینی در متون اسلامی داشته ایم که هیچگاه در عرصه عمل ظهور نکرده بود و انقلاب اسلامی به دنبال آن بوده و هست که آن مفاهیم و معرفت ها را استخراج و به دنیای معاصر عرضه کند و از آنها برای ساخت یک تمدن اسلامی بهره بگیرد.
مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: بیش از 20 ویژگی مهم در انقلاب اسلامی وجود دارد که یکی  از مهمترین آنها، مردم نهادی و مردم بنیادی این انقلاب شکوهمند است؛ انقلاب اسلامی در شالوده و ذات خود، مردم نهاد و مردم بنیاد است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تصریح کرد: مردم سالاری که در ادبیات غربی به عنوان دموکراسی ذکر شده، اشکال مختلفی دارد؛ سه تئوری مهم در 100 سال اخیر در این زمینه بیان شده است؛ نظریه اول، نظریه دموکراسی لیبرالیستی است که امروز نیز رواج دارد و ممیزات خاص خود را نیز دارد که امروز دیگر از قطعیت پایان تاریخی آن سخن گفته نمی شود.

آیت الله اعرافی یادآورشد: نوع دوم، مردم گرایی در قالب سوسیالیسم بوده است که دارای اشتراک وتفارقاتی با نوع اول داشته؛ نظریه سومی که برای عرضه آن هنوز نیز جای کار زیادی وجود دارد، همان عنصری است که در انقلاب اسلامی متجلی شدکه با اجتهادو طراحی امام راحل از اسلام استخراج شد و با مقصضیات زمان منطبق شد و به دنیا عرضه شد.

وی گفت: مردم گرایی نوع سوم دارای ویژگی های خاص است؛ نخست اینکه این مدل، به نظام امامت و امت مبتنی است؛ یعنی مردم بنیادی است که در عین اینکه مردم در عرصه حضور دارند امامت نیز نقش مهمی در این عرصه دارد که در دوره هایی در قالب مرجعیت و امروز در قالب ولایت فقیه متجلی شده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه افزود: رای و انتخاب در این مدل وجود دارد ولی این رای در چارچوبی انتخاب میشود که با حضور خود مردم انتخاب می‏ شود، ولی همین مردم خود را در یک نظام شریعتی مقید می کنند.
مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: حضور مردم در این نظام در همه عرصهها به عنوان یک تکلیف صورت میگیرد؛ در پرتوی هدایت الهی و تکالیف الهی، مردم وارد صحنه و عرصه می شوند؛ بنابراین راهنمای حضور همه جانبه مردم، تکالیف و وظایفی است که شریعت و دین به عنوان تکلیف فرامادی به عهده افراد گذاشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نکته چهارم آن است که این حضور، دارای سطوح و ذو درجات است؛ این حضور دارای حضوری اقلی است که برپایه آن می توان در مدارج عالی نیز پیش رفت؛ یک نوع حضور مردمی نیز وجود دارد که در قله قرار می گیرد و انسان ها فراتر از نظام اجر و مزد و صرف مادی در این عرصه حضور می یابند؛ در یک نظام ایده آل کارهای سازمانی نیز برای رضای خدا و بر حسب تکلیف انجام می شود.

آیت الله اعرافی یادآورشد: این تئوری، تئوری نظام اداری فراتر از مزد وری است، امروز نظامات اداری و منابع انسانی در قالب مزدوری انجام می شود؛ مثلا یک قاضی باید کار خود را انجام دهد و حکومت نیز باید زندگی او را تامین می کند که فراتر از ابعاد مادی است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: بریدن پیوند کار و تلاش اداری و اجتماعی و سیاسی از مزد و ارزش مادی ملاک مهمی در نظام اداری اسلامی است؛ البته در نظامات اداری مادی نیز می توان این عرصه را ایجاد کرد در فعالیت های مردم نهاد این مسایل کاملا قابل لمس است.

وی افزود: نکته دیگر در عرصه تئوری مردم نهادی دینی آن است که این نظام بن بست شکن است و در پوسته ها نمی گنجد و با ابتکار، راههای جدید پیدا میکند؛ انسانهایی در کنار هم جمع میشوند و فراتر از عرصههای مادی راههایی برای پیشرفت پیدا می کند؛ پایه ریزی اسلام در مکه با همین روح مردم گرایی و مردم نهادی هستند.

مدیر حوزههای علمیه بیان کرد: این حضور مردمی در اسلام نیز زمان مدار و مکان مدار نیست و همه عرصه ها را در بر می گیرد؛ در انقلاب اسلامی نیز این مساله تجربه شد؛ این انقلاب با زایش مردمی شکل گرفت؛ در همان سالها، نوجوانی در قم بودیم و شاهد انقلاب اسلامی نیز بودیم؛ هرچه در میدان بود، حضور مردم بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در اواخر سالهای 56 که حکومت نظامی انجام شد تا سه هفته مردم از خانه های خود بیرون نمی آمدند، ولی کم کم مردم از خانه ها بیرون می آمدند و در روزهای بعد در خیابان صفاییه مردم فرش می انداختند و با هم چای می خوردند و به تانک های رژیم هم بی اعتنایی می کردند؛ همین شمول حضور مردم در دوران پس از انقلاب نیز هویدا شد.

آیت الله اعرافی یادآورشد: روحیه جهادی از جمله تجربه عظیم مردمی جهاد سازندگی نیز با سیستم اداری تلفیق شد که نباید به این شکل انجام می شد؛ جهاد سازندگی یک رویکرد مردمی بود که یک سازمان عظیم و اثرگذار بود؛ بسیاری از سیستم ها و الگوهای آن زمان مردمی و بسیار نیرومند و اثرگذار بود.

وی گفت: مهمترین الگوی مردمی نیز مسجد و محراب و حسینه ها است؛ این همه اشکالی از مردم نهادی انقلاب اسلامی است؛ این حضور همه جانبه باعث بن بست شکنی می شود و عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و اخلاقی را حادث می شود؛ شعائر دینی نیز در این عرصه جایگاه خود را دارند؛ همچنین نقد و نصح و اصلاح گری در متن این نظریه وجودد ارد.

وی افزود: نهادهای مردم نهاد که از درون اخلاق و ایثار جوشیده و فراتر از نظم های سازمانی وجود دارد و در جاهایی که نیاز جامعه است، حضور پیدا می کند، از ویژگی های این عرصه است.

مدیر حوزه های علمیه بیان کرد: امروزه جریان های استکباری عریان تر از همیشه به دنبال شکست انقلاب اسلامی هستند؛ به عنوان حوزه گروه های جهادی و مردمی و فرهنگی گسترده ای فعالیت دارند، ولی وظیفه ما در قبال نهادهای مردم نهادی که در خدمت اقتصاد و جامعه هستند عرض اخلاص داریم و حاضریم در کمک به انسجام و هم افزایی و ارتباطات در خدمت این گروه ها باشیم.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمانی به بازسازی روح مردمی و انقلابی در همه عرصه ها به خصوص در عرصه انقلابی نیاز داریم؛ حوزه علمیه نیز به عنوان نهادی که برآمده از مردم و در کنار مردم حضور دارند در این عرصه پایدار و مستحکم خواهد بود.

 

 

شماره خبر:٤٠٤٦٧٨   /   پنج شنبه ٦ دی ١٣٩٧   /    ٢١:١٨

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج